Naam: Walter Oomen
Leeftijd: 61 jaar
Beroep: Beleidsmedewerker Waterbeheer Waterschap Scheldestromen
Expertise: Sport & Watermanagement

Walter is op meerdere fronten actief binnen het verenigingsleven in Culemborg. In de komende raadsperiode zal ook de invoering van de omgevingswet een belangrijke rol spelen. Zijn kennis is daarbij voor ons als CDA zeer welkom. Dit om onze raadsleden de juiste besluiten te kunnen laten nemen.

Als 'waterman' zou Walter graag meer aandacht willen vragen voor schoon drinkwater. Voor dit onderwerp is doorgaans weinig aandacht in de gemeentepolitiek. De recente blog van bestuursvoorzitter Jelle Hannema van Vitens sluit hier perfect op aan. "De gemeente speelt inderdaad een cruciale rol als het gaat om zaken die wij als inwoner vanzelfsprekend vinden. Denk aan schone lucht, schone grond en schoon water. Met de nog te ontwikkelen omgevingsvisie voor Culemborg moeten deze onderwerpen wat mij betreft echt een duidelijke plek krijgen. Zo dragen wij zorg voor een duurzaam toekomstbestendig Culemborg." Aldus Walter Oomen.

Schoon drinkwater is één element. In de omgevingsvisie zal ook het waterbeheer en aandacht voor Kwaliteit en kwantiteit van grond- en oppervlaktewater een duidelijke plek moeten krijgen. Denk aan duurzaam gebruik van water, riolering, opvang van regenwater in onze stad. Dit zowel binnen als buiten de bebouwde kom.  De keuze voor groenstructuren en het voorkomen van hittestress en overlast als gevolg van te veel of te weinig water. Wellicht geen populaire thema's die de kiezer aanspreken maar daardoor niet minder relevant in de komende raadsperiode. Ook die onderwerpen vragen zorg en aandacht. 

Lees de hele blog 'Kies deze gemeenteraadsverkiezingen voor schoon drinkwater'

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.