Verkeer is een belangrijk thema voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het CDA staat voor een bereikbare gemeente, waarbij veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid hand in hand gaan. Goede bereikbaarheid stelt onze inwoners in staat om te participeren in de samenleving. Om de uitdagingen op het gebied van verkeer voortvarend aan te pakken heeft het CDA een duidelijke visie. Deze is verwerkt in onderstaand 10-punten plan.

10 punten plan verkeer

1. Ruim baan voor de fiets, maar vergeet auto niet

Het CDA staat voor een goede bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers. Het CDA wil fietsers in onze stad ruim baan geven. Fietsen is immers gezond. Maar dan wel zodanig dat we andere verkeersdeelnemers niet vergeten. Voor het bezoek aan onze families, vrienden en het dagelijkse woon-werk verkeer zullen we ook aangewezen blijven op het gebruik van de auto.  Het CDA vindt dan ook dat elke Culemborger  op een fatsoenlijke manier zijn wijk uit moet kunnen komen. Wanneer onze families ons bezoeken moeten deze ook op een fatsoenlijke manier hun auto ergens kunnen parkeren.

2. Integrale aanpak verkeer en wonen

Het CDA is zeer te spreken over het ontstane inzicht dat verkeerskundige knelpunten om een integrale gebiedsaanpak vragen. Daarmee maken deze onderdeel uit van het overleg met grondeigenaren en bewoners in het desbetreffende gebied en raakt het de bovenliggende visie op wonen, werken en recreëren in onze stad. Met de aanpak van de juiste knelpunten kan tegelijkertijd ook één van de lelijkste plekken van de stad, te weten de Dr. Hockesingel, worden getransformeerd tot een representatieve entree van de stad. Het CDA denkt daarbij vooral aan de realisatie van levenssloopbestendige senioren woningen.

3. Vianense poort heropenen voor autoverkeer

Het volledig afsluiten van de Vianense Poort leidt (op dit moment) tot een ongewenste verschuiving van zo’n 2.000 verkeersbewegingen naar omliggende straten en wijken. In veel discussie zien wij dat er wordt vergeten dat veel inwoners voor hun dagelijks (woon-werk) verkeer waren aangewezen op deze onderdoorgang. Om de verkeersdruk in onze stad evenredig te verdelen blijft het CDA dan ook pleiten voor het open houden van de Vianense Poort voor gemotoriseerd verkeer uit de aan grenzende wijk, tenzij uit de evaluatie van de proef en het participatietraject met omwonenden blijkt dat een ander besluit te rechtvaardigen is.

4. Zoek alternatieven voor sluiting Vianense Poort

Voor het woon-werk- en vrije tijds verkeer zullen inwoners met een auto gebruik moeten kunnen blijven maken van de huidige onderdoorgangen onder het spoor. Het CDA blijft voorstander van een andere prioritering van maatregelen zoals opgenomen in het Gemeentelijk Verkeers en Vervoers Plan (GVVP). De aanpak van knelpunten die doorstroming en ontsluiting naar de N320 bevorderen en die de interne verkeersstructuur ontlasten hebben daarbij onze absolute voorkeur. Wij denken daarbij primair aan de aansluitingen op de N320 vanuit Pavijen en Voorkoop en de verbetering van het knooppunt Weidsteeg/ Dr. Hockesingel.

Zodra de basis op orde is (= doorstroming naar de N320) kan vervolgens worden gekeken naar de herinrichting van het bestaande (= fietsverbinding oost-west). Nu lijken wij steeds achteraan te beginnen (bij de fiets) en vergeten wij het totaal (voetgangers en gemotoriseerd verkeer). Kortom pas zodra de Stationssingel en de Tunnelweg worden ontlast van het doorgaande verkeer uit Culemborg Oost, gaat er volgens ons ruimte ontstaan om het doorgaande autoverkeer uit de Vianense Poort te weren.

 In overleg met de aangrenzende wijken zoeken wij graag naar beter passende oplossingen die voor de korte termijn kunnen zorgen voor een eerlijke verdeling van het auto verkeer. Wij denken op dit moment niet dat een verbreding van de Vianense Poort op dit moment uitvoerbaar is. Zowel vanwege de ermee gepaard gaande kosten als het feit dat een verbreding waarschijnlijk ook weer een aantrekkende werking op het auto verkeer in dat deel van de wijk heeft. 

5. Verbeterde verkeersveiligheid Ovonde

Het CDA heeft de afgelopen raadsperiode regelmatig de vraag gekregen waarom het in de discussie over het afsluiten van de Vianense Poort niet heeft willen ingrijpen in een ongewenste verkeerssituatie. Volgens ons is dat niet juist. De meest verkeersonveilige plek in onze stad is de Ovonde.  Willen ingrijpen op punt A kan volgens ons alleen als er via punt B goede alternatieven zijn. Om die reden hebben wij steeds gepleit de dingen in de juiste volgorde te doen. Het gaat er voor het CDA echt om samen tot werkbare oplossingen te komen. Oplossingen die werken en geen schijnoplossing vormen of de verkeersveiligheid elders verergeren. De aanpak van de Ovonde kan mooi meegenomen worden bij de herontwikkeling van de stationsomgeving. Het CDA hanteert het uitgangspunt dat doorgaande verkeersstromen zo veel als mogelijk gestimuleerd zouden moeten worden de N320 te nemen. Daarom zijn wij voorstander van een extra aansluiting op de N320 vanuit Pavijen en zien wij graag ook de mogelijkheid vanuit Voorkoop onderzocht.

6. Bereikbaarheid binnenstad voor groeiende groep ouderen

De groep ouderen in onze stad groeit. Op dit moment is ca 40% van de inwoners 50 jaar of ouder. Dit vraagt om extra aandacht voor de minder mobiele inwoners. Wij vinden het daarom belangrijk dat er meer oog komt voor het halen en brengen van personen die naar de binnenstad willen maar hierin een beperking ervaren. Voor een bezoek aan een winkel, restaurant, kerk of het Stadstheater is het lopen vanaf de Zandstraat naar de genoemde voorzieningen voor veel ouderen te ver en-of onmogelijk. Vervoersmogelijkheden voor senioren en mensen met een beperking moeten binnen onze gemeente dan ook op orde zijn. We zijn blij met de vele vrijwilligersinitiatieven zoals Klaartje en de Flat-Express. We willen deze mogelijkheden verder onder de aandacht van onze inwoners brengen en onderlinge samenwerking tussen deze organisaties stimuleren.

7. Inzet op slimme mobiliteit en goed openbaar vervoer

Het CDA is voorstander van alternatieven die helpen om minder gebruik te hoeven maken van de auto. Daarom stimuleren wij duurzame vormen van vervoer, zoals de regionale Openbaar Vervoer Hub bij het station en eigentijdse mobiliteits concepten. Het CDA ziet kansen om het station door te ontwikkelen als een regionale hub waar verschillende vervoersvormen samen komen. Met de groei van de bevolking zal het aantal reizigers alleen maar toenemen. Met zo’n 9.000 reizigers per dag heeft Culemborg één van de drukste stations in onze regio, zelfs drukker dan station Houten. Inwoners uit de regio profiteren zo mee van onze goede OV-verbinding met de rest van Nederland. Het is ook goed om met elkaar nieuwe mobiliteits-concepten te gaan verkennen. Wel moeten wij er voor waken ons te laten leiden door wensdenken. Onze ondernemers en daarmee lokale economie kunnen niet leven van Culemborgers op de fiets en met de trein alleen.

8. Provinciaal inzetten op fietsbrug over de Lek

Met de elektrische fiets neemt het bereik van dit vervoermiddel toe. Vooral in het woon-werkverkeer leidt dit tot nieuwe kansen. Wij zetten daarom in op de aanleg van een snel fietspad langs het spoor tussen Den Bosch, Geldermalsen, Culemborg, Houten naar Utrecht. Goede fietsroutes nodigen uit om vaker op de fiets te stappen en om langere afstanden af te leggen. Voor de financiering zal een financiële bijdrage nodig zijn vanuit programma’s bij de Rijksoverheid, de drie betrokken provincies en het regionale mobiliteitsfonds. Daar betalen wij in verhouding aan mee.

9. Heroriëntatie parkeertarieven

Als CDA willen wij eerlijk zijn. Om alle kosten die wij met elkaar moeten maken om de stad fijn en leefbaar te houden, zullen wij ook dekking moeten vinden voor te maken kosten. Om die reden is er eerder in de gemeenteraad besloten om een bezuiniging te realiseren middels het verhogen van parkeertarieven. Het CDA vindt het van groot belang dat de beoogde verhogingen van opbrengsten uit parkeerbelasting niet eenzijdig worden opgelegd, maar dat ondernemers en winkeliers in de gelegenheid worden gesteld over varianten mee te denken. Daarmee willen wij mogelijke negatieve bijeffecten voor inwoners en ondernemers voorkomen. In de discussie willen wij ook kijken naar een mogelijk gereduceerd parkeertarief voor de binnenstad in de decembermaand. Wij maakten ons hier al eerder hard voor bij de vaststelling van de parkeertarieven.  

 

10. Betere aanpak asociaal rijgedrag

In de discussie over de Vianense Poort, de Beethovenlaan en de dijken is in de gemeenteraad vaker gesproken over de aanpak van asociaal rijgedrag. Dit is niet acceptabel. Wanneer inwoners zich aan de verkeersregels zouden houden zou onze stad al veel veiliger zijn. Het CDA is dan ook voorstander van het aanpakken van asociaal rijgedrag. Dit middels verkeershandhaving en-of het vergroten van de pakkans bij (snelheids)overtredingen door de inzet van nieuwe (flits)technologieën. Hiermee zou ook te hard rijden op de dijken aangepakt kunnen worden. 

Waar nodig rijden we in onze stad 30 kilometer per uur. Onze stad geheel zien als een 30 km zone lijkt ons niet verstandig en nodig. Overal 30 kilometer moeten rijden zorgt voor meer sluipverkeer in woonwijken waar nu al 30 kilometer moet worden gereden. Wij volgen daarin het advies van de ANWB. Deze geeft aan dat 50-zones nodig zullen blijven voor goede doorstroming.

Met onze visie wil het CDA uitleg geven hoe wij aankijken tegen het verbeteren van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en doorstroming in onze stad. Net als op andere dossiers hebben wij geen vooringenomen overtuiging voor het één of ander, maar zoeken wij vooral constructief en in samenspraak met inwoners naar de mogelijkheden om alle verkeersdeelnemers mee te nemen in de stap naar een meer fietsvriendelijke gemeente. Als gemeente hebben wij hierin een voorbeeldfunctie. We willen verschillen overbruggen. Om lange termijn doelen te bereiken zullen wij dan wel de weerstand in onze stad tegen voorgenomen verkeersbesluiten serieus moeten nemen.  Het is deze vorm van politiek bedrijven die ons als CDA past. Het toont de bereidheid en empathie om in samenspraak oplossingen te vinden. Het heeft oog voor het bredere plaatje. En gaat niet voorbij aan de zorgen die er zijn.

Download de Flyer met ons standpunt ten aanzien van de Vianense Poort.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.