26 maart 2021

Meer inzet op beheersing/bestrijding invasieve exoten nodig.

Het voorstel beheer ecologische bermen buitengebied De Wolden stond donderdag 25 maart op de agenda van de raad. Tjalling de Wit was namens het CDA woordvoerder. Het CDA kiest voor scenario 2, waarbij het areaal ecologische bermen van 22% naar 44% wordt uitgebreid. Het door het CDA ingediende amendement om actiever in te zetten op de beheersing of bestrijding van invasieve exoten (Japanse Duizendknoop) en mogelijke schadelijke planten (Jacobskruiskruid) haalde het niet.

Ecologisch Bermbeheer
78% Van het bermareaal in het buitengebied van De Wolden wordt op dit moment traditioneel onderhouden. Dit betekent dat deze bermen tweemaal per jaar (mei en augustus) worden geklepeld. De overige 22% van het bermareaal wordt ecologisch beheerd. De gemeente wil het huidige ecologisch bermbeheer evalueren en kijken waar kansen voor uitbreiding liggen. Ecologisch bermbeheer vergroot de biodiversiteit en kan de plaagdruk van de eikenprocessierups sterk verminderen. Er waren drie scenario’s uitgewerkt, waaruit de raad kon kiezen. 
Scenario 1 --- Vasthouden aan het huidige areaal van 22 %, geen uitbreiding
Scenario 2 --   De meest kansrijke bermen gebruiken om het areaal uit te breiden tot 44 %
Scenario 3 ---  Een nog verdere uitbreiding tot 50%, waarbij echter hoge kosten gemoeid zijn.

Uitbreiding ecologische bermen tot 44 % (scenario 2).
Het is al lange tijd een wens van het CDA om het ecologisch bermbeheer uit te breiden. Onder andere in 2010 stond het al in ons verkiezingsprogramma. Overigens was het toen nog een maatregel waarvan gedacht werd dat op den duur, het beheer goedkoper zou worden. Dat is echter niet zo. 
De fractie kiest voor scenario 2, waarbij de meest kansrijke bermen worden opgenomen in het ecologisch bermbeheer. Er worden verbindingszones gecreëerd tussen natuurgebieden door ecologisch beheerde bermen op elkaar aan te sluiten. Hiervoor wordt het areaal ecologisch bermbeheer uitgebreid naar 44 procent. 
De fractie ziet graag dat de bermpercelen in de GIS- en IT-systemen goed zijn gecodeerd om problemen, vergissingen en dus onnodige extra kosten te voorkomen. Woordvoerder Tjalling de Wit “Hiermee samenhangend: onze fractie hoopt dat bij aanbestedingen is geborgd dat betrokken aannemers van samenhangende werken op de hoogte zijn van het beheer. Dus dat bij opmaak van sloten naast de ecologische beheerde bermen, niet een onwetende aannemer aan het werk wordt gezet.”

Beheersing/ bestrijding Invasieve exoten
Burgerparticipatie wordt in het raadsvoorstel wel genoemd, maar de CDA-fractie mist de ondersteuning van de bewoners bij de bestrijding van de invasieve exoten. “Denk bijvoorbeeld aan informatie en kennis, maar ook om het kunnen afvoeren van de rommel van de invasieve soorten bij de gemeentewerf. Dat is momenteel nog niet mogelijk” aldus Tjalling de Wit. "Het CDA ziet dat graag beter geregeld. De aanpak van invasieve exoten in de bermen is belangrijk en dit verdient een duidelijk beleid. Op het moment is de werkwijze te vrijblijvend en niet zelden contraproductief . Dit kan de kosten uiteindelijk vreselijk opjagen." 
De fractie had veel informatie ingewonnen bij inwoners en experts, met als gevolg dat Tjalling de Wit een amendement indiende om invasieve soorten actief te beheren of te bestrijden en waarbij inwoners worden ondersteund. Onder andere door hen de mogelijkheid te geven om de resten van de exoten bij de milieustraat in te leveren.

Wethouder Mulder gaf aan dat de invasieve exoten een groot probleem zijn. De gemeente neemt het probleem serieus, maar effectieve bestrijdingsmethoden zijn nog niet gevonden. Daarnaast is nog niet duidelijk welke kosten gemoeid zijn met een actieve bestrijding. Verder gaf zij aan dat zij geen kans ziet om inwoners de gelegenheid te geven om afvalresten van de exoten bij de milieustraat in te laten leveren. Het CDA was hier duidelijk teleurgesteld over, aangezien de inwoners de afvalresten ook niet in groene container mogen doen. De zwarte container is de enige optie.
Vanwege het advies van de wethouder haakten meerdere partijen af en was er geen ondersteuning voor het amendement.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.