29 december 2022

Het nieuwe Riolering en Water programma: impact op inwoners

In de raadsvergadering van 22 december lag het Riolering en Waterprogramma (hierna RWP) ter besluitvorming aan de raad voor. Een onwijs belangrijk programma. Immers, we moeten lange termijn oplossingen hebben. Om adequaat en duurzaam in te spelen op de uitdagingen die klimaatverandering ons brengen. 

Met het RWP heeft de gemeente de lange termijn kaders vastgesteld over wat er moet gebeuren in onze gemeente. Om water te hebben in droge tijden, en om droge voeten te houden in natte tijden. Een complexe en omvangrijke uitdaging. Zeker gezien de grote vervangingsvraag van ons rioolstelsel, gecombineerd met de uitbreiding van woonwijken en bedrijfsterreinen en daar bovenop nog eens de gevolgen van klimaatverandering. Werk aan de winkel.

Een belangrijk uitgangspunt is dat de opgave voor de gevolgen van klimaatverandering niet alleen een taak van de gemeente is, maar eentje van de gemeente en inwoners samen. Klimaatverandering raakt ons allemaal. Een actieve rol van de inwoners is hierin niet weg te denken. Dat is dus echt anders dan we altijd gewend waren. De concretisering en uitvoering van de plannen vraagt daarom om draagvlak. Het is belangrijk om dit in ons achterhoofd te houden.

Vanuit dit oogpunt heeft het CDA aandachtspunten aan het college meegegeven voor verdere uitwerking van dit plan. Dit gaat om 5 punten:
•    Loskoppeling van hemelwater
•    Beleid rondom foutaansluitingen
•    Gebiedsgerichte aanpak
•    Bouwkundige gebreken ten gevolge van grondwater of vocht
•    Risicobeheersysteem riool en technische vervanging

De impact van deze vijf thema’s is namelijk groot voor onze inwoners. De gemeente kan voor een perceel met geschikte bodemgesteldheid bijvoorbeeld gaan eisen dat hemelwater op eigen perceel wordt geïnfiltreerd. Ook wordt in het plan gesproken over gebiedsgerichte aanpak, waarin per wijk wordt gekeken naar mogelijkheden. En waarin het beleid per buurt uiteindelijk op perceelniveau wordt uitgewerkt. 

Het CDA ziet graag de nadere uitwerking van deze thema’s terug in de raad. Want kan je bijvoorbeeld afkoppeling van hemelwaterafvoer verplichten van inwoners? En gaat de gebiedsgerichte aanpak ook gelden voor bestaande bouw? Hoe dan? En waar ligt de verantwoordelijkheid als het bijvoorbeeld gaat om bouwkundige gebreken ten gevolge van grondwater of vocht?

De impact voor onze inwoners is groot. Dit vraagt dus om een heel zorgvuldige uitwerking die we graag in de raad terug zien komen. College en raad zullen wat ons betreft samen de uitgangspunten en aanvliegroute moeten bepalen. Het college heeft ons gelukkig die toezegging gedaan.

Ook is er helderheid gekomen over wat onze inwoners gaan betalen. De heffingen blijven gelijk en het bedrag wordt verhoogd met de jaarlijkse areaalindex van 1,50 euro. Kort gezegd is dat de heffing over het deel waarmee is en wordt uitgebreid. Je betaalt dus voor de uitbreiding, geen verhoging over het bestaande stuk. Het tekort dat daardoor ontstaat wordt voor 2023 gefinancierd vanuit de voorzieningen. Een welkome boodschap in tijden van torenhoge inflatie.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.