10 juli 2020

Algemene Beschouwing op de Perspectiefnota 2021

Gisterenavond heeft de gemeenteraad van Zaltbommel de Perspectiefnota 2021 besproken. Bij de Algemene Beschouwingen is door onze fractievoorzitter de heer de Kort het volgende ingebracht.

Voorzitter,

Dit jaar herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Door veel fracties is daar vorig jaar bij de Algemene Beschouwingen aandacht voor gevraagd, zo ook door het CDA. In Zaltbommel zou er veel extra aandacht komen voor allerlei activiteiten rondom het vieren van die 75 jaar vrijheid en het herdenken van de oorlog. Maar hoe anders is dat uiteindelijk gelopen.

Opnieuw kregen we te maken met een sterke beperking in onze vrijheid. Op een andere manier, maar ook met een enorme impact op ons dagelijks leven. Nagenoeg alle festiviteiten rondom het einde van de Tweede Wereldoorlog 75 jaar geleden zijn hierdoor niet of beperkt doorgegaan.

Dat brengt ons bij de eerste vraag. Op welke manier kunnen we volgend jaar alsnog extra aandacht besteden aan deze belangrijke gebeurtenis? In de perspectiefnota lezen we daar niks over. Wij zouden graag zien dat dit in de programmabegroting wordt opgenomen.

Covid-19

Wij kijken terug op een bijzonder half jaar. Een periode waarin ons dagelijkse leven compleet veranderde. In solidariteit heeft de samenleving de kwetsbare medemens beschermt. Dit heeft veel van iedereen gevraagd en dat blijft de komende tijd ook zo.

We zien ook mooie dingen ontstaan. We zien de saamhorigheid en solidariteit in onze samenleving toenemen. De corona-crisis lijkt de kanteling in de steeds verder doorslaande individualisering.

En ook de waardering voor lokaal geproduceerd voedsel en bewuster reisgedrag (klimaat) zijn positieve effecten van deze verschrikkelijke crisis.

Een crisis die zijn hoogtepunt voorbij lijkt, maar waar we nog lang niet vanaf zijn. De maatregelen hebben een grote sociaaleconomische impact op onze inwoners; momenteel al en zeker in de toekomst. We krijgen te maken met een periode van economische laagconjunctuur. Wij maken ons zorgen. Zorgen die zich richten op een toenemende kwetsbaarheid van groepen inwoners in onze samenleving.

Een aantal groepen inwoners hebben daarbij speciaal de aandacht: jongeren, ZZP’ers en Flexwerkers. De onzekerheden die ontstaan door het ontbreken van een stabiele financiële situatie maakt deze groep kwetsbaar voor de komende jaren. Daarnaast ligt een verder toenemende kwetsbaarheid bij groepen inwoners die al een lagere sociaaleconomische positie hebben op de loer. Wij vinden het van groot belang dat in de programmabegroting van 2021 aandacht komt voor deze sociaaleconomische gevolgen. We lezen dit nu nog onvoldoende, nagenoeg niet, terug. Wij dienen hiervoor de motie ‘sociaaleconomische gevolgen Covid-19’ in.

Hondenbelasting

Dan een heel ander onderwerp. De heffing van hondenbelasting. Hoogste tijd om die af te schaffen. Een belasting die niet meer van deze tijd is en telkens weer tot hevig onbegrip leidt bij de vele hondenbezitters in onze gemeente.De opbrengsten van de belasting vloeien direct in de algemene middelen van de gemeente. De grote hoop. En ja, we geven geld uit aan faciliteiten in de openbare ruimte voor honden en ja we besteden geld aan het opruimen van hondenpoep op speciale uitlaatvelden. Maar vragen we ouders met kinderen een aparte ‘kindbelasting’ om de speeltuinen te onderhouden en schoon te houden? Vragen we mensen met een paard aparte ‘paardenbelasting’ om de ruiterpaden te onderhouden of mensen met klompen in de kast om een ‘klompenpaden-belasting’? Nee, dat doen we niet. Het onderhoud van de openbare ruimte is iets wat we met alle inwoners gezamenlijk betalen en eenieder maakt daar op zijn eigen manier gebruik van. Een aparte hondenbelasting past daar niet in. Steeds meer gemeentes, inmiddels 162, schaffen de hondenbelasting dan ook af.  Tijd voor Zaltbommel om hierbij aan te sluiten. Daarom zullen we de motie ‘afschaffen hondenbelasting’ indienen.

Verbinden in gesprek als alternatief voor polariseren

Onder een aantal moties van collega’s staat onze ondersteuning als mede-indiener. Bij de debatten daarover zullen we dat eventueel kort toelichten. Bij één wil ik dat nu alvast doen. Dat is de motie die zojuist door dhr. Van Wijk (PvdA/GL) is ingediend over de Sinterklaasviering. Een onderwerp dat op inhoud Nederland polariseert en veel persoonlijke opvattingen en invalshoeken kent. Binnen de achterban van het CDA is dat niet anders en ook binnen onze fractie wordt daar inhoudelijk verschillend naar gekeken. Toch steunen wij deze motie met volle overtuiging.

Voor het CDA staat voorop dat we discriminatie en racisme niet tolereren en respectvol met elkaar omgaan. Het CDA streeft naar een verbonden en niet naar een verdeelde samenleving. Verbinden gebeurt door het voeren van een gesprek, een gesprek dat onze inwoners met elkaar moeten voeren. Recente voorbeelden in de wereld tonen aan dat het negeren van het gesprek en het negeren van erkenning van emoties en belevingen op deze onderwerpen enkel verder polariseert. Het is belangrijk dat de gemeente dit gesprek begeleidt, vanuit een neutrale en faciliterende procesrol en niet vanuit de inhoud. We moeten in onze gemeente voorkomen dat de discussie rondom dit onderwerp ongestuurd plaats gaat vinden en daardoor ongewenst doorschiet in intolerantie, polarisatie en gebrek aan respect. Dank aan de PvdA/GL met het initiatief voor deze motie.

Perspectiefnota; financieel perspectief en gebiedsgericht werken

Als laatste nog even over naar de inhoud van de perspectiefnota.Wij zijn tevreden met de hoofdlijn in de perspectiefnota die voor ons ligt. Het biedt een gezond financieel perspectief en ook ruimte om te investeren in zaken die er toe doen voor onze inwoners. Een aandachtspunt blijft de sociaaleconomische gevolgen van de coronacrisis. Laten we daar een reservering of budget voor opnemen, zodat we maatregelen kunnen treffen en inwoners en ondernemers kunnen helpen als dat nodig blijkt.

Het is daarnaast goed om te zien dat er inzet blijft op het gebiedsgericht werken en dat er geld beschikbaar is om in onze kernen en wijken samen met de inwoners te kijken naar verbetering in hun leefomgeving. Een aandachtspunt daarbij blijft om ervoor te waken dat er een evenredige verdeling is en dat elke kernen en wijken aan de beurt komt. Hoe kunnen we dat nog beter organiseren?

Dan als laatste een klein inhoudelijk punt. We lezen over het groot onderhoud van het Esplanadepark. Tijdens de Raad on Tour afgelopen najaar kwam sterk de wens voor betere verlichting in dit park naar voren. Wordt dat meegenomen? Het staat nu nog niet genoemd.

Afsluiting

Ik ben toegekomen bij de afsluiting van onze inbreng. Een inbreng met heel concreet een motie voor het afschaffen van de middeleeuwse hondenbelasting en aandacht voor de sociaaleconomische gevolgen van Covid-19. Ook een inbreng met aandacht voor solidariteit en tolerantie. Voor het CDA belangrijke begrippen om in algemene zin richting te geven aan onze prachtige gemeente.

Dank.

Hein de Kort - fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.