Veiligheid

Met elkaar moeten we verantwoordelijkheid nemen voor een veilige en leefbare omgeving. De gemeente moet een voortrekkersrol vervullen in preventie en bestrijding van overlast en gestelde regels handhaven. Het CDA is tegen aantasting van de zeereep. Dijkverzwaring moet buitendijks.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.