24 mei 2020

Windmolen bij RWZI Zuid stap te ver voor het CDA

De CDA fractie heeft tijdens de AB vergadering van waterschap Rivierenland op 22 mei niet ingestemd met het voorbereidingskrediet voor verder onderzoek naar de bouw van één windmolen bij de RWZI Zuid in Arnhem.

 

Esther Groenenberg stelde in haar betoog dat het plan voor de bouw van een windmolen op die plek weinig kansrijk is gezien de al uitgevoerde haalbaarheidsstudie en de daarbij uitgevoerde businesscase. Bovendien is het bedrag van 300.000 euro voor de haalbaarheid van één windmolen op de RWZI erg hoog. Waterschap Rivierenland wilde de windturbine op haar eigen terrein in Arnhem ontwikkelen samen met de lokale energie coöperatie Rijn en IJssel. Ook de energie coöperatie moet voor verder onderzoek een bedrag van 300.000 euro investeren. De opbrengsten van de windmolen zouden eveneens gedeeld worden.

 

In de uitgevoerde haalbaarheidsstudie blijkt de business case voor een windmolen op deze locatie alleen rendabel bij een grote windmolen met een wieklengte van 60 meter of meer. Alleen dan is sprake van een terugverdientijd van 10 jaar of minder. De strategienotitie Energie 2015 geeft aan dat 10 jaar een aanvaardbaar geachte terugverdientijd is. In de adviesnota van het waterschap staat verder dat een dergelijke windmolen mogelijk niet in te passen is. Bijvoorbeeld door het effect op het dijklichaam of het natuurgebied in de uiterwaarden. In de commissievergadering werd verwezen naar de windmolen die hier eerder heeft gestaan, maar dat is een veel kleinere windmolen uit een van de eerste generaties was. Bovendien is deze windmolen, die al meer dan 10 jaar weg is geen vergelijking met de nu voorgestelde molen, aldus Esther Groenenberg.

 

De windmolen als middel om in 2030 energieneutraal te zijn, is voor het CDA een belangrijke. Esther Groenenberg: “Met windenergie kunnen we grote stappen zetten om ons doel te behalen, mits op de juiste locatie en onder goede voorwaarden. Met de ontwikkeling van windenergie zijn grote investeringen gemoeid. Als er dan twijfels zijn bij de haalbaarheid van het project, zoals in dit geval, staat  het CDA niet te springen om akkoord te gaan”. Het CDA wil vooral kijken naar alternatieve opties voor plaatsing van een of meerdere windmolens op de terreinen van het waterschap

 

Na uitgebreide discussie in het AB en steun vanuit andere partijen om niet in te stemmen met het voorstel, is het door heemraad Henk van ’t Pad van de agenda gehaald. In de komende commissievergaderingen wordt opnieuw gesproken over het voorstel en mogelijke alternatieve locaties voor windenergie op de terreinen van Waterschap Rivierenland.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.