Hulp voor kinderen en jongeren

Bij het CDA staat het normaliseren, het vergroten van de eigen kracht en het probleemoplossend vermogen van gezinnen centraal. We zetten kortdurende en lichte hulp in waar mogelijk, zware en langdurige zorg waar nodig. Bepaald gedrag van kinderen en jongeren kan bijvoorbeeld als lastig of problematisch worden ervaren door ouders, maar dat betekent niet automatisch een ‘jeugdzorgprobleem’. We kijken met het gezin naar wat ze zelf kunnen doen, eventueel in samenspraak met het netwerk, om een passende oplossing bij de hulpvraag te vinden. Dit betekent dat we actief het sociaal netwerk in kaart willen brengen en betrekken bij het vinden van duurzame oplossingen. Het CDA gaat ervan uit dat familieleden, buren, vrienden en kennissen elkaar helpen zonder daarvoor financiële compensatie van de gemeente te verwachten.

Bij problemen in het gezin, werken we vanuit ‘wat een gezin nodig heeft’ en niet ‘waar men recht op denkt te hebben’. Het gezin heeft één aanspreekpunt bij de gemeente. Deze regisseur schakelt zo nodig diverse deskundigen in, voor hulp en ondersteuning. De regisseur bewaakt de voortgang en houdt het overzicht. (één gezin, één plan, één coördinator)

We willen specialistische zorg zoveel mogelijk voorkomen. Daarom zetten we in op preventie en het (zo nodig) vroegtijdig inzetten van zorg om erger te voorkomen

We maken duidelijke afspraken met jeugdzorgaanbieders, voeren adequate controle uit op de financiën en pakken zorgfraude aan. Ook maken we duidelijke afspraken met huisartsen en andere verwijzers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.