Verkiezingsprogramma 'Iedereen doet mee!'

Het CDA verkiezingsprogram ‘Iedereen doet mee’ wordt de keuze voor een lokale samenleving uiteengezet, waar we met elkaar verantwoordelijkheid voor dragen.

Ieder mens telt en draagt zijn/haar steentje naar vermogen bij. Voor degene die dat niet ( meer) kan, moet de gemeente als vangnet dienen door bijvoorbeeld mantelzorgers en maatschappelijke / welzijnsorganisaties te ondersteunen. Het CDA wil herkenbaar politiek handelen vanuit het Christen Democratische gedachtengoed. De kernbegrippen: gerechtigheid, rentmeesterschap, solidariteit en gespreide verantwoordelijkheid zijn belangrijke wegwijzers om als politieke groepering het goede na te streven en een vreedzame samenleving te bevorderen.

Individuele vrijheid van mensen wordt begrensd door de vrijheid van de ander. Het recht op vrijheid van meningsuiting mag nooit misbruikt worden als vrijbrief voor het recht op beledigen en kwetsen.
Hoe individualistischer mensen zich opstellen, hoe meer regels er helaas nodig zijn, om een goede samenleving mogelijk te maken. Daar hoort ook handhaving bij. Het recht van de één mag niet strijdig zijn met het recht van de ander.

Er is een evenwichtig program geschreven, waarin zorg voor elkaar en hulp aan wie niet mee kan, belangrijke aandachtspunten zijn. In het hoofdstuk sterke samenleving wordt ingegaan op de huidige woningnood en een goede leefomgeving met goede infrastructuur en bereikbaarheid.

De duurzame samenleving wordt ondersteund door een eerlijke economie. Het streven is de klimaatopdracht recht te doen, maar wel met een eerlijke verdeling tussen lusten en lasten in de lokale gemeenschap. Lasten mogen niet eenzijdig bij bepaalde beroeps en bevolkingsgroepen neergelegd worden. De gemeentelijke overheid moet dienstbaar zijn aan de samenleving, onrecht bestrijden en zorg bieden voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn. Het CDA stelt een zorgvuldige afweging van belangen voorop, geïnspireerd vanuit haar kernbegrippen. Niet het doorgeschoten individualisme voorop, maar ook niet alle heil verwachtend van de gemeentelijke overheid. Als middenpartij streeft het CDA er naar dat iedereen mee kan blijven doen en daarin ook zelf verantwoordelijkheid draagt.

Wim Kamphuis
Voorzitter CDA De Wolden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.