02 oktober 2020

Nieuw beleid evenementen

Op donderdag 1 oktober sprak de raad opiniërend over het evenementenbeleid. De in 2015 vastgestelde nota Evenementen voldoet niet meer. In de nieuwe nota zijn er onder andere kaders gesteld voor de geluidsoverlast. Tjalling de Wit voerde namens het CDA het woord.

Nota 2015.
De huidige regels in de evenementennota uit 2015 zijn onvoldoende om te kunnen toetsen of de woon- en leefomgeving ontoelaatbaar wordt beïnvloed door evenementen. In de evenementenverordening 2015 zijn geen maximale grenswaarden voor te produceren geluid opgenomen en geen regels voor het aantal activiteiten.
De rechtbank heeft in 2018 geoordeeld dat gemeente De Wolden bij een evenementenvergunning onvoldoende in kaart heeft kunnen brengen wat de weigeringsgronden zijn m.b.t. geluid, omgeving en frequentie. Ook de bezwaarschriftencommissie heeft hierover opmerkingen gemaakt. In de nieuwe concept verordening zijn hier kaders voor vastgelegd.

Inbreng CDA
Tjalling de Wit begon zijn betoog met: “Het is altijd jammer dat veel regels nodig zijn. Zeker als vrijwilligers spontaan iets willen organiseren. Maar door schade en schande is het wel gebleken dat dit nodig is. De bezoekers doen ook niet altijd wat de organisatoren voor ogen hadden, en kunnen evenementen laten ontsporen tot nachtmerries.
De nieuwe regels die werden vereist, maken deze regelgeving wel objectief. Voor handhaving een belangrijk criterium, maar ook duidelijkheid voor inwoners die overlast ervaren.” Daarnaast merkte De Wit op dat de evenementenverordening en de beleidsregels elkaar niet goed aanvullen. Dit kan beter, wat portefeuillehouder Roger de Groot ook beaamde.

“Wij worstelen met de verdelingscriteria en rangorde van de evenementen. Het is nu een beetje van: wie er eerder is gaat voor. Maar al lang bestaande evenementen kunnen zich ontwikkelen van lokaal tot zelfs nationaal, waarbij er op een gegeven moment geen binding meer is met het dorp. Je kan dus denken dat een verdeling op basis van categorieën. Bijvoorbeeld categorieën als dorpsgebonden evenementen versus niet-dorpsgebonden niet-commerciële evenementen en commerciële evenementen. Dorpsfeest, Samenloop voor de hoop, autoraces die in Duitse klassementsraces meetellen” aldus De Wit. Andere fracties ondersteunden dit gezichtspunt van het CDA.

De CDA-er gaf verder aan dat bij op- en afbouw de lokale vrijwilligers vaak afhankelijk zijn van commerciële tentopbouwers. Het is goed dat bij de duur van de evenementen ook de op- en afbouw is meegenomen. Daarnaast vroeg het CDA aandacht voor duidelijkheid over zwerfafval. De Wit: “Sommige evenementen leveren heel veel zwerfafval op, wat jaren later nog te zien is. Toen onze fractie het terrein bij Alteveer bekeek was daar nog veel te zien van een half jaar daarvoor. Het CDA zou hier graag een aanpak van zien. Nu komt alleen afvalwater kort in een opsomming voor.” De portefeuillehouder herkende het probleem en neemt het signaal mee.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.