28 mei 2021

Invoering nieuwe omgevingswet: nog veel te doen!

In de raadsvergadering van 27 mei jl. gingen de verschillende gemeenteraadsfractie voor de eerste keer met elkaar in debat over de nieuwe omgevingswet, die waarschijnlijk op 1 juli 2022 in werking treedt. De CDA-fractie gaf het college 6 punten mee, waar nog nadrukkelijk aan gewerkt moet worden.

Nieuwe omgevingswet
Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Voordat de wet in werking kan treden moeten er door de raad diverse besluiten worden genomen. Bijv. over het participatiebeleid, een aangepaste legesverordening en over de mate waarin de raad zelf wil besluiten over initiatieven die in strijd zijn met het omgevingsplan (huidige bestemmingplan). 
Voordat bovenstaande raadsbesluiten voorbereid worden, kreeg de raad op 27 mei de gelegenheid om zich over een aantal principes uit te spreken: bijvoorbeeld welke mate van kaderstelling, wat laat de raad in het algemeen over aan het college en waar wil zij zelf over beslissen - en welke mate van participatie is gewenst bij planologische initiatieven die afwijken van het omgevingsplan?
In de conceptnotitie “sturing en participatie Omgevingswet’ zijn een aantal adviezen over de richting of de aanpak van het voorbereiden van de nog te nemen raadsbesluiten beschreven.

Nog veel te doen!
De CDA-fractie vindt dat de notitie goed weergeeft wat er in een aantal sessies met de raad aan de orde is geweest. De adviezen zijn logisch en vaak zelfs open deuren.
Ondanks de adviezen in deze conceptnotitie maakt de fractie van het CDA maakt zich zorgen om een aantal zaken. Woordvoerder Tjalling de Wit: “Het CDA is niet bang voor initiatieven, de meeste initiatieven gaan nu gewoon goed. Maar er lijkt de laatste tijd sprake van een toename van slecht verlopende initiatieven die bij de bestuursrechter of de Raad van State terecht komen. We zijn beducht dat door te veel abstractie in de kaders van de raad, kwaadwillenden of gewoon lomperiken te gemakkelijk schade aan omgeving, en dat zijn ook de sociale verhoudingen, kunnen toebrengen. 
Onze zorgen op een rij:
1.    Heeft de raad nog voldoende te zeggen? 
Het CDA pleit daarom voor een goede en duidelijke bindende advieslijst. 
2.    Is er wel een gelijk speelveld voor initiatiefnemers en omwonenden en/of belanghebbenden?
Door goed te definiëren wat de diverse stappen op de participatieladder inhouden, maak je het duidelijk en voorkom je dat een achteloze mededeling van een initiatiefnemer de titel van participatiegesprek krijgt. Ook moet de drempel voor ondersteuning/begeleiding door de gemeente van de participatie niet te hoog liggen, want niet iedereen is gelijk in de hoe je participatie vormgeeft. Bij alle kloven kunnen we een extra participatiekloof als kiespijn missen. Publieke gerechtigheid is niet voor niets een uitgangspunt van het CDA
3.    Worden de begrippen omwonenden en belanghebbenden wel voldoende goed gedefinieerd?
Het CDA denkt dat het begrip omwonenden en belanghebbenden duidelijk moet zijn en niet te eng gedefinieerd. Anders kom je mogelijk later in het proces van een initiatief die mensen weer tegen bij de bestuursrechter of de Raad van State.
4.    Komt het gemeentelijk apparaat goed door de beginfase?
Een goed omschreven overgangsfase kan het ambtelijk apparaat tijdig die draaiuren geven die nodig zijn om de procedure goed te doorlopen 
5.    Houdt de gemeente nog voldoende de regie?
Een goed vooroverleg moet goed gedefinieerd zijn. Niet bang zijn snel op te schakelen naar een omgevingstafel. Een positief advies van een omgevingstafel kan alleen maar gunstiger zijn voor de realisatie van het initiatief.
De bindende advieslijst kan hierbij helpen om complexere gevallen niet door de grote mazen van de 8 weken-termijn te laten glippen.
6.    Is de bekendheid bij de inwoners wel voldoende?
Momenteel is de omgevingswet nog vaag. Het lijkt ook op een andere naam voor hetzelfde beestje. Voor veel inwoners zal het pas concreet worden als ze ermee te maken krijgen. Van tevoren moet iedereen goed weten waar men de kaders kan vinden die de raad heeft gegeven. Ook wat de rechten en plichten zijn. Verwijzen van de gemeentelijke website naar de landelijke omgevingswet is dan niet meer goed genoeg!”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.