09 juli 2021

Perspectiefnota: Vertrouwen in de toekomst

Gisterenavond, 8 juli, was de bespreking van de perspectiefnota. Onze fractievoorzitter Hein de Kort heeft namens CDA Zaltbommel het volgende ingebracht.

Voorzitter,

Corona en macht en tegenmacht. Twee thema’s die een grote impact hebben in onze maatschappij en in de politiek. Het vertrouwen in de toekomst is op de proef gesteld. Afgelopen jaar, maar ook zeker het aankomende jaar blijft dit een onderwerp waaraan gewerkt dient te worden. In onze inbreng vandaag gaan we in op deze thema’s voor de gemeente Zaltbommel, met vertrouwen in de toekomst.

Covid

We lijken corona nu echt uit te gaan zwaaien. De signalen zijn positief doordat de vaccinaties nu echt volop worden gezet. Tegelijk is blijvende alertheid nodig om een nieuwe opleving van het virus te voorkomen. Dat vraagt veel van mensen. De behoefte om weer een normale maatschappij te kunnen zijn is gigantisch en eerlijk gezegd ook heel hard nodig.

De nasleep van de impact die corona heeft gehad op onze maatschappij heeft ook invloed in de komende jaren. De kwetsbaarheid die ontstaan is bij ondernemers met weinig vet meer op de botten, ZZP’ers en Flexwerkers met verlies van werk en de impact op jongeren met eenzaamheid is groot en baart ons zorgen.

Dit raakt direct en indirect het gemeentelijk beleid en inzet. Wij lezen daar nog weinig over terug in de perspectiefnota. Een plan voor de komende jaren om dat op te vangen, verdere problemen voor te zijn en te helpen waar we kunnen is nodig. Corona lijkt straks weg te zijn, maar daarmee is het nog niet voorbij.

Bij de begrotingsbehandeling 2021 hebben we met een motie het college gevraagd een strategisch plan op te stellen voor zowel de sociale als de economische gevolgen van corona. Hoe staat het daarmee? Hebben we voldoende inzicht op welke beleidsthema’s extra inzet nodig blijft, welke inzet dat is en welk resultaat we daarbij nastreven? Ga daarmee aan slag, zodat er vertrouwen blijft in de toekomst!

Voorzitter,

Macht en tegenmacht. Een thema dat groot is geworden door de toeslagenaffaire en de Omtzigt-gate. Het heeft het vertrouwen van inwoners in de politiek en het openbaar bestuur beschadigd. In Den Haag, maar ook in Zaltbommel heeft dit impact gehad en vraagt dit van ons een actieve houding voor het vertrouwen in de toekomst. Goed openbaar bestuur is ook lokaal van groot belang, omdat u hier woont.

Wij pleiten ervoor om met elkaar te kijken hoe we vanuit de actualiteit rondom dit thema ons lokaal politiek bestuur verder kunnen versterken en verbeteren. Voorkomen is beter dan genezen.

Wij zouden graag zien dat de burgemeester samen met de griffie met dit onderwerp aan de slag gaat en kijkt waar kansen liggen om zaken te verbeteren en daarover met ons als raad het gesprek aan te gaan. Een motie om dit pleidooi kracht bij te zetten dien ik straks in.

Voorzitter,

We gaan in op de inhoud van de perspectiefnota voor 2022.

De perspectiefnota biedt een gezond financieel perspectief en ruimte om te investeren in zaken die ertoe doen voor onze inwoners. Wij zijn tevreden met de hoofdlijn in de perspectiefnota die voor ons ligt. Als we kijken naar de financiële situatie dan springt daar wel uit dat we door het ijs zakken met onze reservepositie. Hoe kijkt het college aan tegen de negatieve reservepositie? Welke mogelijkheden ziet het college om deze de komende jaren weer aan te vullen naar positief?

We zijn blij dat er aandacht is voor jongeren en eenzaamheid. Het rijk heeft daar budget voor vrijgemaakt en de gemeente gaat dat nu inzetten. Ook de uitvoering van onze stoepenmotie is opgenomen in de perspectiefnota. Complimenten over hoe daar ook nu al uitvoering aan gegeven wordt, de resultaten zijn buiten al op verschillende plekken zichtbaar.

De ambtelijke capaciteit is wel een groot zorgpunt van ons. Tussen de regels van de perspectiefnota door lezen we dat ambtelijke capaciteit een beperking geeft op de uitvoering en daarmee op realiseren van de ambities van onze gemeente. Alleen al op het ruimtelijk ordeningsvlak ligt er de komende jaren een grote opgave waarbij de capaciteit het knelpunt is. Hoe gaat het college daarop inzetten? Prioritering aanbrengen lijkt onoverkomelijk. Graag worden we daar actief bij betrokken.

Voorzitter, wij hebben ook nog hele concrete wensen voor onze gemeente. De realisatie van een MFA in Brakel en het afschaffen van de hondenbelasting staan daarbij voorop voor het CDA.

MFA BRAKEL

Verheugd zijn we om te lezen dat we een duidelijke keuze maken over de ontwikkelrichting van het MFA in Brakel. Iets wat een ruime maand geleden nog onmogelijk leek. We gaan voor een nieuwe locatie van de scholen en de voetbal. En dat gaat ongetwijfeld hobbels met zich meebrengen, zowel in ruimtelijke als financiële zin. We willen het college oproepen om de raad actief en regelmatig te betrekken bij de voortgang en te maken keuzes bij dilemma’s. Kan het college dit toezeggen? Wat ons betreft is dit een groot dossier/majeur thema.  

Hondenbelasting afschaffen; de tijd is er rijp voor. Een belasting die niet meer van deze tijd is en telkens weer tot hevig onbegrip leidt bij de vele hondenbezitters in onze gemeente.

De opbrengsten van de belasting vloeien direct in de algemene middelen van de gemeente. De grote hoop. En natuurlijk geven we geld uit aan voorzieningen in de openbare ruimte voor honden en aan het opruimen van hondenpoep op speciale uitlaatvelden. Maar voorzieningen in de openbare ruimte is iets wat we met alle inwoners gezamenlijk betalen en eenieder maakt daar op zijn eigen manier gebruik van. Een aparte hondenbelasting past daar niet bij. Steeds meer gemeentes schaffen de hondenbelasting dan ook af. In de landelijke politiek is er inmiddels ook een grote meerderheid voor afschaffing. Volgen wij deze maatschappelijke wens ook in Zaltbommel? Wij zullen daarom een motie indienen. 

Afsluiting

Voorzitter,

Ik ben toegekomen bij de afsluiting van onze inbreng.

Een inbreng met heel concreet aandacht voor de gevolgen van corona, macht en tegenmacht, samen een MFA Brakel en het afschaffen van de hondenbelasting.

We kijken met vertrouwen de toekomst in!

Dank.

Hein de Kort – fractievoorzitter

 

Motie macht en tegenmacht

Motie hondenbelasting afschaffen

 

Helaas hebben deze moties het niet gehaald. Over macht en tegenmacht is wel een toezegging gedaan door de burgemeester en we kijken uit naar de uitvoering ervan. Voor het afschaffen van de hondenbelasting zullen wij blijven strijden totdat het gelukt is. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.