Duurzame samenleving: Betaalbaar, behapbaar en met draagvlak

Het CDA is voor een verduurzamingsopgave die betaalbaar en behapbaar is voor inwoners. De Wolden wil in 2040 energieneutraal zijn. In 2030 willen we als tussenstap 70 % van de elektriciteit duurzaam opwekken, naast de ambitie om dan ook 100 % groen gas te hebben voor de verwarming van gebouwen. In 2040 willen we 100 % van onze elektriciteit duurzaam opwekken. Voordat tot uitvoering wordt overgegaan wil het CDA dat zorgvuldige afwegingen worden gemaakt met onze inwoners. We willen de inwoners zo vroeg mogelijk betrekken in de planvorming. We willen een dorpsgerichte aanpak. Per dorp/kern inwoners raadplegen wat voor het dorp de beste oplossing is. Samen met de inwoners bepalen of het wind- of zonne-energie moet worden en waar deze geplaatst moeten worden. Samenwerking is het sleutelwoord.

We zetten in op maximale inwonersparticipatie bij grootschalig opwekken van energie. Dit begint met goed informeren en gebruik te maken van de lokale expertise. Kleinschalige lokale energiecoöperaties en lokale bedrijven worden hierbij actief betrokken. We willen dat onze inwoners als eerste financieel kunnen deelnemen en streven naar 70 - 100% lokaal eigendom. Het CDA De Wolden wil lokale opwek- en opslag van energie stimuleren en hierbij een actieve rol van de gemeente.

We willen dat inwoners niet gedwongen moeten worden om deel te nemen aan een collectieve energievoorziening, maar altijd een eigen keuze moeten kunnen maken.

In veel situaties geldt dat energieopwekking de samenleving als geheel ten goede komt, maar lokaal voor overlast zorgt. Wij willen een eerlijke verdeling van lusten en lasten in de lokale gemeenschap

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.