Wonen is een belangrijk thema voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ook voor het CDA heeft het realiseren van betaalbare woningen voor iedereen een grote prioriteit. Het CDA kiest daarbij voor een stad die niet stil mag komen te staan in haar ontwikkeling.  Een verdere groei in het aantal inwoners is volgens ons nodig om het voorzieningenniveau, de identiteit van onze stad en daarmee de leefbaarheid naar de toekomst toe op peil te houden en te versterken. Om de uitdagingen op het gebied van de woningbouw voortvarend aan te pakken heeft het CDA een duidelijke visie. Deze is verwerkt in onderstaand 10-punten plan. 

10 punten plan woningbouw

1. Actieplan wonen met een focus op lokale in- en doorstroming

Wij willen een ‘actieplan wonen’ met concrete acties om zo snel als mogelijk te gaan bouwen. In de uitwerking van het woningbouwprogramma voor Culemborg zal de focus van het CDA vooral gericht zijn op het bevorderen van lokale in- en doorstroming in de bestaande woningvoorraad. Andere partijen hebben een focus op het steeds verder verhogen van het aandeel sociale woningbouw bij iedere nieuwbouw ontwikkeling. Het CDA wil dat de gemeente meer regie moet pakken om doorstroming binnen Culemborg te bevorderen. Dan komt er in de bestaande voorraad vanzelf meer betaalbare woonruimte vrij. Daarnaast willen wij kijken hoe wij betaalbare woonruimte ook naar de toekomst toe kunnen vasthouden.

2. Inzicht in verhuisbereidheid groeiende groep ouderen 

Voor het CDA is de woningbouwopgave niet alleen een bouw- maar vooral woonopgave. De te bouwen woningen dienen aan te sluiten bij de wijze waarop onze inwoners in de toekomst zullen wonen. Daarvoor is het onder andere nodig om inzicht te hebben in de verhuisbereidheid van de groeiende groep ouderen in onze stad. In 2035 zal een kwart van onze inwoners ouder zijn dan 65 jaar. Dat is zes procent meer dan nu. Beter aansluiten op de woonbehoefte (hoe willen onze inwoners wonen) van ouderen zou dan ook meer prioriteit moeten krijgen.

3. Meer en gevarieerd bouwen voor senioren

Wij zetten stevig in op de bouw van levensloopbestendige woningen voor senioren. Dit is niet alleen goed voor de woonbehoefte van toekomstige senioren; de bouw van levensloopbestendige woningen stimuleert ook de doorstroom op de woningmarkt. Wij willen meer variatie in het aanbod van woonvormen voor ouderen in de nabijheid van (zorg)voorzieningen. Hofjes, kleinschalige appartementencomplexen, zijn een aantrekkelijk alternatief voor ouderen die wel op zichzelf willen blijven wonen, maar niet langer de zorg voor een heel huis willen hebben. Voor ouderen of mensen met een ernstig psychische aandoening, is het van belang dat er voldoende passende woonruimte met zorg dichtbij aanwezig is. Het CDA wil, als blijkt dat daaraan behoefte is, ook serieus kijken naar de mogelijkheden om de verpleeghuiscapaciteit uit te breiden. Qua locatie kijkt het CDA dan naar het gebied rondom de Dr. Hockesingel, hart van Voorkoop en als dat mogelijk is ook op de huidige KWC locatie.

4. Meer woonruimte in en rondom binnenstad

Het CDA ziet graag meer woonruimte gerealiseerd in en rond de binnenstad. Het denkt daarbij niet alleen aan woonruimte boven winkels maar ook aan extra woonruimte op loopafstand van het centrum. Locaties die eerder niet tot ontwikkeling konden komen, kunnen binnen de huidige krapte op de woningmarkt nu wellicht wel tot ontwikkeling worden gebracht. Denk dan bijvoorbeeld aan het oude steenoventerrein, de Dr. Hockesingel of rond Palumbus. Extra woningen in en rond de binnenstad kunnen bijdragen aan het levendiger en sociaal veilig houden van de binnenstad.

5. Inbreiden boven uitbreiden (koesteren groene longen)

Landelijk is inbreiding van nieuwe woonbebouwing een efficiënt instrument gebleken om een stad vitaal te houden. Daarom kijken we in de woningbouw allereerst naar de mogelijkheden van herbestemming, transformatie en verdichting van de bebouwde omgeving. Waardevolle groenstructuren willen wij daarbij ontzien. Pas daarna kijken we naar uitbreiding van woningen aan de stadsranden.

6. Bouw van tijdelijke woningen voor 1-2 persoons huishoudens

Het bouwen van tijdelijke woningen (flexwonen) is een effectief middel in de strijd tegen woningnood dat snel kan worden toegepast. Hiermee bieden we perspectief aan mensen en kleine huishoudens met een acute woonvraag. Een vraag naar woonruimte die met de reguliere woningtoewijzing tussen wal en schip vallen. Denk hierbij onder meer aan starters, gebroken gezinnen en mensen die een baan gevonden hebben in een nieuwe omgeving. Wij zetten hierbij maximaal in op de mogelijkheden voor versnelde bestemmingsplanprocedures. Anders ligt dit voor het stationsgebied. Daar dient eerst meer duidelijkheid te komen over het toekomstperspectief met de huidige grondeigenaren. 

7. Bouwen voor de eigen behoefte (Culemborgers voorrang)

We geven de voorkeur aan het ‘bouwen voor de eigen behoefte’. Culemborgers zouden voorrang moeten krijgen bij de inschrijving op nieuwbouwwoningen. Zo willen wij laten verkennen hoe een sociaal en/of economische binding met de woonplek onderdeel kan uitmaken van de verkoopvoorwaarden. Diezelfde Culemborgers weten volgens ons ook heel goed waar en hoe ze willen wonen. Kunst is hier meer oog en aandacht voor te hebben. 

8. Versnelde bestemmingsplanprocedures kleine projecten

We stimuleren een versnelde afwikkeling van bestemmingsplanprocedures voor kleinere projecten. Nieuwe woonconcepten, Particuliere wooninitiatieven, Inwoners die hun woning willen verduurzamen krijgen vrijheid en medewerking om te ontwikkelen. Dit draagt optimaal bij aan de diversiteit en het aantal woningen. De combinatie van wonen en zorg voor een kind of familielid met een beperking vindt het CDA vanzelfsprekend. Net als de steun aan inwoners die hun bestaande woning willen verduurzamen. Ook zij moeten op medewerking van gemeente kunnen rekenen. 

9. Concreet gaan bouwen van sociale huurwoningen

In de discussie over betaalbaar wonen ligt in onze stad volgens het CDA te veel een focus op sociale koop. In het zoeken naar een betaalbare woonruimte is sociale koop voor veel Culemborgers geen optie. Voor het vinden van geschikte sociale huurwoning bestaan forse wachtlijsten. Twee jaar wachten op een woonruimte is al geen uitzondering meer. De realisatie van sociale huurwoningen blijft ook al jaren achter. Gemaakte afspraken met de woningcorporatie worden niet gehaald. Het CDA wil hier verandering in brengen. Om de wachtlijsten voor een betaalbare woonruimte weg te werken is het vooral nodig dat er locaties worden gevonden om reeds gemaakte afspraken met Kleurrijk Wonen voor het bouwen van (sociale) huurwoningen na te kunnen komen. Het zoeken naar geschikte locaties zou het CDA graag doen met hulp van inwoners.

 

10. Plannen voor korte en lange termijn (transformatie Pavijen)

De realisatie van nieuwe woningen en woonvormen binnen de stadsgrenzen heeft prioriteit voor de korte termijn. Voor de middellange termijn willen wij de kansen die de herontwikkeling van de stationsomgeving met zich mee zal brengen maximaal benutten. Door belastende milieucontouren van bedrijven op Noord Pavijen op termijn te verkleinen en af te bouwen kan een deel van Noord Pavijen in de toekomst transformeren tot potentiële woonlocatie. Hiermee kunnen wij mogelijk een zeer substantieel deel van onze toekomstige woningbouwopgave realiseren in de nabijheid van een nieuw en eigentijds station. Het CDA staat achter deze ontwikkeling maar die moet wel gepaard gaan met behoud van de huidige werkgelegenheid en er moet oog zijn voor de belangen van de zittende ondernemers/ grondeigenaren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.