11 januari 2018

Pilot handhaving openbaar groen Zuilichem groot succes

In 2015 gaf de kerncontactgroep Zuilichem aan dat het dorp veel last had van particulier overhangend groen. Groen dat afbreuk deed aan de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in en rond het dorp. In vervolg hierop stelde CDA Zaltbommel voor om een pilot te doen met BOA’s die pro-actief handhavend zouden gaan optreden tegen overhangend groen. Tijdens de carrousel van 11 januari bleek dat deze pilot een groot succes is geweest. Onze gemeente heeft inmiddels haar APV aangepast en heeft het vervolg van de pilot geborgd in een goede samenwerking van buitendienst en BOA’s.

Tijdens de carrousel van 15 oktober 2015 bespraken we als raad het raadsbezoek aan Zuilichem in het kader van Raad on Tour. De kerncontactgroep Zuilichem, in de persoon van Rein van Veen, onderstreepte tijdens die carrousel dat men in Zuilichem veel last heeft van particulier overhangend groen. Groen dat afbreuk doet aan zowel de leefbaarheid als de verkeersveiligheid in en rond het dorp. Het CDA suggereerde tijdens die carrousel om een keer een dag een BOA te sturen naar Zuilichem die dan samen met de kerncontactgroep de overlastplekken afloopt, dorpsbewoners daarop aanspreekt en desnoods bekeuringen uitdeelt. De kerncontactgroep vond dat een goed idee. De wethouder zegde toe om e.e.a. te gaan bespreken met de kerncontactgroep.

Tijdens de begrotingsvergadering van 12 november 2015 stelde het CDA concreet de vraag aan het College om als pilot een BOA een dag op pad te sturen naar Zuilichem die de plekken bezoekt waar particulier groen overlast en onveiligheid veroorzaakt en de eigenaars daarvan een officiële waarschuwing geeft. Een maand later doet die BOA dan nog een keer zo’n rondje. En als er dan niets is veranderd, dan deelt ‘ie een boete uit. De wethouder zegde toe een BOA in te willen zetten in Zuilichem, reuring te willen geven aan deze handhaving en te willen optreden tegen dit soort situaties van overlastgevend particulier groen als inwoners dat melden.

Vervolgens bespraken we op verzoek van het CDA tijdens de carrousel van 11 januari j.l. de informatienota ‘Resultaten pilot overhangend groen in Zuilichem’ die we in november 2017 ontvingen. In deze informatienota staat o.a.: “In verband met klachten over overhangend groen is een proefproject gestart. De pilot werd gehouden in de kern Zuilichem. Een BOA is de hele kern doorgereden en heeft het overhangend groen geïnventariseerd.  Aan de hand van deze inventarisatie zijn particulieren aangeschreven met het verzoek om het overhangende groen terug te snoeien. Dit heeft tot zeer veel telefonische reacties geleid. Vervolgens zijn er ook klachten over overhangend groen uit de kernen Gameren, Zaltbommel en Bruchem ontvangen. BOA’s zijn naar aanleiding van die klachten bij de betrokkenen langs geweest met het mondelinge verzoek om het groen terug te snoeien. Over het algemeen werd daar wel gevolg aan gegeven” en “Als er momenteel klachten gemeld worden over overhangend groen wordt in overleg een  BOA naar de locatie gestuurd waarna over het algemeen het groen gesnoeid wordt.” De APV is aangepast om de BOA’s in staat te stellen handhavend op te treden in het geval van overhangend groen. Verder bleek tijdens de carrouselbespreking dat onze gemeente inmiddels een nieuwe werkwijze heeft ontwikkeld waarbij buitendienst en BOA’s goed samenwerken om daar waar nodig actie te nemen t.a.v. o.a. overlastgevend groen.

Onze conclusie is dat de BOA-pilot een groot succes was. Een dorpsraad kaart een echt probleem aan. De raad neemt dat serieus en vraagt de wethouder actie te ondernemen. De wethouder doet dat ook, er volgt een actie met een echt goed resultaat, de APV wordt aangepast en e.e.a. wordt geborgd in een goede samenwerking tussen buitendienst en BOA’s. Wij hebben daarom de wethouder en de ambtenaren een groot compliment gegeven.

Tot slot stelden we een aantal vragen om de omvang van het probleem van overhangend groen beter in beeld te krijgen:

  • hoeveel particulieren zijn er aangeschreven?
  • we lezen ‘zeer veel telefonische reacties’, hoeveel zijn dat er geweest?
  • en hoeveel klachten zijn er uit Gameren, Zaltbommel en Bruchem ontvangen?
  • en naar hoeveel betrokkenen is uiteindelijk een BOA toegegaan met een mondeling verzoek om te snoeien?

De wethouder zegde toe om onze vragen schriftelijk te beantwoorden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.