Geen brede steun voor garantstelling lening biljartvereniging DOS

 

Er komt geen voorstel aan de gemeenteraad om een ​​garantie te maken voor herfinanciering van leningen aan verenigingen. Het CDA heeft een initiatiefvoorstel om dit mogelijk te maken niet verder in procedure gebracht, omdat in de commissievergadering bleek dat alle andere fracties geen steun willen geven aan het voorstel.

 

CDA-raadslid Harry Kremer: “We hadden een goed en wel overwogen voorstel om sportverenigingen zoals de biljartvereniging DOS te helpen bij de herfinanciering van leningen voor de eigen accommodatie. In Hattem zijn er 11 sportverenigingen met een eigen accommodatie. Wij hadden een voorstel dat de gemeente niets kost maar de verenigingen helpt om de financieringslasten te verlagen ”.

 

Waarom is het dan niet door gegaan? Harry Kremer: “Er was onvoldoende draagvlak bij de andere politieke partijen om dit mogelijk te maken. Ik vind dat jammer voor de verenigingen ”. Door het initiatiefvoorstel nu niet op de Raadsagenda te laten plaatsen houdt het CDA de mogelijkheid om als de tijd er wel rijp voor is opnieuw met dit voorstel te komen. Harry Kremer: “Het CDA is een partij van de samenleving. Wij vinden het verenigingsleven erg belangrijk. Daar waar wij de verenigingen kunnen helpen, willen wij dat doen. Wie weet denken de andere partijen er over twee jaar anders over. "

 

 

 

 

 

 

 

Werkbezoek CDA aan Biljartvereniging DOS

In juni ontving de Hattemse gemeenteraad een brief van biljartvereniging DOS. In deze brief werd ondersteuning gevraagd aan de gemeente Hattem voor een nieuw af te sluiten lening voor het gebouw. De gevolgen van de coronacrisis voor de vereniging kwamen in deze brief ook aan bod.  
Namens het CDA gingen Harry Kremer (fractielid) en Sigrid Mulder (steunfractielid) op bezoek bij de vereniging om de achtergrond van deze brief beter te begrijpen en kennis te maken met deze vereniging.

Zij werden ontvangen door penningmeester Bergman die hen graag rondleidt door verenigingsgebouw “De Triangel”. Dit gebouw werd twintig jaar geleden “samen” gebouwd met Fanfarekorps “Ons Genoegen”. Bergman: “Nog steeds is er een heel prettige samenwerking tussen de beide verenigingen”.

Anders dan bij veel andere verenigingen, maakt DOS geen aanspraak op subsidiemogelijkheden. Bergman: “Al die jaren houden we onze eigen broek op. Door investeringen in zonnepanelen en LED verlichting zijn de energiekosten flink gedaald. Maar mede door regelgeving wordt het steeds lastiger om kostendekkend te draaien.” 

Sinds 1 juli kan er weer gebiljart worden in “De Triangel”. Dat is in economische zin zeer prettig omdat de vereniging haar barinkomsten moest missen. Deze inkomsten zijn een wezenlijk onderdeel van de begroting.
Maar belangrijker nog: het sociale aspect kan weer worden opgepakt. De bestuursleden Jan Pot, Gerard Liefers en Bert Bergman leggen uit dat de vereniging ook echt een plek is voor ontmoeting tussen – veelal – gepensioneerden.. “Ik heb mijn dagelijkse loopje naar de club gemist”, bekent Gerard Liefers. “Mensen kunnen hier elke dag in- en uitlopen tussen 12 uur ’s middags en half 12 ’s avonds. Er is altijd wel iemand om een biljartje mee te leggen, een praatje mee te maken of om een kopje koffie te drinken rond de bar”, aldus Liefers.

Voorzitter Jan Pot legt ook uit dat biljarten juist ook voor ouderen een mooie manier is om actief te blijven: “er wordt echt wat gevraagd van je concentratievermogen, de oog- handcoördinatie, je verstand en je wisselt tussen staan en zitten.”   
Incidenteel is er een overleg tussen Stichting Welzijn Hattem: “dan komt er ook wel het verzoek of wij eens iemand kennis kunnen laten maken met de vereniging. Zo hebben we weleens iemand achter de begonia’s weg kunnen trekken”, lacht Pot.

Maar er wordt ook op niveau gebiljart; we doen goed mee in de competitie en je kunt hier ook biljartlessen volgen, vertelt Bergman. Om er aan toe te voegen dat je je zeker niet moet laten afschrikken door de verschillende niveaus: “hoog en laag speelt door elkaar en met elkaar, ieder heeft een eigen uitdaging op zijn niveau”.

Het CDA was blij verrast hoe familiair de sfeer bij de biljartvereniging is. Zij heeft zeker ook in sociale zin een toegevoegde waarde voor Hattem. Maar ook de prestaties niet vergetende!  Binnen de huidige kaders kan er niet een makkelijke oplossing worden gevonden voor de financiële vraag van DOS. Mede namens de raad zal Harry Kremer met het bestuur van DOS op zoek gaan naar een  oplossing.

 

 

Geen hoge windmolens in Hattem

Hattem – De gemeenteraad heeft op 29 juni jl. het beleidskader hernieuwbare energie vastgesteld. Daarmee is de basis gelegd voor een goede ruimtelijke invulling van projecten op het gebied van duurzame energie. Dankzij een ingediend amendement van het CDA werd het voorstel gewijzigd vastgesteld.  CDA-woordvoerder Harry Kremer gaf aan dat de Regionale Energie Strategie voor hem leidend is. Hij wil niet dat er toch mogelijkheden komen voor grootschalige windenergie in Hattem. 

Voor de locatie van de voormalige vuilstortplaats aan de Oranje Nassaulaan wordt onderzocht of deze geschikt is voor zonnepanelen. Harry Kremer: “Het CDA is hier voorstander van. Wel dient er een zorgvuldige en participatieve procedure te worden gevolgd. Belangrijk is dat in combinatie met de zonnepanelen de natuurwaarde van de voormalige vuilstort wordt verhoogd. Daarbij moet de verbindingsfunctie worden versterkt”. Om het belang van participatie te versterken, werd het percentage dat daarvoor geldt opgehoogd tot 40%.  Tevens werd vastgelegd dat bij zonneparken buren binnen een straal van 500 meter bij de ontwikkelingen worden betrokken. De fracties van het CDA, ChristenUnie, VVD en twee leden van de PvdA stemden voor het amendement. D66 en het lid Keizer van de PvdA stemden tegen. Met dit beleidskader geeft Hattem invulling aan de afgesproken duurzaamheidsambitie uit het coalitieakkoord.

 

 

CDA-fractie bezoekt Bedrijvenkring Hattem

 

Hattem – Namens de CDA-fractie brachten Teun Juk en Remco Dijkstra op maandag 8 juni jl. een bezoek aan de Bedrijvenkring Hattem. Het doel was om zich te laten informeren over de gevolgen van de Coronacrisis voor het plaatselijke bedrijfsleven. Uit het gesprek met Dick Stoppelenburg en Mirjam de Kunder kwam naar voren dat het grootste risico voor het Hattemse bedrijfsleven zit in afnemende investeringen op de korte en middellange termijn. Duidelijk is dat de orderportefeuilles momenteel minder gevuld zijn dan voor de Coronacrisis maar dat de meeste bedrijven het nu nog redden zonder financiële steun van de overheid. Belangrijk is dat opdrachtgevers durven te investeren in deze onzekere tijd. Wat daarbij kan helpen zijn kredietgaranties en andere overheidsmaatregelen waardoor er toch geïnvesteerd gaat worden. Innovatie en duurzaamheid zijn belangrijk. De overheid kan daarbij het voorbeeld geven door geplande investeringen naar voren te halen. Ook het verkorten van ruimtelijke procedures kan helpen om de werkgelegenheid in de bouw te waarborgen. De CDA-fractie zegde toe dit punt ook bij de provinciale en landelijke vertegenwoordigers neer te zullen leggen.

 

 

 

Hattem - Mede namens PvdA, D66, ChristenUnie diende CDA-fractievoorzitter Teun Juk een motie voor het opnemen van alleenstaande kinderen uit Griekse Vluchtelingenkampen.

Teun Juk: “Het lijkt ook al het leed in de wereld is verdrongen door onze eigen strijd tegen het Coronavirus. Het eigen hemd is nader dan de rok van een ander. En dat is duidelijkpelijk. De zorgen over onze gezondheid, behoud van ons bedrijf, behoud van ons werk, behoud van onze sociale zekerheid zijn terecht. Waarbij staan ​​andere problemen waarbij op onze radar. En toch is de nood van vluchtelingen in de wereld groot. Dichter bij huis denken wij vooral aan Griekenland waar jonge alleenstaande vluchtelingen onder erbarmelijke omstandigheden in vluchtelingenkampen zitten ”.

 

Griekenland stuurde zeven maanden geleden een noodkreet naar de lidstaten van de Europese Unie: neemt u alstublieft samen een groep van 2.500 kinderen over die zonder familie vastzitten in de overvolle vluchtelingenkampen. Een aantal Europese landen heeft hieraan inmiddels gehoor gegeven. Maar de Nederlandse regering doet nog niet mee. Terwijl nog honderden kinderen vastzitten in de kampen. Inmiddels hebben meerdere Nederlandse gemeentes zich bereid verklaard kinderen te ontvangen. Zonder een besluit van onze regering gebeurt er niets en blijven deze kinderen in hun levensbedreigende situatie, extra bedreigend in coronatijd.

 

Vandaar dat het CDA met steun van de PvdA, D66 en ChristenUnie een motie heeft ingediend met als doel om een bijdrage te leveren aan de opvang van kwetsbare alleenstaande kinderen in Griekse Vluchtelingenkampen. Deze motie is een signaal richting Den Haag, maar ook een signaal richting de Europese Unie. Er moet echt wat gebeuren. Wij beseffen heel goed dat de rijksoverheid in de lead is. Toch is deze motie een signaal van barmhartigheid en solidariteit.

 

Met de motie verklaart de raad:
- zich aan te sluiten bij het initiatief ‘Coalition of the Willing’ van Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children;
- een brief te sturen aan het kabinet om aan te dringen op opname van 500 alleenstaande en kwetsbare kinderen uit de Griekse vluchtelingkampen; en
- in dezelfde brief richting het kabinet aan te geven dat de gemeente Hattem bereid is om zich in te spannen om een aantal van deze  kinderen uit Griekse opvangkampen een veilige plek te bieden.

 

De motie werd met brede steun aangenomen. Alleen de VVD-fractie stemde tegen. De motie is ook ter kennis gebracht van het CDA-partijbestuur.

 

CDA fractie blij met start voorbereidingen bouw scholen

Hattem - De CDA fractie is blij met de start van de voorbereidingen om te komen tot nieuwbouw voor de Van Heemstraschool en Zaaier. In de raadsvergadering van 25 mei heeft het CDA en ook van harte ingestemd met het voorstel van het college om een ​​voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor deze nieuwbouw.

CDA-woordvoerder Judith van Duinen: “Deze stap is hard nodig gezien de noodzaak van een goede onderwijshuisvesting voor zowel de Zaaier als de Van Heemstraschool op korte termijn. Hoe sneller het plan gereed is, hoe sneller er ook gebouwd kan worden”. Het gaat de CDA-fractie daarbij zeker niet alleen om het bouwen voor het onderwijs, maar ook om het bouwen van woonzorgwoningen en een plek voor de Luwte, een kleinschalige woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking. Op de huidige locatie van de Van Heemstraschool kan pas worden gebouwd nadat de leerlingen naar de nieuwe school zijn vertrokken. De CDA-fractie vindt het daarom belangrijk dat de plannen gelijk oplopen. Judith van Duinen: “We willen geen tijd verliezen. Dit is zowel in het belang van het onderwijs als van de ouderen die aangewezen zijn op woonzorgwoningen”. De CDA-fractie vindt het een goede zaak dat de gemeente het bouwheerschap bij de twee schoolbesturen legt. Judith van Duinen: “Wij hebben er het volste vertrouwen in dat deze toekomstige samenwerking een succes gaat worden. Omdat er ook kinderopvang op deze plek komt, ontstaat er een prachtig Integraal Kindcentrum op deze locatie”.

Het CDA kijkt met veel belangstelling uit naar de ontwikkeling van het bestemmingsplan en het definitieve ontwerp van het IKC.

 

 

 

 

Steun de Hattemse musea!

De impact van de coronacrisis op de Hattemse musea is groot. Dat bleek onlangs al uit de oproep van het Bakkerijmuseum aan het college en de raad. In reactie op de 'brandbrief' van het Bakkerijmuseum ging het CDA Hattem onlangs in gesprek met directeur Fred Voskuil van het Bakkerijmuseum. In dat gesprek herhaalde hij nog eens dat steun voor het museum noodzakelijk is.

Mede naar aanleiding van dit gesprek zochten wij contact met de CDA-fractie in de Gelderse Provinciale Staten. Wij bespraken de 'brandbrief' van het Bakkerijmuseum met de provinciale CDA-fractievoorzitter Gerhard Bos, die adviseerde om op korte termijn actie te ondernemen naar de provincie. Hij verwees hierbij onder andere naar de laatste statenbrief van 19 mei 2020. Het gaat in deze brief over de Provinciale aanpak COVID-19, waarin de kaders om eventuele financiële steun te kunnen ontvangen voor bijvoorbeeld cultuur. Het lijkt erop dat ook het Anton Pieckmuseum en het Voermanmuseum te verwijzen.

Het CDA zal de urgentie van de musea komende maandag in de raadsvergadering graag aan de orde stellen. Als CDA Hattem willen we alle drie onze musea proactief onder de aandacht brengen omdat deze musea een meervoudige en belangrijke rol uitvoeren in Hattem en de Noord-Veluwe. Daarom gingen wij vrijdagmiddag 22 mei in gesprek met de museumrichtlijnen Daphne Kampman van het Voerman Museum en Mathilde Stam van het Anton Pieck Museum. Met hen spraken wij over de korte termijngevolgen en middellange termijngevolgen van de coronacrisis. Hier delen wij graag iets over!

Gevolgen van de sluiting
Sinds de sluiting van deze twee musea in maart lopen de musea kaartinkomsten mis. Vanaf begin juni hopen de twee musea een deel van hun oorspronkelijk begrote entreegelden te realiseren. Voor het Anton Pieck Museum geldt dat ze nog maar maximaal de helft van het voorheen normale aantal bezoekers kan toelaten, het Voerman Museum benoemt de onzekerheid van mensen die nog niet durven en willen komen. Door relatief kleine overheadkosten, aanvragen uit verschillende regelingen en uitstel van betaling in huurkosten kunnen de beide musea de crisis voorlopig het hoofd bieden. “En”, zo aangedaan Daphne Kampman, “wij hebben een zeer trouwe vriendenschare die een belangrijk fundament blijkt voor dit museum.” Daarnaast schrijft Kampman actief fondsen aan die zich in deze crisistijden als stimuleringsfondsen ontpoppen.

Wat opvalt is dat beide museumdirecteuren zich schijnbaar gemakkelijk aanpassen aan de nieuwe situatie en ook mogelijkheden zien. Zo heeft het Anton Pieck Museum bijvoorbeeld werk gemaakt van het onder de aandacht brengen van de webshop. En blijkt de titel van de zomertentoonstelling in het Voerman “Nieuw Licht” ineens zeer toepasselijk. Om regionaal museumbezoek te stimuleren, is het Voerman Museum daarnaast een samenwerking aangegaan met Stichting Heemkunde om een ​​grotere nadruk te leggen op de Hattemer historie.

Heropening
Inmiddels zijn de musea volop bezig met de heropening op respectievelijk 1 en 2 juni en is er geïnvesteerd in desinfectiemiddelen, kuchschermen en bestickering. “Het nieuwe reserveringssysteem is open en dan is het afwachten”, aldus Daphne Kampman.

Bij het Anton Pieckmuseum komen de eerste reserveringen al binnen: “wij mogen maximaal twaalf mensen per keer ontvangen, we starten met drie blokken en hopen dit steeds meer uit te breiden,” geeft Mathilde Stam aan.

Goede vooruitzichten zijn er ook. Zo is er een mooie samenwerking met de Efteling op komst. Anton Pieck ontwierp hiervoor onder meer het Sprookjesbos, maar zijn filosofie is overal in de Efteling terug te vinden. Achter de schermen vindt een boeiende kennisuitwisseling plaats en Mathilde Stam kijkt dan ook uit naar samenwerking die in augustus zal starten, “een met aantrekkingskracht!”

Veerkracht

CDA Hattem staat onder de indruk van de veerkracht van beide musea. Beiden zijn stevig geworteld in de Hattemer samenleving en worden gedragen door vele vrijwilligers. Beide musea hebben unieke collecties en zijn een belangrijk onderdeel van de stedelijke infrastructuur. Maar ook op sociaal vlak spelen de musea een belangrijke rol: in educatie en in sociaal innovatieve projecten als kunst en dementie.

“Cultuur is meer dan alleen maar mooi”, besluit Mathilde Stam, “het brengt jong en oud, arm en rijk samen, leert onze jeugd creatief denken en kan duurzaam doorwerken hebben in verzorgingshuizen en op scholen. Cultuur verbindt! "

Mocht u het kunnen missen en graag iets willen doen voor (een van) de musea: woord vriend! Dit kan bij beide musea voor 20 euro per jaar. 

 
 
 

CDA -fractie bezorgd over economische gevolgen Coronacrisis

 

Hattem - De CDA-fractie maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de Coronacrisis voor Hattem. Fractievoorzitter Teun Juk: “In de eerste plaats gaan onze gedachten uit naar de families van wie mensen zijn overleden en de Hattemers die in het ziekenhuis liggen. Het is een naar virus De anderhalve meter economie gaat grote gevolgen krijgen. We moeten ons daarop voorbereiden. Daarom is het goed dat onze burgemeester alle Hattemers regelmatig bijpraat via RTV Hattem ”. Naast zorgen over de gezondheid zijn er ook zorgen over de Hattemse economie.

Bij diverse bedrijven zijn de gevolgen van de crisis intussen merkbaar. Maar ook ZZP-ers voelen de gevolgen. In de binnenstad zijn de terrassen leeg en in de winkels is het rustiger. Ondernemers voelen dit in hun portemonnee. Teun Juk: “Tot 1 september zijn er geen evenementen. 2020 is een verloren seizoen. Ondernemers zien hun levenswerk verschrompelen. Wij zijn geschrokken van de berichten in de pers over de Molecatengroep. Toch het visitekaartje van Hattem. Huisjes op het park staan ​​leeg. Bij Vadesto staan ​​de kano's op het droge. De drie Hattemse musea zijn gesloten. Normaal leeft en bruist Hattem in deze periode. Het nieuwe recreatieseizoen begint en nu is het stil ”.

 

De CDA-fractie is blij dat het rijk een breed ondersteuningspakket voor het bedrijfsleven heeft neergezet. Ook in Hattem zijn er veel ZZP-ers en ondernemers die intussen om steun hebben gevraagd. De gemeente Hattem heeft intussen maatregelen getroffen die uitstel van betaling van belastingen mogelijk maakt. Toch lijkt dit niet niet voldoende. Teun Juk: “Onze economie gaat fors krimpen. Er zullen meer mensen zonder werk komen om te zitten. Faillissementen in het bedrijfsleven zijn niet uitgesloten. Ook heeft het gevolgen voor verenigingen, de sport en de cultuursector. Dit alles gaat de Hattemse samenleving en de gemeentebegroting raken ”.

 

De CDA-fractie heeft het college van B&W inmiddels gevraagd om de economische en maatschappelijke gevolgen voor Hattem nader op een rij te zetten. Op basis daarvan kan bekeken worden wat er gedaan kan worden om te voorkomen dat Hattemse economie te grote klappen krijgt. Dat geldt ook voor de maatschappelijke infrastructuur.  Teun Juk: “Veel ouderen ontvangen op dit moment weinig bezoek. En dat is best lastig. Mijn eigen ouders wonen in een zorgcentrum en ik kan ze niet bezoeken. Digitale media helpen, maar er gaat niets boven echt persoonlijk contact. Daarom is het belangrijk dat we in Hattem naar elkaar om blijven zien. Dat kan heel goed in de buurt waar je woont”.

Ook zal de CDA-fractie dat er meer geld vanuit Den Haag naar de gemeenten gaan. Er moet een krachtig signaal vanuit de regio Zwolle en de Noord-Veluwe naar zowel de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) als de rijksoverheid. Ook de provincie kan daarin een positieve rol aangebracht. In dat kader is de CDA-fractie te zien bij de reactie vanuit het college op de extra mogelijkheden die de provincie biedt. Teun Juk: “We moeten het vooral samen doen. Ik bespaar bij de provincie een positieve grondhouding ”.

 

Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes. De CDA-fractie ziet dat ondernemers steeds creatiever worden. Zo hebben veel winkels en horecabedrijven intussen een thuisbezorg-dienst opgezet. Teun Juk: “We zullen moeten wennen aan de andere halve meter samenleving. Het aantal mensen dat in het ziekenhuis beland neemt op dit moment af. En de kinderen kunnen binnenkort weer naar de basisschool. Laten we hopen dat er snel een vaccin komt, zodat we het virus klein krijgen. Toch zal het nog geen enkele enkele tijd kosten voordat alles weer normaal is ”.

 

Beste CDA vrienden, Hattem hangt de vlag uit voor haar bevrijders van 75 jaar terug. Canada Bedankt!

Er konden geen recente nieuwsartikelen worden gevonden..

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.