19 juni 2020

CDA teleurgesteld in nieuw vervoersplan De Wolden

Het concept Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer Plan 2020-2029, bestaande uit de Mobiliteitsagenda en het Uitvoeringsprogramma stond op 18 juni op de agenda van de raad. Vanwege het ontbreken van voldoende onderbouwing, analyse, data en goede beleidsdoelstellingen stemde het CDA uiteindelijk tegen het raadsvoorstel. Ook de ingediende amendementen en moties haalden het niet.

Concept Gemeentelijke Verkeer- en Vervoerplan
De gemeente dient te beschikken over een actueel verkeers- en vervoersbeleid. Het huidige beleid loopt af en het afgelopen jaar is er gestart met de voorbereidingen om een ​​nieuw GVVP te schrijven. Om de wensen en knelpunten te inventariseren van de inwoners werd op 12 september 2019 een dialoogbijeenkomst gehouden. Op 27 februari 2020 debatteerde de raad al over een aantal stellingen met betrekking tot het plan. Het nieuwe concept GVVP is nu gereed en kan ter inzage worden gelegd. Het bestaat uit een mobiliteitsagenda (kaders) en een uitvoeringsprogramma (uit te voeren projecten). Er is 6 weken de tijd om een ​​reactie te geven. Daarna worden de reacties verwerkt en wordt een definitief GVVP ter besluitvorming aan de raad voor gelegd.

Teleurgesteld
Het CDA is teleurgesteld over dit plan. Het GVVP behoort een integraal plan te zijn voor de lange termijn, om willekeur en hapsnap-beleid te voorkomen. Juist dit laatste is het geval. Maar veiligheid en infrastructuur zijn zaken van lange adem. Het document is wel publieksvriendelijk geschreven, maar er ontbreekt verder ontzettend veel.
Woordvoerder Tjalling de Wit: 'Er is geen visie, tenzij je “in actie komen als inwoners wat roepen” een visie noemt. Dat is incidentenbeleid. Toch is zo vaak beloofd: “wacht tot het GVVP, komt dan komt de integrale visie”. De stip op de horizon ontbreekt '.
Lees hier de volledige bijdrage van Tjalling de Wit.

De fractie zou het plan simpelweg kunnen afkeuren, maar in plaats daarvan kozen zij ervoor om het constructief aan te pakken. Daarom dienden zij samen met de PvdA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie twee amendementen en drie moties in om het voorliggende concept te verbeteren.
Lees hier de amendementen en de moties.
Ook D66 en ChristenUnie dienden mede namens het CDA een amendement en motie in. 

De amendementen om de snelheden binnen en buiten de bebouwde kom te beperken tot respectievelijk 30 en 60 km / h haalden het niet. Op basis van een toezegging van wethouder Mulder zijn de moties voor een actief en structureel meetprogramma voor de inwinning van verkeersgegevens en onderbouwing GVVP met feiten en cijfers aangehouden. De fractie wacht eerst af waar de wethouder mee komt. De motie over meer voorlichting en communicatie over Duurzaam Veilig werd verworpen. De CDA-fractie is en blijft teleurgesteld in het plan en stemde daarom tegen. Het plan werd echter met meerderheid van stemmen aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.