Culemborg is nooit af. Het CDA kiest voor een samenleving waarin plannen en ideeën door samenwerking een kans krijgen. Voor de uitdagingen op het gebied van woningbouw, duurzaamheid, werkgelegenheid en scholing zoeken wij de samenwerking op met lokale en regionale partners.

Behoud voorzieningen en prioriteit woningbouw

3.1 Leefbaarheid en behoud van voorzieningen

Het CDA is trots op het voorzieningenniveau en de vele initiatieven en vrijwilligers die onze stad rijk is. Maar als wij realistisch zijn staan veel van deze voorzieningen en vooral hun exploitatie onder druk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan De Fransche School, De Gelderlandfabriek, Het Elisabeth Weeshuis Museum, het zwembad maar ook initiatieven als De Ontmoeting, Bolderburen, stichting Present, Linawijs en het Odensehuis.

Om onze voorzieningen naar de toekomst toe in stand te kunnen houden is het CDA van mening dat het samenwerkingspotentieel in de stad aangesproken zal moeten worden. Een betere benutting, gebruik en bezetting van deze voorzieningen is nodig om de betaalbaarheid naar de toekomst toe veilig te kunnen stellen.

Het CDA wil ervoor waken dat initiatieven in de stad te veel op zichzelf gaan staan. Visie, verbinding en samenwerking zullen hard nodig zijn om verschillende initiatieven ook naar de toekomst levensvatbaar te laten zijn. Om diezelfde reden was het CDA in 2019 ook terughoudend om financieel bij te dragen aan de toekomstige exploitatie van de Gelderlandfabriek.

Iedereen hoort erbij. Het is belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten buiten de eigen ‘bubbel’. We stimuleren ontmoetingen en evenementen tussen mensen met goede banen en opleidingen en inwoners in een kwetsbare positie. Omdat de fysieke omgeving een belangrijke bijdrage kan leveren aan het bevorderen van contacten tussen inwoners denken wij proactief mee over mogelijke ontmoetingsplekken. We faciliteren daar waar nodig. Dit gaat verder dan het klassieke buurthuis, de bibliotheek of de binnenstad. Hierbij kan ook gedacht worden aan gemeenschappelijke (multifunctionele) ruimten/ binnentuinen in kerken, kringloopwinkels of koffiecorners van supermarkten.

Wijkmanagers kunnen fungeren als verbindingsofficieren in de wijk. Dit om ontmoetingen en samenwerkingen op wijkniveau te stimuleren.

Het CDA heeft er in 2019 voor gekozen een zwemvoorziening in onze stad te willen behouden, maar niet tegen elke prijs. Het CDA heeft constructief meegedacht met Stichting Zwembad Culemborg. In de gevonden tussenoplossing is de gemeentelijke bijdrage aan de zwembadexploitatie niet verdubbeld. Met het aangenomen reddingsplan zijn de zwemactiviteiten daarmee naar de toekomst toe nog niet zeker.

Om ook op de langere termijn een zwemvoorziening voor Culemborg te behouden is het van belang dat hierover in de gemeenteraad een discussie wordt gestart. Dit zodat tijdig benodigde maatregelen en reserveringen voor noodzakelijke investeringen kunnen worden getroffen.. Het CDA wil dat in de te maken afweging ook het alternatief voor het verbeteren en uitbreiden van een veilige recreatieve zwemlocatie aan de Lek wordt meegenomen.

3.2 Actieplan wonen

Het CDA ziet dat veel mensen van buiten Culemborg hier woonruimte vinden. Tegelijkertijd zien wij dat ouderen, mensen die uit elkaar gaan en starters uit onze stad tevergeefs wachten op passende woonruimte. Doorstroming komt onvoldoende tot stand. Het CDA vindt dat de gemeente meer regie moet pakken om doorstroming binnen Culemborg te bevorderen. Wij willen een ‘actieplan wonen’ met concrete acties om zo snel als mogelijk te gaan bouwen.

Wij willen de komende raadsperiode extra aandacht voor de positie van starters, senioren en één- en tweepersoons huishoudens bij het vinden van een geschikte huur- of koopwoning.

Het bouwen van tijdelijke woningen (flexwonen) is een effectief middel in de strijd tegen woningnood dat snel kan worden toegepast. Hiermee bieden we perspectief aan mensen met een acute woonvraag, die met de reguliere woningtoewijzing tussen wal en schip vallen. Denk hierbij onder meer aan starters, gebroken gezinnen en mensen die een baan gevonden hebben in een nieuwe omgeving. Wij zetten hierbij maximaal in op de mogelijkheden voor versnelde bestemmingsplanprocedures.

Voor het CDA is de woningbouwopgave niet alleen een bouw- maar vooral woonopgave. De te bouwen woningen dienen aan te sluiten bij de wijze waarop onze inwoners in de toekomst zullen wonen. In de uitwerking van het woningbouwprogramma voor Culemborg zal de focus van het CDA vooral gericht zijn op het bevorderen van lokale in- en doorstroming in de bestaande woningvoorraad. Daarvoor is het onder andere nodig om inzicht te hebben in de verhuisbereidheid van de groeiende groep ouderen in onze stad. In 2035 zal een kwart van onze inwoners ouder zijn dan 65 jaar. Dat is zes procent meer dan nu.

Een groeiend aantal inwoners is voor het CDA geen doel op zich maar een middel om het voorzieningenniveau, de identiteit van onze stad en daarmee de leefbaarheid naar de toekomst toe op peil te houden en te versterken.

De groei van het aantal inwoners mag niet ten koste gaan van het groene en open karakter van onze stad. Om de wachtlijsten voor een woning weg te werken is voor de korte termijn meer (sociale) woningbouw nodig. Voor de gewenste realisatie van deze woningen zullen de prestatieafspraken met Kleurrijk Wonen herzien en concreet ingevuld moeten worden.

Wij zetten stevig in op de bouw van levensloopbestendige woningen voor senioren. Dit is niet alleen goed voor de woonbehoefte van toekomstige senioren; de bouw van levensloopbestendige woningen stimuleert ook de doorstroom op de woningmarkt.

Het CDA ziet graag meer woonruimte gerealiseerd in en rond de binnenstad. Het denkt daarbij ook aan woonruimte boven winkels. Dit kan bijdragen aan het levendiger en sociaal veilig houden van de binnenstad.

Het CDA wil regionaal werk maken van meer sociale woningbouw. Het pleit voor het regionaal (= volume) aanbesteden van een ‘woonprogramma betaalbare woonruimte’ en zoekt daarvoor samenwerking met lokale en regionale woning corporaties. Dit in navolging van een geslaagd experiment met de inkoop van gestandaardiseerde - en daardoor goedkopere - sociale huurwoningen in de gemeente Oirschot.

We geven de voorkeur aan het ‘bouwen voor de eigen behoefte’. Culemborgers zouden voorrang moeten krijgen bij de inschrijving op nieuwbouwwoningen. Zo willen wij laten verkennen hoe een sociaal en/of economische binding met de woonplek onderdeel kan uitmaken van de verkoopvoorwaarden.

Wij zetten ons maximaal in voor het flexibel omgaan met bijzondere woonvormen. De combinatie van wonen en zorg voor een kind of familielid met een beperking vindt het CDA vanzelfsprekend.

We omarmen particuliere wooninitiatieven. Nieuwe woonconcepten krijgen vrijheid en medewerking om te ontwikkelen. Dit draagt optimaal bij aan de diversiteit en het aantal woningen. 

3.3 Inbreiden boven uitbreiden

Landelijk is inbreiding van nieuwe woonbebouwing een efficiënt instrument gebleken om een stad vitaal te houden. Daarom kijken we in de woningbouw allereerst naar de mogelijkheden van herbestemming, transformatie en verdichting van de bebouwde omgeving. Waardevolle groenstructuren willen wij daarbij ontzien. Pas daarna kijken we naar uitbreiding van woningen aan de stadsranden. 

Het CDA wil de kansen die de herontwikkeling van de stationsomgeving met zich mee zal brengen maximaal benutten. De realisatie van nieuwe woningen en woonvormen binnen de stadsgrenzen heeft prioriteit voor het CDA Culemborg. In de afgelopen raadsperiode heeft het CDA vaker aangegeven dat het graag ziet dat in de programmering van de Spoorzone naar de mogelijkheid voor woningbouw wordt gekeken.

Door belastende milieucontouren van bedrijven op Noord Pavijen op termijn te verkleinen en af te bouwen kan een deel van Noord Pavijen in de toekomst transformeren tot potentiële woonlocatie. Hiermee kunnen wij mogelijk een zeer substantieel deel van onze toekomstige woningbouwopgave realiseren in de nabijheid van een nieuw en eigentijds station. Het CDA staat achter deze ontwikkeling maar die moet wel gepaard gaan met behoud van de huidige werkgelegenheid en er moet oog zijn voor de belangen van de zittende ondernemers.

Het CDA vindt de bereikbaarheid van voorzieningen en de veiligheid van de leefomgeving belangrijk. Voor ouderen of mensen met een ernstig psychische aandoening, is het van belang dat er voldoende passende woonruimte met zorg dichtbij aanwezig is. Het CDA wil, als blijkt dat daaraan behoefte is, ook serieus kijken naar de mogelijkheden om de verpleeghuiscapaciteit uit te breiden.

Het CDA wil dat planontwikkelingen vanuit een totaalvisie op de stad tot stand komen. Wij zien de gemeente als bewaker van integraliteit die deze rol pakt in het kader van de uitvoering van de Omgevingswet.

3.4 Veilige, schone en plezierige wijk

De openbare ruimte is van ons allemaal. De zorg voor een aantrekkelijke en toegankelijke inpassing in de omgeving is daarom een vast onderdeel van ontwikkelopgaven. Het CDA blijft erop toezien dat de openbare ruimte niet vervuilt en verloedert, maar dat wordt gewerkt aan een schone, hele en veilige stad.

Het CDA blijft erop toezien dat openbare ruimten en gebouwen goed toegankelijk zijn: hindernissen worden gesignaleerd en verholpen.

Veranderingen in de woonomgeving gaan de buurtbewoners aan. Wij vinden het daarom vanzelfsprekend dat inwoners worden betrokken bij grootschalige veranderingen en bouwinitiatieven in hun woonbuurt.

Iedereen moet op een veilige manier op pad kunnen. De openbare ruimte moet veilig zijn, door bijvoorbeeld het toepassen van slimme verlichting. Zo zorgen we voor zelfstandige mobiliteit van kinderen en ouderen.

In Culemborg is nog veel winst te behalen op het gebied van veiligheid en het gevoel van veiligheid. Wij zorgen dat buurten veilig zijn. Dit door de zeggenschap over de eigen buurt te vergroten. Inwoners weten immers vaak zelf het beste wat er speelt in hun wijk.

We stimuleren inwoners actief te zijn in hun buurt en we verhogen de mogelijkheden voor inwoners om medeverantwoordelijkheid te dragen. Mensen zelf vormen de basis voor veiligheid en leefbaarheid. We stimuleren initiatieven zoals WhatsApp Buurt Preventie en buurtouders die jongeren aanspreken. We leren onze kinderen dat spelen in de omgeving van water gevaarlijk kan zijn, dat speeltuinen en klimrekken risico’s met zich mee kunnen brengen en accepteren dat de overheid niet overal een oplossing voor hoeft te bedenken.

Mensen moeten zich thuis en in hun directe leefomgeving beschermd en geborgen voelen. Dit geldt temeer voor gezinnen met kinderen en ouderen. Een veilige gemeente vraagt om stevige maatregelen. Geen woorden, maar daden.

Wij richten ons in het bijzonder op het tegengaan van criminaliteit die een grote impact heeft op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de samenleving, zoals ondermijning, verkeersoverlast en woninginbraken.

We waarderen de rol van de wijkagent en de boa’s. Zij fungeren als ogen en oren van de buurt en dienen daar ook daadwerkelijk aanwezig en benaderbaar te zijn.

Wij willen dat inwoners signalen van ondermijning anoniem kunnen melden. Wij willen dat onze inwoners voorlichting krijgen over ondermijning, inclusief concrete voorbeelden daarvan en informatie over waar zij signalen anoniem kunnen melden. Ondermijning is criminaliteit die de bovenwereld met de onderwereld vermengt en dat tast onze rechtsstaat aan. Drugsdumpingen, mensen die onder bedreiging of chantage ruimte moeten afstaan voor een illegale hennepplantage, winkels waar je nooit een klant ziet, of een drugslab midden in een woonwijk. Zomaar voorbeelden van ondermijning die in onze gemeente (kunnen) voorkomen. Van een gemeente verwachten wij dat zij wanneer nodig durft in te grijpen. Wij willen dat de gemeente samen met politie, de Belastingdienst en andere maatschappelijke organisaties optrekt om ondermijning tegen te gaan.

Onze inzet is gericht op het vergroten van vertrouwen in organisaties, de bekendheid van de professionals en de samenwerking binnen de wijk. We continueren de Wijkaanpak in Schoolhof West zo lang de aanpak daarvan door inwoners zelf als effectief wordt aangemerkt.

We willen een nul-beleid voeren als het gaat om coffeeshops in onze gemeente. Wij willen geen verruiming en experimenten rond onze coffeeshops.

Wij willen dat (mobiel) cameratoezicht kan worden ingezet op plekken met langdurige ernstige overlast of onveilige situaties. Cameratoezicht werkt preventief, draagt bij aan de veiligheidsbeleving en ondersteunt de opsporing van daders.

Voor het CDA is de veiligheid op wegen, waaronder die op de Goilberdinger- en Beusichemse Dijk door een toenemend gebruik van auto’s, motoren, fietsers en wandelaars een punt van zorg. Het CDA wil graag met inwoners en met hulp van ervaringen uit andere gemeenten, zoeken naar een oplossing om de dijken veiliger te maken en het gevoel van onveiligheid als gevolg van te hard rijden beperken. Zelf heeft het CDA eerder gevraagd naar de mogelijke inzet van moderne flitstechnologie/ mobiele flitspalen. Voor ons standpunt op het gebied van verkeersveiligheid wordt verwezen naar 2.3.

 

3.5 Ruimte voor initiatieven uit samenleving

Wij geloven in de kracht van de samenleving. Een overheid die initiatief laat bij de samenleving: inwoners, vrijwilligers, ondernemers, verenigingen en bedrijven. Voor ons begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief.  Vertrouwen in elkaar staat centraal. Mensen, bedrijven, verenigingen en organisaties moeten daarom de ruimte krijgen. De gemeente moet hen daarbij niet in de weg lopen. We willen geen gemeente die alles zelf wil bedenken. De gemeente moet de partner zijn van Culemborgers met plannen en ideeën. Dit kan door mee te denken, geld beschikbaar te stellen vanuit bijvoorbeeld het initiatievenloket, maar ook door te faciliteren in ruimtes om bij elkaar te komen,

Bij zoveel mogelijk projecten moet de gemeentelijke organisatie zich afvragen of zij zelf aan de slag gaat of dat ideeën van de inwoners uitgevoerd kunnen worden. Als inwoners een project sneller, goedkoper of met meer draagvlak uit kunnen voeren dan de gemeente, moet hiervoor ruimte worden gegeven. Het CDA is voor het uitdaagrecht (Right to challenge) en behoud van het initiatievenloket. Wij steunen voorstellen van inwoners en verenigingen om de uitvoering van een collectieve voorziening over te nemen (tegen minder of gelijke kosten). Dit kan om van alles gaan: van onderhoud van snippergroen om het huis, het beheer van sportvelden door de club tot de zorg voor ouderen. Initiatief uit de samenleving voorrang geven moet normaal worden. De gemeente hoeft niet alles zelf te doen.

3.6 Betrokkenheid inwoners bij besluitvorming

Het CDA zet in op een betere betrokkenheid van inwoners bij grote besluiten die ingrijpen in hun leven of leefomgeving. Deze betrokkenheid verhoogt de kwaliteit van de besluiten en zorgt voor meer draagvlak in de samenleving. Hierbij is het belangrijk dat vooraf duidelijk is wat er gebeurt met de bijdrage van de inwoners en wat de rol is van de gemeenteraad. Bij grote participatieprocessen moet de gemeenteraad daarom vooraf duidelijke kaders meegeven: wat is de rol van de inwoners? Wat is de vraag aan de inwoners? Wat ligt al vast en wat staat nog open? Welke eisen heeft de gemeenteraad zelf al?

Om de kwaliteit van participatie te verhogen, volgen we de ontwikkelingen rondom nieuwe vormen van participatie. We willen ontdekken of en hoe deze nieuwe vormen ondersteunend kunnen zijn om inwoners beter te betrekken bij het proces van besluitvorming in de gemeente.

3.7 Lokaal ondernemerschap

Voor het CDA is het belangrijk dat de gemeente met het midden- en kleinbedrijf (MKB) afspraken maakt op basis van wederkerigheid (geven en nemen). Zo willen we dat met het bedrijfsleven, het onderwijs en andere organisaties afspraken gemaakt worden op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen, investeringen in opleidingen ter bevordering van toekomstig personeel, aanstellen van mensen met een beperking, een minimaal aantal stage- en leerplekken en investeringen in innovatie. Naast het maken van afspraken is het ook van belang dat deze afspraken worden nagekomen.

Voor het CDA zijn familiebedrijven en MKB-bedrijven de motoren waar de samenleving op draait. Waardering voor het MBK is dan ook op zijn plaats. Veel inwoners zijn werkzaam in het midden- en kleinbedrijf, dat goeddeels afhankelijk is van lokale en regionale keuzes en ontwikkelingen. Lokale ondernemers maken zelf de belangrijkste keuzes. Maar de gemeente kan wel randvoorwaarden scheppen voor een florerende lokale economie en bedrijven ondersteunen.

We willen 1 aanspreekpunt voor ondernemers dat verantwoordelijk is voor het traject van vergunningsaanvragen maar ook voor kansen en vragen. Een ondernemer hoeft dus niet meer te ‘zoeken’ naar de juiste ambtenaar bij het juiste loket.

Het CDA vindt het belangrijk dat beschikbare middelen uit het ondernemersfonds effectief worden aangewend en een goede spreiding kennen over de stad.

Het CDA wil samen met ondernemers en inwoners opnieuw kijken naar de parkeertarieven in onze stad. In de afgelopen raadsperiode heeft het CDA voorgesteld om de invoering van betaald parkeren bij winkelcentra Parijsch en Chopinplein uit te stellen en daarover eerst in gesprek te gaan met ondernemers en inwoners. Het CDA vindt het van groot belang dat beoogde verhogingen van opbrengsten uit parkeerbelasting niet eenzijdig worden opgelegd, maar dat ondernemers, inwoners en winkeliers in de gelegenheid worden gesteld over varianten mee te denken. Mogelijke negatieve bijeffecten wil het CDA voorkomen. Ook wil het CDA dat er naar de mogelijkheid wordt gekeken van een gereduceerd parkeertarief voor de decembermaand.

In het kader van het toekomstbestendig maken van de economie is flexibiliteit belangrijk. De ondernemer moet meer ruimte krijgen om te ondernemen. Dat kan door het schrappen, aanpassen of flexibiliseren van regels en meer ruimte voor experimenten in het op te stellen omgevingsplan.

Wij hebben aandacht voor kansen voor ondernemers en bedrijven op ons bedrijfsterrein. We willen daarbij inzetten op het beter benutten/ revitaliseren van het huidige bedrijfsterrein. Een goed inzicht in aanwezige leegstand vinden wij hierbij belangrijk.
 

3.8 Attractieve (binnen)stad

We willen dat de gemeente de huidige activiteiten in de binnenstad continueert. Oplossingen worden in samenspraak met lokale ondernemers bedacht. We willen dat leegstaande winkels, bedrijfsgebouwen of overheidspanden worden gebruikt om startende en kleine ondernemers te huisvesten, en dit samen met banken en lokale vastgoedeigenaren realiseren.

We zijn voorstander van een verhuisfonds als dit kleine bedrijven helpt om zich te verplaatsen naar het kernwinkelgebied en moedigen het concentreren van winkels aan. 

Voor winkeliers en horecabedrijven worden de overlevingskansen groter als meer toeristen en recreanten de gemeente bezoeken. De regionale economie dient dan ook een belangrijk onderdeel te zijn bij het opstellen van een omgevingsvisie. Betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij het opstellen van deze omgevingsvisie vinden wij vanzelfsprekend.

Het CDA zet in op groei van toerisme en recreatie. De gemeente faciliteert binnen haar mogelijkheden een optimale invulling en benutting van de voorzieningen in het havengebied, waaronder de restaurantvoorziening Op de Haven. Het CDA staat positief tegenover uitbreidingsmogelijkheden voor zowel camping als haven.

3.9 Toegankelijk houden cultureel (religieus) erfgoed

Een door het Rijk gemaakte inschatting laat zien dat er de komende jaren tussen de 30 en 80 procent van alle Nederlandse kerken leeg kan komen te staan. Om ons cultureel erfgoed voor de komende generaties bewaard en toegankelijk te houden willen we het keuzeproces van de eigenaren stimuleren en ondersteunen. Zonder monumentale gebouwen als het oude stadhuis, de vijf monumentale kerken en het Elisabeth Weeshuis zou onze binnenstad er heel anders uitzien en functioneren. Het CDA hecht er waarde aan deze kwaliteit te behouden voor volgende generaties. 

Op initiatief van het CDA werkte het college, met subsidie van de provincie, reeds een (kerken)visie op de toekomst van religieus cultureel erfgoed uit. In de komende raadsperiode willen wij meer inzet plegen op daadwerkelijk publiek toegankelijk houden van dit cultuurhistorisch erfgoed. Wij willen voorkomen dat deze gebouwen, die eeuwenlang als ontmoetingsplaats hebben gefungeerd, naar de toekomst toe niet meer toegankelijk zijn voor publiek. Wij willen dit bereiken door eigenaren/ gebruikers te laten deelnemen aan de stuurgroep leefbare binnenstad, door verbindingen te leggen naar partijen en initiatieven met een ruimtevraag en door ons hard te maken voor meer gezamenlijke communicatie over culturele activiteiten en bezienswaardigheden in de stad.

Wat betreft het CDA investeren wij mee in het behoud van betekenisvolle en beeldbepalende monumenten. Zeker als deze een bijzondere maatschappelijke en cultuurhistorische waarde vertegenwoordigen. Om grote financiële opgaven in de toekomst voor te zijn is het CDA een groot voorstander van de oprichting van de Beheerstichting Grote Barbara waarmee een breed maatschappelijk gebruik (en daarmee instandhouding) van de Grote of Barbarakerk wordt beoogd. Voor wat betreft het CDA ligt hier echt een gezamenlijke verantwoordelijkheid van stad, gebouweigenaren en gemeente.

3.10 Aantrekkelijk buitengebied

Het CDA staat voor goede basisvoorzieningen voor zijn inwoners. Daar horen voor ons ook de inwoners van het buitengebied bij. Het CDA heeft daarom in de afgelopen raadsperiode ingestemd met de keuze voor een gemeenschappelijke regeling om in het buitengebied een toekomstbestendig glasvezel breedbandnetwerk aan te kunnen leggen. In de komende periode is het van belang er zicht op te houden dat dit ook daadwerkelijk naar tevredenheid van inwoners wordt gerealiseerd.

De agrarische sector draagt mede zorg voor het karakter van ons buitengebied. Het Lage Veld, de Volencampen, de Zump en de Redichemse Waard, zijn stuk voor stuk gebieden om te koesteren. Waar nodig en gewenst denken wij actief mee in het stimuleren en realiseren van toekomstbestendige (verdien)modellen om de waarde van het buitengebied te behouden en waar dat kan te versterken. Denk aan energieopwekking, lichte vormen van recreatie en toerisme en-of woningbouw in combinatie met natuurontwikkeling.

Het CDA ziet in de op te stellen omgevingsvisie graag meer ruimte om het buitengebied naar de toekomst toe vitaal te houden. Denk dan onder andere aan meer ruimte voor nevenactiviteiten bij gronden met een agrarische bestemming.

Het CDA ziet graag dat de gemeente de totstandkoming van kleinschalige en hoogwaardige bed-en-breakfast-voorzieningen stimuleert, zowel in de binnenstad als in het buitengebied.

Voor de ontwikkeling en promotie van (nieuwe) wandel- en fietsroutes werken wij samen met omliggende gemeenten en overkoepelende organisaties.

Het CDA is tegen het gedwongen vertrek van boerenbedrijven, zonder dat daar een ruimhartige compensatie tegenover staat. Er mag niet met onteigening gedreigd worden.

3.11 Bloeiend verenigingsleven

Wij maken ons sterk voor een vitaal verenigingsleven. Verenigingen met al hun vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Hier leert jong en oud om samen te werken, om te gaan met teleurstellingen, en verantwoordelijkheid te nemen. Daar waar voorzieningen onder druk staan worden deze bij voorkeur ingericht voor meerdere gebruikers. Zo kunnen voorzieningen langer behouden blijven. Scholen, zorginstellingen en verenigingen maken bijvoorbeeld gebruik van hetzelfde gebouw.

Het CDA onderneemt actie wanneer het van verenigingen of bedrijven hoort dat overbodige regels en vergunningen hen in de weg zitten. Op overbodige regels zit niemand te wachten. Een goed en verstandig plan of idee dient ruimte krijgen. Zeker als kan worden volstaan met algemene regels of met een melding. Benodigde vergunningen zijn voor verenigingen bij voorkeur doorlopend (zodat deze niet periodiek verlengd hoeven te worden).

Wanneer vrijwilligers- en verenigingsactiviteiten in het verlengde liggen van alledaagse (vergunningsvrije) activiteiten, zoals bijvoorbeeld bij een concert of tentoonstelling in een kerk, willen wij willen soepel omgaan met evenementenvergunningen. Verstrekken van kleine subsidies (bijvoorbeeld onder €5000) krijgen een lichte verantwoordingsplicht. Dus zonder uitgebreide administratie en regels.

Wij willen dat het maatschappelijk middenveld in onze stad meer ruimte krijgt om zelf inkomsten te genereren. Wij stimuleren de organisatie van kleinschalige evenementen. Waar regels in de weg staan nemen wij deze uit de weg.

Het CDA wil een gedeeltelijke vrijstelling van OZB voor verenigingsgebouwen. Dit als compensatie voor genomen verduurzamingsmaatregelen. 

3.12 Kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk

Het CDA kijkt graag naar de manier waarop wij de culturele infrastructuur in onze stad kunnen faciliteren en versterken. De in 2021 vastgestelde cultuurvisie geeft daar een mooi houvast voor. Bij het vaststellen van deze cultuurvisie heeft het CDA gepleit voor het bevorderen van samenwerking tussen de verschillende culturele activiteiten in onze stad.

Wij vinden het belangrijk dat iedere inwoner toegang heeft tot plekken waar kunst en cultuur tot leven komen. Daarom is het belangrijk dat er laagdrempelige voorzieningen voor de cultuursector beschikbaar blijven. 

Het CDA is terughoudend om culturele instellingen volledig afhankelijk te laten zijn van gemeentefinanciering. Wel helpt het initiatieven op weg en zorgt het voor de benodigde verbinding met het bestaande culturele aanbod. De gevolgen van corona voor de cultuursector zijn immers groot. We willen lokale kunst- en cultuurgezelschappen zo snel mogelijk op verantwoorde wijze weer verantwoord hun gang laten gaan. Naast de door hen verzorgde lessen, repetities en bijeenkomsten dragen deze activiteiten ook bij aan het gemeenschapsgevoel en aan het verminderen van eenzaamheid. Voor een tegemoetkoming of overbrugging van omzetschade bij zzp’ers en culturele instellingen zijn wij afhankelijk van landelijke steunpakketten.

3.13 Waardering voor vrijwilliger

Vrijwilligers vormen een onmisbare schakel in onze stad. De gemeente kan veel doen om het vrijwilligerswerk te waarderen en daarnaast leuker en vooral ook makkelijker te maken. Dit door bijvoorbeeld de administratieve lasten voor vrijwilligersorganisaties te verminderen en trage procedures te voorkomen.

Als het aan het CDA ligt is er binnen de gemeente één vaste contactpersoon voor iedere vrijwilligersorganisatie.

In een ondernemende stad:

Is het voorzieningenniveau op orde.
Is voor iedere Culemborger een passende woonruimte te vinden.
Is de openbare ruimte schoon, heel en veilig.

Voor de levendigheid van onze stad is de inzet van vele Culemborgse organisaties, bedrijven verenigingen en vrijwilligers essentieel. Waardering en ondersteuning voor hen die zich inzetten voor de stad zoals wij deze kennen, is en blijft nodig.

Een betrouwbare overheid stelt daarbij duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. Waar nodig durft zij in te grijpen.

Om dit te bereiken zet CDA in op:

+ Actieplan wonen met een focus op doorstroming
+ Focus op recreatieve voorzieningen (buitenzwemlocatie) en vitaal buitengebied
+ Behoud en versterken samenwerkingspotentieel voorzieningen 
+ Investeren in cultureel erfgoed. Behoud waar het kan, transformatie waar nodig

Voor verdere toelichting:
Lees ons verkiezingsprogramma Zij aan Zij! 2022-2026 

Voor verantwoording afgelopen raadsperiode:
Lees onze verantwoording over gemaakte keuzes periode 2018-2022

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.