12 november 2019

'Niet wij of zij, maar zij aan zij', Algemene Beschouwing CDA Zaltbommel

Afgelopen donderdag besprak de gemeenteraad van Zaltbommel de programmabegroting voor het jaar 2020. We hebben hierbij een amendement ingediend om op het gebied van opwek van duurzame energie het Klimaatakkoord te volgen en niet de Gelderse wens van 55%. Met de gedachte dat we hier in de toekomst uiteraard voor moeten gaan, maar eerst de 49% moeten zien te behalen. Naar aanleiding van het debat en de woorden van de wethouder hebben we besloten om dit amendement toch in te trekken.

Daarnaast hebben we aandacht gevraagd voor het worden van een inclusieve gemeente. We zijn blij dat de wethouder hier uitwerking aan gaat geven samen met ons allemaal. Iedereen moet naar eigen kracht mee kunnen doen. We kijken uit naar het vervolg hiervan. Dan nu de tekst van onze algemene beschouwing op de programmabegroting voorgedragen door Hein de Kort, onze fractievoorzitter.

Niet wij of zij, maar zij aan zij

Voorzitter,

Normaal gesproken geef ik mijn algemene beschouwing geen titel, maar vanochtend kregen alle CDA-leden een mailtje van het partijbureau met de titel ‘Startstuk niet wij of zij, maar zij aan zij’. Een nieuwe visie richting 2030. Dit sluit heel mooi aan bij onze visie en vandaar dat ik hem als titel kies voor onze algemene beschouwing. Niet wij of zij, maar zij aan zij. Een visie naar 2030 voorbij aan polarisatie en voorbij aan neoliberalisme.

De afgelopen periode is er een soort werkgroep met een brede vertegenwoordiging van deze raad bezig geweest met het onderwerp ‘inclusieve samenleving’. Mijn fractiegenoot mevr. Koster heeft zich hier, samen met anderen, hard voor ingezet. In aanloop naar deze algemene beschouwing vroeg zij of ik daar wat over wilde opnemen. En dan ook nog eens namens die hele werkgroep. Nou vooruit, maar wel op eigen risico! (knipoog)

Mijn eerste reactie was: ‘Mag ik dan namens al die partijen over homo’s en lesbiennes gaan praten tijdens mijn inbreng?’ Om eerlijk te zijn met enig enthousiasme, en tegelijkertijd met een serieuze ondertoon. Ik ben me er natuurlijk van bewust dat, dat gevoelig kan liggen, ook in onze eigen achterban.

‘Nee’ zei mevr. Koster heel resoluut ‘dat is nou precies niet wat de bedoeling is. Een inclusieve samenleving gaat veel verder. Het gaat erom dat het niet uitmaakt wat je leeftijd, religie, seksuele voorkeur, culturele achtergrond, gender, inkomen, politieke voorkeur of visie op de samenlevingen, talenten of beperkingen zijn.’ Zo werd mij verteld.

Mijn reactie: ‘Het gaat dus over iedereen?’ ‘Ja, het gaat over iedereen! Dat iedereen mee kan doen in onze samenleving op een gelijkwaardige manier.’   

Zo simpel is het dus eigenlijk. Dat iedereen gelijkwaardig mee kan doen in onze samenleving. Eigenlijk normaal, vind ik.

Dan komen er ook vragen en situaties naar voren, waarin dat best lastig kan zijn. Bijvoorbeeld;  ‘Kan iemand met meerdere beperkingen op een gelijkwaardige manier deelnemen aan het arbeidsproces?’ Of ‘Is een culturele scheiding in de ouderenzorg te vermijden?’ en ‘Kunnen mensen met psychiatrische problematiek wonen en leven midden in de samenleving?’

Wij denken van wel en dat je daar aan kunt werken om dat ook echt mogelijk te maken. Als gemeente hebben we daar een belangrijke rol in. We doen al veel, maar het kan en moet nog beter.

Voorzitter, afgelopen maanden zijn er met alle partijen hier gesprekken over gevoerd. Ook twee wethouders zijn hierbij betrokken. Er gebeurt al veel binnen de gemeente, maar er is geen onderliggend beleid of agenda met een plan van aanpak. Wij willen dat alle inwoners welkom zijn, mee kunnen doen naar hun vermogen en dat ze erbij horen. Daarnaast willen we dat algemene, openbare voorzieningen toegankelijk worden voor iedereen. Als dat het ambitieniveau is, dan lijkt het ons goed om daar een beleid of programma aanpak voor te schrijven.

De adviesraad Sociaal Domein heeft al een begin hiervoor gemaakt met het advies Lokale Inclusie Agenda en het college heeft hierop positief gereageerd. Wij willen u dan ook namens de gehele raad vragen om dit breder op te gaan pakken, dan alleen voor mensen met een handicap dit uit te gaan werken.

Wij vragen het college dan ook of zij bereid zijn om lokaal inclusief beleid te gaan maken? Of u samen met onze burgers en professionals een lokale inclusieve agenda op wil zetten en zo de inclusieve samenleving verder vorm wil gaan geven? Zo ja, op welke termijn wilt u dit gaan doen?

Voorzitter, een inclusieve samenleving is een duurzame samenleving. En in het woord duurzaamheid zit mijn bruggetje naar het volgende onderwerp.

De energietransitie.

Een grote opgave! We lopen in Nederland enorm achter bij de opwek van hernieuwbare energie. De gemeente Zaltbommel is daarin geen uitzondering. Gelukkig gaan we nu aan de slag. CDA Zaltbommel is bereid om verantwoordelijkheid te nemen. Ook als het moeilijk gaat worden.

In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over de hoeveelheid CO2 reductie in 2030. Deze CO2 reductie wordt op verschillende manieren gerealiseerd. Zo loopt een gedeelte via besparing en isolatie, een gedeelte via de opslag van CO2 en een deel via de opwek van hernieuwbare energie. Al die maatregelen moeten uiteindelijk leiden tot de afgesproken CO2 reductie van 49% in 2030.

Goed, wat betekent dat voor onze gemeente op het gebied van de opwek van hernieuwbare energie? De opwek is vertaald in een hoeveelheid stroom, die in de regio’s in Nederland opgewekt zou moeten worden. Hiervoor worden nu in alle regio’s plannen opgesteld; de Regionale Energie Strategieën, de RES. Zo ook in onze regio Rivierenland. Dit betekent simpelweg dat we komend jaar met elkaar gebieden aan moeten gaan wijzen waar we windmolens neer kunnen gaan zetten in onze gemeente. Dit zijn er best wel veel. Zonnevelden willen we niet, dus dat betekent meer windmolens. Vanuit de opgave in het klimaatakkoord gaat het dan al snel over zo’n 10-15 windturbines in onze gemeente.

In Gelderland hebben we het Gelders Energieakkoord. Met een ambitie van 55% CO2-reductie in 2030. Zaltbommel heeft zich daar bij aangesloten op ons initiatief. We hebben in Zaltbommel dus een ambitie van 55% in 2030. En daar gaan we echt voor wat ons betreft! Wij denken dat er veel kansen liggen voor het invullen van die extra ambitie in onze gemeente. Laten we die kansen proberen te pakken! Die extra ambitie moeten we alleen niet gaan vertalen in extra windmolens. Die sturing lijkt er vanuit de regio nu wel op te zitten. Dat willen wij niet. Het gaat dan om aantallen windmolens, enkele tientallen, die niet passen in onze gemeente.  Terwijl we deze extra ambitie ook op andere manieren kunnen halen.

Voor de opwek van hernieuwbare energie zou het volgens ons beter zijn om het klimaatakkoord te volgen. Wij vinden het belangrijk om dit uitgangspunt helder vast te leggen en hebben daarom het volgende amendement voor de programmabegroting. (voorlezen amendement)

Voorzitter,

Dan past het hier ook om nog even wat meer in te gaan op de voorliggende programmabegroting. Even kort wat algemene woorden en daarna een aantal punten wat specifieker, omdat we daar nog even extra de aandacht op willen vestigen.

We hebben bij de beoordeling van de programmabegroting vooral gekeken hoe het college de inbreng bij de perspectiefnota heeft verwerkt. Verwacht van ons dan nu ook geen moties met allerlei onderzoeken. De richting voor de begroting hebben wij wat ons betreft aangegeven bij de perspectiefnota. Het college heeft deze richting ook keurig verwerkt.

De financiën zijn op orde en we hebben een gezond financieel perspectief. Den Haag zal wel met extra geld over de brug moeten komen voor de tekorten in het Sociaal Domein om te voorkomen dat we structureel daarin bij moeten gaan leggen. We gebruiken onze spaarpot liever voor andere zaken.

We zijn blij met de manier waarop onze motie ‘toegankelijk stoepen’ opgenomen is in de begroting. We zien uit naar de verdere uitwerking ervan.

Goed om te zien dat één van onze verkiezingsspeerpunten ‘Inwoners krijgen de zorg en ondersteuning die nodig is’ nagenoeg letterlijk opgenomen staat in de programmabegroting als uitgangspunt voor het Sociaal Domein.

Vervolgens staan er in de programmabegroting meerdere ingrepen in de verkeersstructuur op de planning ten behoeve van de veiligheid. Onder andere verkeersremmende maatregelen. Wij willen hierbij aandacht vragen voor wegversmallingen, zoals bijvoorbeeld in de Delwijnsestraat te Delwijnen en de Steenweg te Bruchem. Het remt misschien het verkeer, maar evengoed ontstaan onveilige situaties. Het is hier niet duidelijk wie er voorrang heeft en men geeft vaak gas om de eerste te zijn. Wij willen hier aandacht voor vragen om daar kritisch naar te kijken en bijvoorbeeld met borden aan te geven wie er voorrang heeft.

Voorzitter ik sluit af met een dringende oproep over een concreet probleem. Dat betreft het parkeren bij het station. Uit antwoorden op onze technische vragen blijkt dat de realisatie van extra parkeerplaatsen vertraagd is. Wij willen echt aandacht vragen voor een snelle uitvoering, desnoods moet er dan toch eerst gekeken worden naar een tijdelijke oplossing!

Dankuwel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.