Het CDA heeft ingestemd met een nieuw speelruimteplan 2020-2030 voor onze stad. Dit vanuit de waarde die het hecht aan samen spelen en bewegen van onze jeugd, en de 1 op 1 koppeling naar preventief jeugdbeleid. Het binnen iedere wijk vrij buiten kunnen spelen op 1 van de 93 speelplekken in onze stad is een groot goed. Met de inbreng vanuit het CDA liet raadslid Van Zandwijk weten dat er in de uitwerking vooral kansen en mogelijkheden liggen wanneer er wordt gekeken vanuit een bredere benadering van speelruimte. "Een benadering waarin wat ons betreft ook actief de integratie met schoolpleinen, de twee Culemborgse sportparken en het Samenspeel akkoord wordt opgezocht." De kansen die er liggen om tot een succesvolle uitvoering te komen zijn, voor meerdere fracties waaronder het CDA vooral gelegen in ‘slimme' combinaties, gebruik van nieuwe inzichten rondom spelen en samenwerking tussen de partijen die betrokken zijn geweest bij het opstellen van het plan.

Voor de uitwerking van het speelruimteplan is de gemeenteraad door het college gevraagd een financieel kader mee te geven. Eerdere bezuinigingen plaatsen ons nu voor de keuze te kiezen voor een uitsterfbeleid of een kwaliteitsimpuls. "Door in het plan rekening te houden met meerdere scenario’s valt er met dit raadsvoorstel dan ook echt iets te kiezen" aldus Van Zandwijk. Vooruitlopend op de nog te maken integrale afweging bij de behandeling van de Kadernota is het CDA voorzichtig. Door de financiële situatie van de gemeente en de economische onzekerheden als gevolg van Corona is het op dit moment zoeken naar een goede balans tussen (structurele) bezuinigingen en het doen van (eenmalige) investeringen. Doordat er bij de bezuinigingen in 2014 al sterk gekort is op de budgetten voor spelen, is het CDA bereid te kiezen voor een scenario waarmee in ieder geval kan worden voorkomen dat er de komende jaren noodgedwongen veel speelplekken zullen verdwijnen.

Download hier de stukken rondom het Speelruimteplan 2020-2030

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.