Bibliotheek
26 mei 2023

Steun voor extra subsidie bibliotheek

Biblionet Drenthe voert voor de gemeente De Wolden het bibliotheekwerk uit. Er zijn vier bibliotheekvestigingen in De Wolden, te weten: Ruinen, Ruinerwold, De Wijk en Zuidwolde. Jaarlijks vraagt Biblionet een subsidie aan bij de gemeente voor haar activiteiten. Er wordt een tekort van € 44.750 begroot voor 2023 en daarom werd in de raadsvergadering van 25 mei voorgesteld om eenmalig een aanvullende subsidie beschikbaar te stellen. De raad ging unaniem akkoord.

De bibliotheek is een kennisvoorziening die niet alleen voor jongeren, maar voor iedereen, zo toegankelijk mogelijk moet blijven en daarbij met haar tijd meegaat. Het CDA ziet de bibliotheek als ontmoetingsplek waar mensen van diverse achtergronden samenkomen om kennis op te doen en de kans krijgen al het moois te ontdekken dat literatuur, kunst en wetenschap ons te bieden hebben.

Er is de afgelopen jaren fors bezuinigd op het bibliotheekwerk. Het CDA De Wolden heeft zich de afgelopen jaren steeds verzet tegen deze bezuinigingen. Het blijkt dat dit terecht is geweest. Over de jaren 2021 en 2022 zijn er tekorten geweest, die de organisatie vanuit de eigen reserves heeft opgevangen en nu voor 2023 wordt er opnieuw een tekort verwacht. Maar de reserves zijn leeg.

Woordvoerder Karin Brouwer vond het niet vreemd dat er een tekort ontstaat. De lasten, zoals personeelskosten en materiaalkosten stijgen, maar de inkomsten stijgen niet mee. De provinciale subsidie wordt net als de gemeentelijke subsidie niet geïndexeerd. En in feite is dit een verkapte jaarlijkse bezuiniging. Daarnaast is de gemeentelijke bijdrage in De Wolden aan het bibliotheekwerk laag (€ 12/inwoner) ten opzichte van de gemiddelde subsidies in andere Drentse gemeenten (€ 18/inw) en het landelijk gemiddelde (€25/inw).

Sluiting van vestigingen is voor het CDA niet aan de orde. Karin Brouwer: “Daarom zijn wij bereid om de bibliotheek een aanvullende subsidie te verlenen. Er moet echter wel een oplossing komen voor de lange termijn, zodat er geen structurele tekorten ontstaan. In de kadernota wordt indexering voorgesteld, maar daarmee zijn we er nog niet. Er zullen afspraken gemaakt moeten worden welke producten en diensten de gemeente afneemt tegen welke prijs.”

Wethouder Haar zegde toe om te komen met een meerjarenbegroting met bijbehorende activiteitenplan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.