Bij de behandeling van de gemeentebegroting voor 2021 heeft het CDA zich uitgesproken over de Zorg voor elkaar in tijden van Corona. Het concept verkiezingsprogramma van het CDA voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 heet ‘Zorg voor elkaar’ en dat is niet voor niets. In tijden waar alles stil valt blijft de zorg voor elkaar over.  Bij de algemene beschouwingen ging fractievoorzitter Nicolien de Geus hier verder op in.

Zorg voor elkaar
De gevolgen van corona zijn zichtbaar in de samenleving. Met een tweede golf is de onzekerheid weer groeiende. Belangrijk is om er samen voor te zorgen dat we het volhouden, elkaar helpen, omzien naar elkaar, maar ook er samen voor zorgen dat er voldoende zorg over blijft voor mensen die deze zorg echt nodig hebben.

Zorg voor de financiën
We zijn blij weer een meerjarig sluitende begroting  voor ons te zien. Wel roepen wij op om terughoudend en voorzichtig te zijn. De begroting is weliswaar meerjarig sluitend, maar gaat het ons ook lukken om de besparingen op Wmo en Jeugd te halen? Hoeveel (structurele) kosten komen de komende jaren op ons af waar het gaat om de benodigde investeringen in onderwijshuisvesting en het behoud van cultureel erfgoed in onze stad?  Beide zullen voor benodigde cofinanciering ook de gemeente nodig hebben. En dan hebben wij het nog niet over de huidige situatie rond de AVRI als ook Corona. Wat gaat dit nog aan extra investeringen van ons vragen?

Zorg voor de weerbaarheid en toekomstbestendigheid van onze stad
Genoemde ontwikkelingen vragen om behoedzaamheid, maar ook om doordacht te investeren in de samenleving. Wij zien een investeringsagenda waarin wordt geïnvesteerd in onderwerpen die er toe doen. Onderwerpen die het hier en nu ontstijgen, maar er voor zorgen dat we als stad klaar zijn voor de toekomst.

Wij zijn content met de toezegging van het college dat, indien nodig, extra geld beschikbaar is voor het initiatievenloket, zodat inwoners bij initiatieven om het in deze tijden wat gemakkelijker te maken doorgang kunnen vinden. Ook zien wij dat veel initiatieven ook in deze tijd de zorg voor elkaar oppakken. Een mooi voorbeeld hiervan is het Odensehuis. Vorig jaar is het college opgeroepen om afspraken te maken met het Odensehuis en nog een jaar de subsidie voort te zetten. Wij lezen dat mede door corona dit niet is gelukt. Wij vinden dit erg jammer en snappen dat dit zo is gelopen, maar daarmee is de benodigde transformatie nog niet ingevoerd. Terwijl dit juist ook nodig is om de zorg beschikbaar en betaalbaar te houden. Wij willen het college dan ook oproepen om dit jaar verder aan de slag te gaan met het Odensehuis en te kijken hoe deze kan worden ingepast in het veld van zorg en ondersteuning en mensen in dementie in het bijzonder.

Het betaalbaar en beschikbaar houden speelt niet alleen voor de dementiezorg, maar voor alle zorg. Wij zien dit nadrukkelijk terug bij het vraagstuk van het abonnementstarief in de WMO. De invoering van het abonnementstarief, zorgt er weliswaar voor dat de zorg voor iedereen toegankelijk is, maar heeft ook een aanzuigende werking voor mensen die de zorg best zelf hadden kunnen betalen. Door de invoering van het abonnementstarief zijn onze kosten enorm gestegen. Hierdoor houden wij minder geld over voor de mensen die de zorg echt nodig hebben en dat is waar het om draait. De zorg moet betaalbaar en beschikbaar blijven, zodat de zorg voor wie het echt nodig is kan blijven bestaan. Wij dienen deze motie bij deze mede met Groenlinks en de SP in.

Zorg voor onze voorzieningen
Betaalbaar en beschikbaar. Dit geldt ook voor onze voorzieningen. Wij zijn trots op onze voorzieningen, maar zien ook dat het moeilijk is om deze allemaal overeind te houden. Wij kiezen er dan ook voor samenwerking te stimuleren en ervoor te zorgen dat de basisinfrastructuur behouden blijft. Dit geldt bijvoorbeeld voor de voorzieningen op het gebied van sport en het cultureel erfgoed, maar ook voor de voorzieningen op het gebied van cultuur. Wij dienen dan ook samen met GroenLinks een motie in om ervoor te zorgen dat de beschikbare rijksmiddelen maximaal terecht komen bij de kunst en cultuuractiviteiten zelf.

In tijden waar alles stil valt, blijft zorgen voor elkaar over. Laten we dit vasthouden, zodat we samen deze tijd doorkomen en er sterker uitkomen.

Lees (aangenomen) Motie CDA over het abonnementstarief

Lees (aangenomen) Motie CDA over Kunst en Cultuur

Lees uitgesproken tekst bij begrotingsbehandeling

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.