Geen brede steun voor garantstelling lening biljartvereniging DOS

 

Er komt geen voorstel aan de gemeenteraad om een ​​garantie te maken voor herfinanciering van leningen aan verenigingen. Het CDA heeft een initiatiefvoorstel om dit mogelijk te maken niet verder in procedure gebracht, omdat in de commissievergadering bleek dat alle andere fracties geen steun willen geven aan het voorstel.

 

CDA-raadslid Harry Kremer: “We hadden een goed en wel overwogen voorstel om sportverenigingen zoals de biljartvereniging DOS te helpen bij de herfinanciering van leningen voor de eigen accommodatie. In Hattem zijn er 11 sportverenigingen met een eigen accommodatie. Wij hadden een voorstel dat de gemeente niets kost maar de verenigingen helpt om de financieringslasten te verlagen ”.

 

Waarom is het dan niet door gegaan? Harry Kremer: “Er was onvoldoende draagvlak bij de andere politieke partijen om dit mogelijk te maken. Ik vind dat jammer voor de verenigingen ”. Door het initiatiefvoorstel nu niet op de Raadsagenda te laten plaatsen houdt het CDA de mogelijkheid om als de tijd er wel rijp voor is opnieuw met dit voorstel te komen. Harry Kremer: “Het CDA is een partij van de samenleving. Wij vinden het verenigingsleven erg belangrijk. Daar waar wij de verenigingen kunnen helpen, willen wij dat doen. Wie weet denken de andere partijen er over twee jaar anders over. "

 

 

 

 

 

 

 

Werkbezoek CDA aan Biljartvereniging DOS

In juni ontving de Hattemse gemeenteraad een brief van biljartvereniging DOS. In deze brief werd ondersteuning gevraagd aan de gemeente Hattem voor een nieuw af te sluiten lening voor het gebouw. De gevolgen van de coronacrisis voor de vereniging kwamen in deze brief ook aan bod.  
Namens het CDA gingen Harry Kremer (fractielid) en Sigrid Mulder (steunfractielid) op bezoek bij de vereniging om de achtergrond van deze brief beter te begrijpen en kennis te maken met deze vereniging.

Zij werden ontvangen door penningmeester Bergman die hen graag rondleidt door verenigingsgebouw “De Triangel”. Dit gebouw werd twintig jaar geleden “samen” gebouwd met Fanfarekorps “Ons Genoegen”. Bergman: “Nog steeds is er een heel prettige samenwerking tussen de beide verenigingen”.

Anders dan bij veel andere verenigingen, maakt DOS geen aanspraak op subsidiemogelijkheden. Bergman: “Al die jaren houden we onze eigen broek op. Door investeringen in zonnepanelen en LED verlichting zijn de energiekosten flink gedaald. Maar mede door regelgeving wordt het steeds lastiger om kostendekkend te draaien.” 

Sinds 1 juli kan er weer gebiljart worden in “De Triangel”. Dat is in economische zin zeer prettig omdat de vereniging haar barinkomsten moest missen. Deze inkomsten zijn een wezenlijk onderdeel van de begroting.
Maar belangrijker nog: het sociale aspect kan weer worden opgepakt. De bestuursleden Jan Pot, Gerard Liefers en Bert Bergman leggen uit dat de vereniging ook echt een plek is voor ontmoeting tussen – veelal – gepensioneerden.. “Ik heb mijn dagelijkse loopje naar de club gemist”, bekent Gerard Liefers. “Mensen kunnen hier elke dag in- en uitlopen tussen 12 uur ’s middags en half 12 ’s avonds. Er is altijd wel iemand om een biljartje mee te leggen, een praatje mee te maken of om een kopje koffie te drinken rond de bar”, aldus Liefers.

Voorzitter Jan Pot legt ook uit dat biljarten juist ook voor ouderen een mooie manier is om actief te blijven: “er wordt echt wat gevraagd van je concentratievermogen, de oog- handcoördinatie, je verstand en je wisselt tussen staan en zitten.”   
Incidenteel is er een overleg tussen Stichting Welzijn Hattem: “dan komt er ook wel het verzoek of wij eens iemand kennis kunnen laten maken met de vereniging. Zo hebben we weleens iemand achter de begonia’s weg kunnen trekken”, lacht Pot.

Maar er wordt ook op niveau gebiljart; we doen goed mee in de competitie en je kunt hier ook biljartlessen volgen, vertelt Bergman. Om er aan toe te voegen dat je je zeker niet moet laten afschrikken door de verschillende niveaus: “hoog en laag speelt door elkaar en met elkaar, ieder heeft een eigen uitdaging op zijn niveau”.

Het CDA was blij verrast hoe familiair de sfeer bij de biljartvereniging is. Zij heeft zeker ook in sociale zin een toegevoegde waarde voor Hattem. Maar ook de prestaties niet vergetende!  Binnen de huidige kaders kan er niet een makkelijke oplossing worden gevonden voor de financiële vraag van DOS. Mede namens de raad zal Harry Kremer met het bestuur van DOS op zoek gaan naar een  oplossing.

 

 

Geen hoge windmolens in Hattem

Hattem – De gemeenteraad heeft op 29 juni jl. het beleidskader hernieuwbare energie vastgesteld. Daarmee is de basis gelegd voor een goede ruimtelijke invulling van projecten op het gebied van duurzame energie. Dankzij een ingediend amendement van het CDA werd het voorstel gewijzigd vastgesteld.  CDA-woordvoerder Harry Kremer gaf aan dat de Regionale Energie Strategie voor hem leidend is. Hij wil niet dat er toch mogelijkheden komen voor grootschalige windenergie in Hattem. 

Voor de locatie van de voormalige vuilstortplaats aan de Oranje Nassaulaan wordt onderzocht of deze geschikt is voor zonnepanelen. Harry Kremer: “Het CDA is hier voorstander van. Wel dient er een zorgvuldige en participatieve procedure te worden gevolgd. Belangrijk is dat in combinatie met de zonnepanelen de natuurwaarde van de voormalige vuilstort wordt verhoogd. Daarbij moet de verbindingsfunctie worden versterkt”. Om het belang van participatie te versterken, werd het percentage dat daarvoor geldt opgehoogd tot 40%.  Tevens werd vastgelegd dat bij zonneparken buren binnen een straal van 500 meter bij de ontwikkelingen worden betrokken. De fracties van het CDA, ChristenUnie, VVD en twee leden van de PvdA stemden voor het amendement. D66 en het lid Keizer van de PvdA stemden tegen. Met dit beleidskader geeft Hattem invulling aan de afgesproken duurzaamheidsambitie uit het coalitieakkoord.

 

 

CDA-fractie bezoekt Bedrijvenkring Hattem

 

Hattem – Namens de CDA-fractie brachten Teun Juk en Remco Dijkstra op maandag 8 juni jl. een bezoek aan de Bedrijvenkring Hattem. Het doel was om zich te laten informeren over de gevolgen van de Coronacrisis voor het plaatselijke bedrijfsleven. Uit het gesprek met Dick Stoppelenburg en Mirjam de Kunder kwam naar voren dat het grootste risico voor het Hattemse bedrijfsleven zit in afnemende investeringen op de korte en middellange termijn. Duidelijk is dat de orderportefeuilles momenteel minder gevuld zijn dan voor de Coronacrisis maar dat de meeste bedrijven het nu nog redden zonder financiële steun van de overheid. Belangrijk is dat opdrachtgevers durven te investeren in deze onzekere tijd. Wat daarbij kan helpen zijn kredietgaranties en andere overheidsmaatregelen waardoor er toch geïnvesteerd gaat worden. Innovatie en duurzaamheid zijn belangrijk. De overheid kan daarbij het voorbeeld geven door geplande investeringen naar voren te halen. Ook het verkorten van ruimtelijke procedures kan helpen om de werkgelegenheid in de bouw te waarborgen. De CDA-fractie zegde toe dit punt ook bij de provinciale en landelijke vertegenwoordigers neer te zullen leggen.

 

 

 

Hattem - Mede namens PvdA, D66, ChristenUnie diende CDA-fractievoorzitter Teun Juk een motie voor het opnemen van alleenstaande kinderen uit Griekse Vluchtelingenkampen.

Teun Juk: “Het lijkt ook al het leed in de wereld is verdrongen door onze eigen strijd tegen het Coronavirus. Het eigen hemd is nader dan de rok van een ander. En dat is duidelijkpelijk. De zorgen over onze gezondheid, behoud van ons bedrijf, behoud van ons werk, behoud van onze sociale zekerheid zijn terecht. Waarbij staan ​​andere problemen waarbij op onze radar. En toch is de nood van vluchtelingen in de wereld groot. Dichter bij huis denken wij vooral aan Griekenland waar jonge alleenstaande vluchtelingen onder erbarmelijke omstandigheden in vluchtelingenkampen zitten ”.

 

Griekenland stuurde zeven maanden geleden een noodkreet naar de lidstaten van de Europese Unie: neemt u alstublieft samen een groep van 2.500 kinderen over die zonder familie vastzitten in de overvolle vluchtelingenkampen. Een aantal Europese landen heeft hieraan inmiddels gehoor gegeven. Maar de Nederlandse regering doet nog niet mee. Terwijl nog honderden kinderen vastzitten in de kampen. Inmiddels hebben meerdere Nederlandse gemeentes zich bereid verklaard kinderen te ontvangen. Zonder een besluit van onze regering gebeurt er niets en blijven deze kinderen in hun levensbedreigende situatie, extra bedreigend in coronatijd.

 

Vandaar dat het CDA met steun van de PvdA, D66 en ChristenUnie een motie heeft ingediend met als doel om een bijdrage te leveren aan de opvang van kwetsbare alleenstaande kinderen in Griekse Vluchtelingenkampen. Deze motie is een signaal richting Den Haag, maar ook een signaal richting de Europese Unie. Er moet echt wat gebeuren. Wij beseffen heel goed dat de rijksoverheid in de lead is. Toch is deze motie een signaal van barmhartigheid en solidariteit.

 

Met de motie verklaart de raad:
- zich aan te sluiten bij het initiatief ‘Coalition of the Willing’ van Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children;
- een brief te sturen aan het kabinet om aan te dringen op opname van 500 alleenstaande en kwetsbare kinderen uit de Griekse vluchtelingkampen; en
- in dezelfde brief richting het kabinet aan te geven dat de gemeente Hattem bereid is om zich in te spannen om een aantal van deze  kinderen uit Griekse opvangkampen een veilige plek te bieden.

 

De motie werd met brede steun aangenomen. Alleen de VVD-fractie stemde tegen. De motie is ook ter kennis gebracht van het CDA-partijbestuur.

 

CDA fractie blij met start voorbereidingen bouw scholen

Hattem - De CDA fractie is blij met de start van de voorbereidingen om te komen tot nieuwbouw voor de Van Heemstraschool en Zaaier. In de raadsvergadering van 25 mei heeft het CDA en ook van harte ingestemd met het voorstel van het college om een ​​voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor deze nieuwbouw.

CDA-woordvoerder Judith van Duinen: “Deze stap is hard nodig gezien de noodzaak van een goede onderwijshuisvesting voor zowel de Zaaier als de Van Heemstraschool op korte termijn. Hoe sneller het plan gereed is, hoe sneller er ook gebouwd kan worden”. Het gaat de CDA-fractie daarbij zeker niet alleen om het bouwen voor het onderwijs, maar ook om het bouwen van woonzorgwoningen en een plek voor de Luwte, een kleinschalige woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking. Op de huidige locatie van de Van Heemstraschool kan pas worden gebouwd nadat de leerlingen naar de nieuwe school zijn vertrokken. De CDA-fractie vindt het daarom belangrijk dat de plannen gelijk oplopen. Judith van Duinen: “We willen geen tijd verliezen. Dit is zowel in het belang van het onderwijs als van de ouderen die aangewezen zijn op woonzorgwoningen”. De CDA-fractie vindt het een goede zaak dat de gemeente het bouwheerschap bij de twee schoolbesturen legt. Judith van Duinen: “Wij hebben er het volste vertrouwen in dat deze toekomstige samenwerking een succes gaat worden. Omdat er ook kinderopvang op deze plek komt, ontstaat er een prachtig Integraal Kindcentrum op deze locatie”.

Het CDA kijkt met veel belangstelling uit naar de ontwikkeling van het bestemmingsplan en het definitieve ontwerp van het IKC.

 

 

 

 

Steun de Hattemse musea!

De impact van de coronacrisis op de Hattemse musea is groot. Dat bleek onlangs al uit de oproep van het Bakkerijmuseum aan het college en de raad. In reactie op de 'brandbrief' van het Bakkerijmuseum ging het CDA Hattem onlangs in gesprek met directeur Fred Voskuil van het Bakkerijmuseum. In dat gesprek herhaalde hij nog eens dat steun voor het museum noodzakelijk is.

Mede naar aanleiding van dit gesprek zochten wij contact met de CDA-fractie in de Gelderse Provinciale Staten. Wij bespraken de 'brandbrief' van het Bakkerijmuseum met de provinciale CDA-fractievoorzitter Gerhard Bos, die adviseerde om op korte termijn actie te ondernemen naar de provincie. Hij verwees hierbij onder andere naar de laatste statenbrief van 19 mei 2020. Het gaat in deze brief over de Provinciale aanpak COVID-19, waarin de kaders om eventuele financiële steun te kunnen ontvangen voor bijvoorbeeld cultuur. Het lijkt erop dat ook het Anton Pieckmuseum en het Voermanmuseum te verwijzen.

Het CDA zal de urgentie van de musea komende maandag in de raadsvergadering graag aan de orde stellen. Als CDA Hattem willen we alle drie onze musea proactief onder de aandacht brengen omdat deze musea een meervoudige en belangrijke rol uitvoeren in Hattem en de Noord-Veluwe. Daarom gingen wij vrijdagmiddag 22 mei in gesprek met de museumrichtlijnen Daphne Kampman van het Voerman Museum en Mathilde Stam van het Anton Pieck Museum. Met hen spraken wij over de korte termijngevolgen en middellange termijngevolgen van de coronacrisis. Hier delen wij graag iets over!

Gevolgen van de sluiting
Sinds de sluiting van deze twee musea in maart lopen de musea kaartinkomsten mis. Vanaf begin juni hopen de twee musea een deel van hun oorspronkelijk begrote entreegelden te realiseren. Voor het Anton Pieck Museum geldt dat ze nog maar maximaal de helft van het voorheen normale aantal bezoekers kan toelaten, het Voerman Museum benoemt de onzekerheid van mensen die nog niet durven en willen komen. Door relatief kleine overheadkosten, aanvragen uit verschillende regelingen en uitstel van betaling in huurkosten kunnen de beide musea de crisis voorlopig het hoofd bieden. “En”, zo aangedaan Daphne Kampman, “wij hebben een zeer trouwe vriendenschare die een belangrijk fundament blijkt voor dit museum.” Daarnaast schrijft Kampman actief fondsen aan die zich in deze crisistijden als stimuleringsfondsen ontpoppen.

Wat opvalt is dat beide museumdirecteuren zich schijnbaar gemakkelijk aanpassen aan de nieuwe situatie en ook mogelijkheden zien. Zo heeft het Anton Pieck Museum bijvoorbeeld werk gemaakt van het onder de aandacht brengen van de webshop. En blijkt de titel van de zomertentoonstelling in het Voerman “Nieuw Licht” ineens zeer toepasselijk. Om regionaal museumbezoek te stimuleren, is het Voerman Museum daarnaast een samenwerking aangegaan met Stichting Heemkunde om een ​​grotere nadruk te leggen op de Hattemer historie.

Heropening
Inmiddels zijn de musea volop bezig met de heropening op respectievelijk 1 en 2 juni en is er geïnvesteerd in desinfectiemiddelen, kuchschermen en bestickering. “Het nieuwe reserveringssysteem is open en dan is het afwachten”, aldus Daphne Kampman.

Bij het Anton Pieckmuseum komen de eerste reserveringen al binnen: “wij mogen maximaal twaalf mensen per keer ontvangen, we starten met drie blokken en hopen dit steeds meer uit te breiden,” geeft Mathilde Stam aan.

Goede vooruitzichten zijn er ook. Zo is er een mooie samenwerking met de Efteling op komst. Anton Pieck ontwierp hiervoor onder meer het Sprookjesbos, maar zijn filosofie is overal in de Efteling terug te vinden. Achter de schermen vindt een boeiende kennisuitwisseling plaats en Mathilde Stam kijkt dan ook uit naar samenwerking die in augustus zal starten, “een met aantrekkingskracht!”

Veerkracht

CDA Hattem staat onder de indruk van de veerkracht van beide musea. Beiden zijn stevig geworteld in de Hattemer samenleving en worden gedragen door vele vrijwilligers. Beide musea hebben unieke collecties en zijn een belangrijk onderdeel van de stedelijke infrastructuur. Maar ook op sociaal vlak spelen de musea een belangrijke rol: in educatie en in sociaal innovatieve projecten als kunst en dementie.

“Cultuur is meer dan alleen maar mooi”, besluit Mathilde Stam, “het brengt jong en oud, arm en rijk samen, leert onze jeugd creatief denken en kan duurzaam doorwerken hebben in verzorgingshuizen en op scholen. Cultuur verbindt! "

Mocht u het kunnen missen en graag iets willen doen voor (een van) de musea: woord vriend! Dit kan bij beide musea voor 20 euro per jaar. 

 
 
 

In memoriam Henry van der Kolk

 

Hoewel bekend was dat Henry ernstig ziek was, raakt zijn overlijden ons diep.

“Hij wilde nog zoveel” staat in de rouwadvertentie. Die uitspraak typeert Henry: een altijd bezig baasje. Met naam binnen ons CDA, hier in Hattem, maar ook in de provincie en soms ook landelijk.

Iedereen kende Henry als actief CDA-er, overal had hij vrienden in zijn uitgebreide netwerken.

 

Ruim 20 jaar als je hart en ziel inzet voor de belangen van onze mooie stadje is niet zo eenvoudig als het soms lijkt. Altijd klaar staan ​​voor wie hem politiek nodig had, en steeds maar weer beschikbaar zijn voor wie een beroep op hem akte. Waar viel met name zijn grondige dossierkennis op.

In de gemeenteraad stond hij zijn mannetje. Dat klinkt goed: hij was inderdaad maar klein van stuk, maar in wat hij in de loop der jaren politiek voor elkaar wist te boksen is weinig kleinheid te bespeuren. Hij bleef bijna altijd rustig en met overtuiging zijn standpunten toelichten en uitdragen, meestal objectief, en boven partijbelang, maar daar waar dat nodig was lag hij ook duidelijk en herkenbaar ons CDA-geluid horen.

 

Binnen onze fractie hebben we destijds stevige discussies gevoerd, waarbij het er niet altijd even zachtzinnig aan toeging, maar aan het slot van zo'n heftig gesprek vonden wij elkaar altijd, en bracht Henry onze standpunten mee naar het College.

Wij zijn hem om alles wat hij voor het CDA hier in Hattem heeft betekend oprecht veel dank en waardering verschuldigd.

 

Het siert de mens Van der Kolk dat hij zich ook op zijn wethouderschap in bleef zetten voor onze Hattemse gemeenschap. Hij deed dat als lid van de kerkenraad en als voorzitter van “Voor Mekaar”. Ook voor die inzet mag hij hier worden genoemd en gewaardeerd.

Henry, Hattemer in hart en nieren, we gaan hem missen ...

 

 

Geert te Velde

 

Overlijden van ons oud-wethouder

CDA -fractie bezorgd over economische gevolgen Coronacrisis

 

Hattem - De CDA-fractie maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de Coronacrisis voor Hattem. Fractievoorzitter Teun Juk: “In de eerste plaats gaan onze gedachten uit naar de families van wie mensen zijn overleden en de Hattemers die in het ziekenhuis liggen. Het is een naar virus De anderhalve meter economie gaat grote gevolgen krijgen. We moeten ons daarop voorbereiden. Daarom is het goed dat onze burgemeester alle Hattemers regelmatig bijpraat via RTV Hattem ”. Naast zorgen over de gezondheid zijn er ook zorgen over de Hattemse economie.

Bij diverse bedrijven zijn de gevolgen van de crisis intussen merkbaar. Maar ook ZZP-ers voelen de gevolgen. In de binnenstad zijn de terrassen leeg en in de winkels is het rustiger. Ondernemers voelen dit in hun portemonnee. Teun Juk: “Tot 1 september zijn er geen evenementen. 2020 is een verloren seizoen. Ondernemers zien hun levenswerk verschrompelen. Wij zijn geschrokken van de berichten in de pers over de Molecatengroep. Toch het visitekaartje van Hattem. Huisjes op het park staan ​​leeg. Bij Vadesto staan ​​de kano's op het droge. De drie Hattemse musea zijn gesloten. Normaal leeft en bruist Hattem in deze periode. Het nieuwe recreatieseizoen begint en nu is het stil ”.

 

De CDA-fractie is blij dat het rijk een breed ondersteuningspakket voor het bedrijfsleven heeft neergezet. Ook in Hattem zijn er veel ZZP-ers en ondernemers die intussen om steun hebben gevraagd. De gemeente Hattem heeft intussen maatregelen getroffen die uitstel van betaling van belastingen mogelijk maakt. Toch lijkt dit niet niet voldoende. Teun Juk: “Onze economie gaat fors krimpen. Er zullen meer mensen zonder werk komen om te zitten. Faillissementen in het bedrijfsleven zijn niet uitgesloten. Ook heeft het gevolgen voor verenigingen, de sport en de cultuursector. Dit alles gaat de Hattemse samenleving en de gemeentebegroting raken ”.

 

De CDA-fractie heeft het college van B&W inmiddels gevraagd om de economische en maatschappelijke gevolgen voor Hattem nader op een rij te zetten. Op basis daarvan kan bekeken worden wat er gedaan kan worden om te voorkomen dat Hattemse economie te grote klappen krijgt. Dat geldt ook voor de maatschappelijke infrastructuur.  Teun Juk: “Veel ouderen ontvangen op dit moment weinig bezoek. En dat is best lastig. Mijn eigen ouders wonen in een zorgcentrum en ik kan ze niet bezoeken. Digitale media helpen, maar er gaat niets boven echt persoonlijk contact. Daarom is het belangrijk dat we in Hattem naar elkaar om blijven zien. Dat kan heel goed in de buurt waar je woont”.

Ook zal de CDA-fractie dat er meer geld vanuit Den Haag naar de gemeenten gaan. Er moet een krachtig signaal vanuit de regio Zwolle en de Noord-Veluwe naar zowel de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) als de rijksoverheid. Ook de provincie kan daarin een positieve rol aangebracht. In dat kader is de CDA-fractie te zien bij de reactie vanuit het college op de extra mogelijkheden die de provincie biedt. Teun Juk: “We moeten het vooral samen doen. Ik bespaar bij de provincie een positieve grondhouding ”.

 

Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes. De CDA-fractie ziet dat ondernemers steeds creatiever worden. Zo hebben veel winkels en horecabedrijven intussen een thuisbezorg-dienst opgezet. Teun Juk: “We zullen moeten wennen aan de andere halve meter samenleving. Het aantal mensen dat in het ziekenhuis beland neemt op dit moment af. En de kinderen kunnen binnenkort weer naar de basisschool. Laten we hopen dat er snel een vaccin komt, zodat we het virus klein krijgen. Toch zal het nog geen enkele enkele tijd kosten voordat alles weer normaal is ”.

 

Beste CDA vrienden, Hattem hangt de vlag uit voor haar bevrijders van 75 jaar terug. Canada Bedankt!

 

Hattem, 25 maart 2020

Beste CDA-ers,

Het is een onzekere en verwarrende tijd. De gevolgen van de coronacrisis zijn overal voelbaar. In de eerste plaats bij de mensen die het virus hebben gehad en daarnaast bij de professionals in de gezondheidszorg, bij werknemers in bedrijven en winkels, in de gesloten scholen, de gesloten (sport) verenigingen, de overheidsinstanties en binnen gezinnen en gezinnen.

'De Hattemer' van afgelopen week bestond uit 2 hele pagina's met afgelaste activiteiten en dat hebben we nooit eerder meegemaakt. Dat afzeggen gebeurt met een goede reden. Ook onze burgemeester heeft een oproep gedaan aan alle Hattemers om zich te houden aan de voorschriften van het RIVM. Alleen als iedereen gehoor geeft aan deze voorschriften, is de kans op de grootste verspreiding van het coronavirus over Nederland te vertragen. Dat is nodig voor iedereen die ziek wordt van de aangebrachte zorg om te voorzien en daarmee de kans op herstel en overleving te vergroten.

Martijn Hospers, onze wethouder, deelt graag zijn beleving: "Wat er gaande is op dit moment, is ongekend. Niet eerder had een ziekte zo'n heftig effect op de hele wereld. En zo'n groot effect op ons dagelijks leven. Ik De onvoorspelbaarheid, de ernst en de impact van de ziekte het maken van mensen onzeker De maatregelen voor een zware wissel op vrijwel iedereen Op kwetsbare mensen, zorgpersoneel, handhavers, maar ook op ouders die naast hun werk de kinderen thuis hebben en hen moeten begeleiden hun schoolwerk.

Terwijl zie ik dat er in Hattem overwegend goed gehoor wordt gegeven aan de oproepen van het Rijk. Gelukkig neemt zo goed als iedereen serieus neemt. En dat moet ook, want alleen dan kunnen we de uitbraak van de ziekte in toom houden.

Wat me het meest is opgevallen in de eerste week, is tegelijkertijd bemoedigend: onze gemeenschap laat ontzettend veel veerkracht zien. Mensen zijn in staat om heel veel zelf op te lossen en waar dat niet lukt, staan ​​we voor elkaar klaar. Er heerst een sfeer van solidariteit die ik hartverwarmend vind.

Vanuit het stadhuis doen we wat we kunnen om de effecten van de coronacrisis het hoofd te bieden. We zien toe op de uitvoering van de landelijke richtlijnen en we werken aan maatregelen om onze samenleving te helpen. Een paar voorbeelden: we hebben de betaaltermijn voor OZB voor ondernemers en ZZP-ers verlengd. En dat willen we ook mogelijk maken voor onze verenigingen. We hebben een kernteam ingericht, dat vragen van inwoners rondom Corona verzamelt en antwoorden geeft. We hebben extra aandacht voor gezinnen, waar spanningen kunnen ontstaan ​​omdat mensen langer en onder stress veel dichter op elkaar samenleven. En we blijven aandacht hebben en waardering geven aan alle mensen die onze samenleving draaiende houden.

Mijn oproep aan u is en blijft: houd u zich aan de voorschriften van het Rijk en het RIVM en blijf naar elkaar omzien. Zo komen we het beste door deze moeilijke tijd heen. Gezondheid gewenst! "

We sturen u deze brief omdat we het belangrijk vinden in tijden van 'sociale afstand' aandacht voor elkaar te hebben en te houden. En daar waar mogelijk een helpende hand om te kunnen bieden. Heeft u behoefte aan een boodschap, een antwoord op een vraag van gewoon contact, dan is het CDA-Hattem er voor u.

Wij horen het graag als we van betekenis kunnen zijn; voor uzelf, een familielid of voor iemand in de buurt. Bel, App of mail naar Klasien Leegsma (06-51508396 of k.leegsma@gmail.com ).

Beste lezer, er is veel tot stilstand gekomen maar Geloof, Hoop en Liefde bewegen altijd door en blijft onze vaste basis om vertrouwen te houden in alles wat er gebeurt in het leven.

 

Blijf gezond en we houden contact.

 

Namens, bestuur, (steun) fractie en wethouder,

 

Henberto Remmerts,

Voorzitter CDA-Hattem

Bekijk hier onze kerstwens voor u

Denkend aan Nederland zie ik… kaas, klompen, Koningsdag…?

 

Wij hebben op dinsdagavond de 19e november vanaf 20.30 uur een spreker uitgenodigd, de heer Sjoerd Beugelsdijk, over ‘Denkend aan Nederland’….. (meer informatie tref je hieronder aan).

De avond begint om 20.30 uur in de Vergaderruimte Emmaüskerk aan de Dorpsweg in Hattem.

 

Van harte welkom!

 

Denkend aan Nederland zie ik… kaas, klompen, Koningsdag…?

“Dé Nederlandse identiteit bestaat niet”, luidde Máxima’s befaamde uitspraak die in 2007 voor zoveel reuring zorgde. Deze ophef toonde eens temeer de emotionele lading van dit onderwerp aan. Het denken over identiteit ontwikkelt zich binnen een context van globalisering, het teruggrijpen naar tradities en een toenemende vervlechting van binnen- en buitenland. 

In de jongste editie van het Sociaal en Cultureel Rapport, Denkend aan Nederland, analyseert en beschrijft het SCP de wijzen van identificatie met Nederland:

Wat bindt en scheidt ons nu als Nederlanders? Wat zien Nederlanders als een Nederlandse identiteit? Hoe kijken Nederlanders in den vreemde hier tegenaan? En expats in Nederland? Wat levert vergelijking in internationaal perspectief op? Denkend aan Nederland bestaat uit analyses, thematische verkenningen en essays. 

De presentatie zal worden gegeven door Prof. dr. Sjoerd Beugelsdijk, redacteur en mede-eindverantwoordelijke voor het rapport.

https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2019/Denkend_aan_Nederland

CDA congres 9 november 2019.

CDA congres 9 november 2019.

 

Op het Congres waren circa 1200 leden. Het was een bruisend congres, met prima toespraken en discussies.

Het stuk “Zij aan Zij” werd gepresenteerd, een basis document voor het volgende verkiezingsprogramma. Dit document zal met de leden nog verder vorm en inhoud krijgen.

De stikstof discussie stak overal de kop op en was het belangrijkste thema. Duidelijk is, dat het CDA niet mee zal werken aan gedwongen sluitingen van boeren bedrijven. Het CDA gaat voor een “warme” sanering waarbij boeren, nabij Natura 2000 gebieden, zelf kunnen kiezen voor een sluiting van hun bedrijf.

Pieter Heerma had een erg goede speech, waarbij het “Zij aan Zij” facet al verder inhoud kreeg. Het sociale gezicht van het CDA zal prominent aanwezig zijn de komende periode.

Een zevental leden uit Hattem beleefde een inspirerende dag; indien de gewekte verwachtingen waar gemaakt worden en goed gecommuniceerd worden dan zal het CDA gaan stijgen in opinie peilingen. Enkele foto’s geven een goede indruk van de goede sfeer op het congres.

Harry Kremer

MONA KEIJZER IN HATTEM: WE GELOVEN ERG IN DE OFFLINE VERBINDING MET ELKAAR

Hattem – “We geloven erg in de offline verbinding met elkaar.” Deze mooie uitspraak kwam van hoofd Research & Development Jan Paul van der Vliet terwijl hij Mona Keijzer rondgeleide deed over zijn afdeling. Op de muur schetsen en plaatjes van nieuwe spellen in onderzoek en ontwikkeling. Met als insteek “Clever together” gelooft Goliath in het plezier en de verbinding van samen aan tafel een mooi spel spelen. Die verbinding kwam ook terug bij Consmema, toen Mona Keijzer sprak over ‘haar missie’ als staatssecretaris: het ondersteunen van het brede peloton van MKB’ers (7 van de 10 Nederlanders werkt in het MKB) op het gebied van financiering, digitalisering en het vinden van voldoende technisch personeel.

 

De gespreksonderwerpen varieerden van de taakstelling van gemeenten als het gaat om duurzaamheid, het omarmen van nieuwe technologie met als voorwaarde ‘Safe by Design’, de gewenste kostenverdeling van ziekteverzuim, het dichtslibben van de A28, de groei van H2O, het lostrekken van het PFAS dossier tot een eerlijke economie. “Er is niets mis met veel geld verdienen met je bedrijf, als dat maar op een eerlijke manier gebeurt. Dat moet onderdeel zijn van het beleid”, aldus Mona Keijzer.

 

Als het gaat om de gemeentelijke taakstelling Duurzaamheid, is windenergie voor veel mensen het meest ingewikkeld. Mona Keijzer: ”Ik word blij in een omgeving met open water, zoals in Volendam. Het maakt me rustig. Overal windmolens zou ik heel moeilijk vinden en met mij heel veel mensen. Vragen als ‘waar zetten we ze - geclusterd -, hoe zien ze eruit, hoe draaien de wieken, wat zijn de voordelen van windmolens’, zijn de kern van deze discussie en van goed beleid. We moeten zorgen dat energie opwekken schoner kan, met minder (geluids)overlast.” 

 

Hilde Palland, CDA Tweede Kamerlid voor EZ uit Kampen, zegde toe de vragen over de A28 door te spelen naar haar collega in de CDA fractie met het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport) in portefeuille. De wethouder kreeg de tip om de regiodeals (samenwerking tussen Rijk en regio om de kracht van de regio te versterken) zo breed mogelijk in te zetten.

 

De avond vloog voorbij. Al wandelend door Hattem naar het Vijzelpad, telde Mona Keijzer maandagmiddag onze zegeningen: een ondernemersvereniging die elkaar weet te vinden, samenwerking in het kader van de Hanzesteden en het vermogen om een visie, een verhaal te verbinden aan praktisch beleid. Samen leven - samen doen, Samen Hattem!

 Interview De Heer Gerrit Grit van Radio en TV Hattem

Mona Keizer over Hattem

 

 

 

Uitgelicht Nieuws

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.