03 juni 2020

Motie antidiscriminatiebeleid

Jongstleden 28 mei 2020 diende Nadine Koster de motie antidiscriminatiebeleid in. Het CDA tolereert geen geweld en discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, geslacht of op welke grond dan ook. Iedereen hoort gelijkwaardig te zijn.

Gemeenten hebben een regierol in de aanpak van de bestrijding en preventie van discriminatie. Het alleen bieden van toegang tot een antidiscriminatievoorziening is niet voldoende om zorg te dragen voor een leefbare samenleving voor alle inwoners. De gemeente dient meer te doen dan dat.

Meerdere partijen (PvdA-GL, SP, VVD, D66 en ZVV) waren het hiermee eens en hebben mee ondertekend. De motie is uiteindelijk met grote meerderheid aangenomen (CDA, PvdA-GL, SP, VVD, D66, ZVV, CU en Groep Melse). Dit betekent dat we als gemeente met de handreiking antidiscriminatiebeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaan bekijken wat Zaltbommel nodig heeft. Op basis van die evaluatie worden er verdere stappen gezet. Wat die gaan zijn, wordt aan het college en de ambtenaren gelaten. We kijken uit naar de uitvoering van de motie!

Voor de geïnteresseerde lezer volgt hierna de motie.

De raad van de gemeente Zaltbommel in vergadering bijeen op 28 mei 2020.

Constaterende dat:

  •  Gemeenten een regierol hebben in de aanpak van de bestrijding en preventie van discriminatie;
  • Gemeente Zaltbommel alleen een verordening heeft over de inrichting van de ADV;
  • In onze gemeente vorig jaar 14 keer een klacht is ingediend bij onze antidiscriminatievoorziening (ADV) Vizier. [1]

 Overwegende dat:

  • Slechts één op de acht discriminatie-ervaringen wordt gemeld;[2]
  • Het alleen bieden van toegang tot een ADV niet voldoende is om zorg te dragen voor een leefbare samenleving;
  •  Voorlichting geven en het verstrekken van informatiemateriaal één van de taken is van ADV Vizier namens de gemeente;
  •  Door andere gemeenten meer gebruik wordt gemaakt van de voorlichtingsactiviteiten enpreventiemogelijkheden;

Verzoekt het college om:

  • Lokaal antidiscriminatiebeleid te ontwikkelen met als doel discriminatie in de samenleving te voorkomen, een leefbare samenleving voor alle burgers te bevorderen, discriminatie bespreekbaar te maken in alle geledingen van de samenleving, zodat discriminatie wordt herkend en wordt tegengaan;
  •  Bij de uitvoeringsparagraaf speciale aandacht te besteden aan het vergroten van het gebruik van het preventief gerichte voorlichtingsaanbod;
  • Dit op te stellen met behulp van de handreiking antidiscriminatiebeleid voor gemeenten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties[3];

En gaat over tot de orde van de dag.

[1] vizieroost.nl/wp-content/uploads/2020/04/Monitor-en-WGA-2019-Oost-Nederland-DIGITAAL.pdf

[2] Rapportage discriminatie 2018 Gemeente Zaltbommel. zaltbommel.raadsinformatie.nl/document/7581900/1/Aanvullende_informatie_Rapportage_discriminatie_2018_Gemeente_Zaltbommel

[3] www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Handreiking-antidiscriminatie-gemeenten%20%5BMOV-13953983-1.2%5D.pdf

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.