Hattemse amendementen aangenomen op CDA-congres

Tijdens het digitale verkiezingscongres van het landelijke CDA op 8 en 9 januari zijn meerdere Hattemse amendementen (wijzigingsvoorstellen) op het verkiezingsprogramma aangenomen. De amendementen zijn in het afgelopen najaar door betrokken leden van het CDA Hattem opgesteld. Voordat zij op het landelijk congres werden behandeld, zijn de amendementen nog in de ledenvergaderingen van het CDA Hattem en het CDA Gelderland behandeld. 

Al langere tijd is luchtvaart een belangrijk onderwerp voor het CDA Hattem. Mede dankzij de inbreng van het CDA Hattem is in het nieuwe verkiezingsprogramma opgenomen dat economie alleen niet leidend mag zijn voor de toekomst van de luchtvaart. De overlast voor mens en milieu door de luchtvaart moet worden teruggedrongen. Daarom moeten o.a. nachtvluchten worden gereduceerd, moeten vliegtuigen stiller en milieuvriendelijker worden en zijn laagvliegroutes niet acceptabel. 

Het CDA Hattem heeft ook aandacht gevraagd voor een beter evenwicht in het verkiezingsprogramma als het gaat om de rol van de Europese Centrale Bank en de monetaire politiek. Deze inbreng heeft geleid tot een gesprek met Pieter Omtzigt en Wopke Hoekstra. We zijn er na een goed gesprek in geslaagd de tekst te wijzigen, waarin de EU-begroting en de monetaire politiek van de Europese Centrale Bank op elkaar moeten worden afgestemd: dit leidt tot meer consistentie. 

Het nieuwe CDA-verkiezingsprogramma pleit voor halvering van collegegeld gedurende het eerste jaar en een redelijke stagevergoeding voor de PABO-studenten. Een mooi punt om het vak van de leraar te bevorderen. Dankzij de Hattemse inbreng wil het landelijk CDA dat dit nu voor alle lerarenopleidingen gaat gelden, in plaats van alleen voor de PABO. 

Het CDA Hattem heeft al eerder gepleit voor barmhartige migratiepolitiek: een humane opvang van vluchtelingen in Nederland. Daarom hebben we gepleit voor een steviger verankering van barmhartigheid tegenover vluchtelingen in het verkiezingsprogramma. We zijn blij dat het CDA dit pleidooi heeft overgenomen!  

Voorzitter van het CDA Hattem, Henberto Remmerts: ‘’We zijn blij dat we met een aantal betrokken leden een mooie, inhoudelijke bijdrage hebben kunnen leveren aan het verkiezingsprogramma. Als relatief kleine CDA-afdeling hebben we namens onze leden met succes invloed kunnen uitoefenen op de landelijke koers. Ook met een kleine groep mensen kun je landelijk het verschil maken. Met veel enthousiasme zullen we dan ook een bijdrage leveren aan de landelijke campagne richting 17 maart. Doe met ons mee!’’

 

 

 

Geen brede steun voor garantstelling lening biljartvereniging DOS

 

Er komt geen voorstel aan de gemeenteraad om een ​​garantie te maken voor herfinanciering van leningen aan verenigingen. Het CDA heeft een initiatiefvoorstel om dit mogelijk te maken niet verder in procedure gebracht, omdat in de commissievergadering bleek dat alle andere fracties geen steun willen geven aan het voorstel.

 

CDA-raadslid Harry Kremer: “We hadden een goed en wel overwogen voorstel om sportverenigingen zoals de biljartvereniging DOS te helpen bij de herfinanciering van leningen voor de eigen accommodatie. In Hattem zijn er 11 sportverenigingen met een eigen accommodatie. Wij hadden een voorstel dat de gemeente niets kost maar de verenigingen helpt om de financieringslasten te verlagen ”.

 

Waarom is het dan niet door gegaan? Harry Kremer: “Er was onvoldoende draagvlak bij de andere politieke partijen om dit mogelijk te maken. Ik vind dat jammer voor de verenigingen ”. Door het initiatiefvoorstel nu niet op de Raadsagenda te laten plaatsen houdt het CDA de mogelijkheid om als de tijd er wel rijp voor is opnieuw met dit voorstel te komen. Harry Kremer: “Het CDA is een partij van de samenleving. Wij vinden het verenigingsleven erg belangrijk. Daar waar wij de verenigingen kunnen helpen, willen wij dat doen. Wie weet denken de andere partijen er over twee jaar anders over. "

 

 

 

 

 

CDA-fractie bezoekt Bedrijvenkring Hattem

 

Hattem – Namens de CDA-fractie brachten Teun Juk en Remco Dijkstra op maandag 8 juni jl. een bezoek aan de Bedrijvenkring Hattem. Het doel was om zich te laten informeren over de gevolgen van de Coronacrisis voor het plaatselijke bedrijfsleven. Uit het gesprek met Dick Stoppelenburg en Mirjam de Kunder kwam naar voren dat het grootste risico voor het Hattemse bedrijfsleven zit in afnemende investeringen op de korte en middellange termijn. Duidelijk is dat de orderportefeuilles momenteel minder gevuld zijn dan voor de Coronacrisis maar dat de meeste bedrijven het nu nog redden zonder financiële steun van de overheid. Belangrijk is dat opdrachtgevers durven te investeren in deze onzekere tijd. Wat daarbij kan helpen zijn kredietgaranties en andere overheidsmaatregelen waardoor er toch geïnvesteerd gaat worden. Innovatie en duurzaamheid zijn belangrijk. De overheid kan daarbij het voorbeeld geven door geplande investeringen naar voren te halen. Ook het verkorten van ruimtelijke procedures kan helpen om de werkgelegenheid in de bouw te waarborgen. De CDA-fractie zegde toe dit punt ook bij de provinciale en landelijke vertegenwoordigers neer te zullen leggen.

 

 

 

Hattem - Mede namens PvdA, D66, ChristenUnie diende CDA-fractievoorzitter Teun Juk een motie voor het opnemen van alleenstaande kinderen uit Griekse Vluchtelingenkampen.

Teun Juk: “Het lijkt ook al het leed in de wereld is verdrongen door onze eigen strijd tegen het Coronavirus. Het eigen hemd is nader dan de rok van een ander. En dat is duidelijkpelijk. De zorgen over onze gezondheid, behoud van ons bedrijf, behoud van ons werk, behoud van onze sociale zekerheid zijn terecht. Waarbij staan ​​andere problemen waarbij op onze radar. En toch is de nood van vluchtelingen in de wereld groot. Dichter bij huis denken wij vooral aan Griekenland waar jonge alleenstaande vluchtelingen onder erbarmelijke omstandigheden in vluchtelingenkampen zitten ”.

 

Griekenland stuurde zeven maanden geleden een noodkreet naar de lidstaten van de Europese Unie: neemt u alstublieft samen een groep van 2.500 kinderen over die zonder familie vastzitten in de overvolle vluchtelingenkampen. Een aantal Europese landen heeft hieraan inmiddels gehoor gegeven. Maar de Nederlandse regering doet nog niet mee. Terwijl nog honderden kinderen vastzitten in de kampen. Inmiddels hebben meerdere Nederlandse gemeentes zich bereid verklaard kinderen te ontvangen. Zonder een besluit van onze regering gebeurt er niets en blijven deze kinderen in hun levensbedreigende situatie, extra bedreigend in coronatijd.

 

Vandaar dat het CDA met steun van de PvdA, D66 en ChristenUnie een motie heeft ingediend met als doel om een bijdrage te leveren aan de opvang van kwetsbare alleenstaande kinderen in Griekse Vluchtelingenkampen. Deze motie is een signaal richting Den Haag, maar ook een signaal richting de Europese Unie. Er moet echt wat gebeuren. Wij beseffen heel goed dat de rijksoverheid in de lead is. Toch is deze motie een signaal van barmhartigheid en solidariteit.

 

Met de motie verklaart de raad:
- zich aan te sluiten bij het initiatief ‘Coalition of the Willing’ van Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children;
- een brief te sturen aan het kabinet om aan te dringen op opname van 500 alleenstaande en kwetsbare kinderen uit de Griekse vluchtelingkampen; en
- in dezelfde brief richting het kabinet aan te geven dat de gemeente Hattem bereid is om zich in te spannen om een aantal van deze  kinderen uit Griekse opvangkampen een veilige plek te bieden.

 

De motie werd met brede steun aangenomen. Alleen de VVD-fractie stemde tegen. De motie is ook ter kennis gebracht van het CDA-partijbestuur.

 

CDA fractie blij met start voorbereidingen bouw scholen

Hattem - De CDA fractie is blij met de start van de voorbereidingen om te komen tot nieuwbouw voor de Van Heemstraschool en Zaaier. In de raadsvergadering van 25 mei heeft het CDA en ook van harte ingestemd met het voorstel van het college om een ​​voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor deze nieuwbouw.

CDA-woordvoerder Judith van Duinen: “Deze stap is hard nodig gezien de noodzaak van een goede onderwijshuisvesting voor zowel de Zaaier als de Van Heemstraschool op korte termijn. Hoe sneller het plan gereed is, hoe sneller er ook gebouwd kan worden”. Het gaat de CDA-fractie daarbij zeker niet alleen om het bouwen voor het onderwijs, maar ook om het bouwen van woonzorgwoningen en een plek voor de Luwte, een kleinschalige woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking. Op de huidige locatie van de Van Heemstraschool kan pas worden gebouwd nadat de leerlingen naar de nieuwe school zijn vertrokken. De CDA-fractie vindt het daarom belangrijk dat de plannen gelijk oplopen. Judith van Duinen: “We willen geen tijd verliezen. Dit is zowel in het belang van het onderwijs als van de ouderen die aangewezen zijn op woonzorgwoningen”. De CDA-fractie vindt het een goede zaak dat de gemeente het bouwheerschap bij de twee schoolbesturen legt. Judith van Duinen: “Wij hebben er het volste vertrouwen in dat deze toekomstige samenwerking een succes gaat worden. Omdat er ook kinderopvang op deze plek komt, ontstaat er een prachtig Integraal Kindcentrum op deze locatie”.

Het CDA kijkt met veel belangstelling uit naar de ontwikkeling van het bestemmingsplan en het definitieve ontwerp van het IKC.

 

 

 

 

 
 
 

CDA -fractie bezorgd over economische gevolgen Coronacrisis

 

Hattem - De CDA-fractie maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de Coronacrisis voor Hattem. Fractievoorzitter Teun Juk: “In de eerste plaats gaan onze gedachten uit naar de families van wie mensen zijn overleden en de Hattemers die in het ziekenhuis liggen. Het is een naar virus De anderhalve meter economie gaat grote gevolgen krijgen. We moeten ons daarop voorbereiden. Daarom is het goed dat onze burgemeester alle Hattemers regelmatig bijpraat via RTV Hattem ”. Naast zorgen over de gezondheid zijn er ook zorgen over de Hattemse economie.

Bij diverse bedrijven zijn de gevolgen van de crisis intussen merkbaar. Maar ook ZZP-ers voelen de gevolgen. In de binnenstad zijn de terrassen leeg en in de winkels is het rustiger. Ondernemers voelen dit in hun portemonnee. Teun Juk: “Tot 1 september zijn er geen evenementen. 2020 is een verloren seizoen. Ondernemers zien hun levenswerk verschrompelen. Wij zijn geschrokken van de berichten in de pers over de Molecatengroep. Toch het visitekaartje van Hattem. Huisjes op het park staan ​​leeg. Bij Vadesto staan ​​de kano's op het droge. De drie Hattemse musea zijn gesloten. Normaal leeft en bruist Hattem in deze periode. Het nieuwe recreatieseizoen begint en nu is het stil ”.

 

De CDA-fractie is blij dat het rijk een breed ondersteuningspakket voor het bedrijfsleven heeft neergezet. Ook in Hattem zijn er veel ZZP-ers en ondernemers die intussen om steun hebben gevraagd. De gemeente Hattem heeft intussen maatregelen getroffen die uitstel van betaling van belastingen mogelijk maakt. Toch lijkt dit niet niet voldoende. Teun Juk: “Onze economie gaat fors krimpen. Er zullen meer mensen zonder werk komen om te zitten. Faillissementen in het bedrijfsleven zijn niet uitgesloten. Ook heeft het gevolgen voor verenigingen, de sport en de cultuursector. Dit alles gaat de Hattemse samenleving en de gemeentebegroting raken ”.

 

De CDA-fractie heeft het college van B&W inmiddels gevraagd om de economische en maatschappelijke gevolgen voor Hattem nader op een rij te zetten. Op basis daarvan kan bekeken worden wat er gedaan kan worden om te voorkomen dat Hattemse economie te grote klappen krijgt. Dat geldt ook voor de maatschappelijke infrastructuur.  Teun Juk: “Veel ouderen ontvangen op dit moment weinig bezoek. En dat is best lastig. Mijn eigen ouders wonen in een zorgcentrum en ik kan ze niet bezoeken. Digitale media helpen, maar er gaat niets boven echt persoonlijk contact. Daarom is het belangrijk dat we in Hattem naar elkaar om blijven zien. Dat kan heel goed in de buurt waar je woont”.

Ook zal de CDA-fractie dat er meer geld vanuit Den Haag naar de gemeenten gaan. Er moet een krachtig signaal vanuit de regio Zwolle en de Noord-Veluwe naar zowel de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) als de rijksoverheid. Ook de provincie kan daarin een positieve rol aangebracht. In dat kader is de CDA-fractie te zien bij de reactie vanuit het college op de extra mogelijkheden die de provincie biedt. Teun Juk: “We moeten het vooral samen doen. Ik bespaar bij de provincie een positieve grondhouding ”.

 

Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes. De CDA-fractie ziet dat ondernemers steeds creatiever worden. Zo hebben veel winkels en horecabedrijven intussen een thuisbezorg-dienst opgezet. Teun Juk: “We zullen moeten wennen aan de andere halve meter samenleving. Het aantal mensen dat in het ziekenhuis beland neemt op dit moment af. En de kinderen kunnen binnenkort weer naar de basisschool. Laten we hopen dat er snel een vaccin komt, zodat we het virus klein krijgen. Toch zal het nog geen enkele enkele tijd kosten voordat alles weer normaal is ”.

 

Er konden geen recente nieuwsartikelen worden gevonden..

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.