Scootmobiel
29 november 2019

Hoe gaat het in het Sociaal Domein?

Op 28 november sprak de gemeenteraad over de Monitor Sociaal Domein. Deze monitor geeft een duidelijk beeld van wat er speelt in het Sociaal Domein en de monitor geeft duidelijk de bijbehorende trends weer. CDA-woordvoerder Jeene Keizer benoemde enkele opvallende zaken. 

De monitor bevat veel data. Met grafieken en diagrammen wordt het tijdsbeeld weergegeven van gebruik van voorzieningen in het Sociale Domein. Bij de Participatie valt op dat het aantal uitkeringsgerechtigden inmiddels is gedaald met 17. Een mooi resultaat. De verwachting van de uitstroom in de komende jaren zal waarschijnlijk wat minder gunstig uitvallen, aangezien de overblijvende groep veel problemen heeft. Het gebruik van de gemeentelijke hulp, zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning is gestegen. Door de lagere eigen bijdrage van € 17,50 per 4 weken maken meer mensen gebruik van deze voorzieningen. Dit levert een extra kostenpost op voor de gemeente van ruim 2 ton.

Jeene Keizer gaf aan dat er het laatste jaar veel gebeurd is in het Sociaal Domein: de raadswerkgroep Sociaal Domein is gestopt, er is geen Sociaal ombudsvrouw meer en de doorlooptijd van de keukentafel gesprekken is opgelopen tot 6 a 8 weken. Vooral door het ontbreken van de Sociaal Ombudsvrouw krijgt de raad geen signalen meer van de kwalitatieve gegevens. Hoe gaat het nu en waar lopen inwoners tegen aan?  Want elke klacht kan de start van een verbetertraject zijn.
Wethouder Jan van ’t Zand antwoorde dat de nieuwe stichting Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning (OCO) de plek van de ombudsvrouw gaat invullen. Inwoners worden bij de start van de zorgvraag zodanig begeleid, dat zij de juiste zorg en ondersteuning ontvangen.
Over het proces rondom de doorlooptijd keukentafelgesprekken deed de wethouder enkele mededelingen en ontvangt de raad binnenkort meer informatie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.