Op donderdag 18 juni 2020 wordt in de raad de Kadernota 2021 -2024 behandeld. De kadernota vormt de basis voor de begroting voor 2021. De kadernota geeft richting aan de grote financiële opgave om als gemeente 2,5 miljoen euro te besparen. Deze situatie vraagt om een pakket aan bezuinigingsmaatregelen. Daarnaast is er ook een vooruitziende blik nodig om eenmalige vrijvallende precariogelden zo te investeren dat deze voor de toekomst van onze stad echt iets gaan opleveren.

Bijzondere tijden
Het zijn bijzondere tijden voor ons allemaal. Het corona virus heeft invloed op ons dagelijks leven, maar brengt ook zorgen met zich mee. Zorgen over onze gezondheid, de gezondheid van onze ouders of familieleden, maar ook de zorg over onze baan of ons bedrijf. We weten dat we de effecten van het virus nog lang zullen voelen en dat de zorgen voor onze inwoners en ondernemers nog niet voorbij zijn. In deze bezuinigingsronde kiest het CDA Culemborg er voor om onze inwoners en ondernemers zoveel mogelijk te ontzien waar het gaat om lastenverzwaringen. Verhoging van de OZB vormt voor ons een uiterst middel om de begroting sluitend te krijgen. Zodoende heeft het CDA bij de behandeling van de kadernota 2021-2024  het amendement ‘ OZB verhoging verlagen naar 10%’ ingediend.

Waardevolle input vanuit de stad
We kijken positief terug op het waardevolle en zorgvuldige traject wat is doorlopen met inwoners, partners en instellingen. Ook zijn wij blij om in de concept kadernota te zien dat het college voorzieningen in de stad overeind wil houden en niet heeft gekozen voor de lastenverzwaring bij sportverenigingen neer te leggen. Het durft daarbij ook pijnlijke keuzes met impact aan onze raad voor te leggen.

Steun kwetsbare inwoners, (binnen)stad, bedrijfsleven en duurzaam Culemborg
Om de OZB verhoging te beperken zijn extra bezuinigingen nodig. Wel willen wij de budgetten en investeringen voor kwetsbare inwoners, onze (binnen)stad, het bedrijfsleven en die voor een duurzaam Culemborg zoveel mogelijk in stand houden. Dit betekent ook dat wij als fractie zelf moeten aangeven op welke ‘nice to haves’ wij zullen moeten willen bezuinigen om tot een sluitende begroting te komen. Dit is niet leuk, maar wel noodzakelijk.

Uitgangspunten: Zorgzaam, duurzaam en ondernemend
De keuzes om te bezuinigingen is altijd lastig. Het CDA heeft haar keuzes gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

Algemeen:
- Stoppen met Nice to haves.
- Lastenverzwaring als uiterste middel om de begroting sluitend te maken.

Zorgzaam:
- Wie echt zorg nodig heeft, krijgt deze.
- Investeren in mantelzorgers en vrijwilligers.
- Ontwikkeling en preventie van kinderen is belangrijk en mag in worden geïnvesteerd. Dit betekent niet bezuinigen op voorzieningen als het Leerhuis, de bibliotheek etc.
- Veiligheid is essentieel. Hier wordt niet op bezuinigd.

Duurzaam:
- Draagvlak is essentieel.
- Investeringen moeten haalbaar en betaalbaar zijn.

Ondernemend:
- Belonen en faciliteren van eigen initiatief. Dit betekent geen bezuiniging op Buurtpanel of initiatievenloket.
- Faciliteren en gelijk behandelen ondernemers juist nu essentieel.
- Stoppen met de huidige opzet van het Cultuurfonds. Een fundamentele keus mede ingegeven naar aanleiding vanhet verslag van het gespek met het cultuurfonds over de bezuinigingen. Het CDA kiest voor een aanbod vanuit de basis, een integrale benadering en synergie in samenwerking. Bij de behandeling van de Cultuurvisie later dit jaar komen wij daar op terug.
- Sporten en bewegen zijn essentieel voor gezondheid van onze inwoners. Hier gaan we niet op bezuinigen.

Met deze bezuinigingen beseft het CDA zich dat Culemborg een aantal leuke dingen moet missen. Maar als we zorg nodig hebben, dan blijft deze beschikbaar. Onze jeugd blijven wij uitdagen om zijn talenten te ontwikkelen en gezond en veilig op te groeien. Onze inwoners mogen rekenen op een leefbare stad die ook voor hun kinderen en kleinkinderen beschikbaar en betaalbaar blijft.

Lees hier de kadernota 2021-2024 en bijhorende vergaderstukken 
Download hier het voorstel van CDA voor de verlaging van de OZB verhoging naar 10%

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.