Het windpark zorgt momenteel voor veel spanning en discussie onder inwoners. Er is gevraagd naar het standpunt van het CDA Culemborg. Wij vinden het belangrijk om hierin zorgvuldig tot een juiste afweging te komen. Gisterenavond is tijdens een informatieavond door Wethouder Reus teruggegrepen op een eerder door onze fractie (samen met de VVD) ingediend amendement bij het vaststellen van de windvisie in 2017.

Voor het CDA is het belangrijk om in het proces feitelijk te blijven. Intentie van het vijf jaar geleden ingediende amendement was om op een passende manier een bijdrage te leveren aan lokale duurzaamheidsdoelstellingen. Dit door te zoeken naar een omvang van een windpark dat op draagvlak van onze inwoners kan rekenen. Het amendement moest voorkomen dat grote aantallen windmolens voor een overbelasting van het buitengebied zou kunnen zorgen. Daarom heeft CDA in 2017 gepleit voor de keuze van hogere molens omdat er dan minder nodig zouden zijn. De windvisie zelf gaf op dat moment nog geen zicht op verdere mogelijkheden voor windmolens in ‘t Lage veld. Consequenties voor het milieu, leefbaarheid en gezondheid van onze inwoners, als ook ontwikkelingen op gebied van windenergie en-of Klimaatakkoord waren toen nog niet in beeld. 

Een echt besluit kan pas worden genomen op basis van het voorontwerp dat nu voorligt. Het huidige plan van de initiatiefnemer zoekt daarbij naar een maximaal haalbaar scenario van windenergie in het buitengebied. Andere mogelijkheden voor windenergie heeft onze stad gewoonweg niet. Daarmee wordt volgens het CDA slechts ten dele invulling gegeven aan de strekking van het amendement van destijds. 

Het CDA Culemborg stoort zich daarbij in toenemende mate aan het feit dat de businesscase van de initiatiefnemer momenteel leidend lijkt te worden in de discussie over het windpark. Het sluitend krijgen van de businesscase kan volgens het CDA nooit de taak van ons als gemeente zijn. Gemeente heeft de taak het algemene belang van zijn inwoners te bewaken. Als blijkt dat een visie of ambitie in de uitwerking om een bijstelling vraagt mogen wij dat niet nalaten. Huidige ontwikkelingen (mogelijke overlast, jurisprudentie vergelijkbare windparken als ook klachten over de informatievoorziening naar inwoners en bedrijven) mogen wij gewoonweg niet negeren.  Net als de opgave die er ligt om ook op eigen grondgebied duurzame energie op te wekken en nadelige consequenties tot een minimum te beperken. 

Het CDA wil naar een keuze voor windenergie die weloverwogen is. Een keuze die zij kan uitleggen aan inwoners. Wij roepen de wethouder daarom op met betrokken partijen tot een plan te komen dat recht doet aan enerzijds de ambities voor groene energie en anderzijds de zorgen van onze inwoners.

Meer informatie over het windpark is te vinden op:
Website gemeente Culemborg
Website Vrijstad Windwinning
Vastgestelde windvisie 2017

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.