Samen kunnen we meer

‘Samen kunnen we meer’

omdat

‘Samenleven meer is dan participeren’

Verkiezingsprogramma 2014-2018 CDA-afdeling Leek

 

2. INLEIDING

Gemeenteraadsverkiezing

Op woensdag 19 maart 2014 kiezen wij een nieuwe gemeenteraad.

Spannend door alle veranderingen die op ons, burgers, en op de gemeente afkomen.

Binnenkort vinden de drie grote decentralisaties (participatiewet, jeugdzorg en WMO) naar de gemeente plaats, dit zal van de gemeente een uiterste krachtsinspanning vergen. Uitgangspunt voor het CDA is dat dit zal moeten plaats vinden binnen de financiën die hiervoor van het Rijk meekomen.

Daarover heen komen nog de gemeentelijke herindeling en de bezuinigingen.

Wat is het CDA?

Het CDA is een moderne Christendemocratische volkspartij. Bij het CDA staat de gemeenschap voorop. De betrokkenheid van mensen bij hun familie, dorp en buurt, hun kerk, school en bedrijf. Die betrokkenheid is het draagvlak van het beleid van de gemeente. De christendemocratie onttrekt zich daarmee aan het versleten links rechts schema.

Wat wil het CDA?

Het bestuur van de gemeente is er voor de burgers, het gemeentebestuur is dienstbaar aan de burgers. Dat betekent dat in een tijd van een terugtredende overheid, een bezuinigende overheid, het gemeentebestuur nog meer dan voorheen een visie ontwikkelt over de rol van het bestuur en het welzijn van de burgers.

Bij het schrijven van dit programma hebben we ons laten inspireren door burgers, organisaties en instellingen in onze gemeente. We hebben met hen afgesproken om deze gesprekken in de komende raadsperiode voort te zetten. Uiteraard kunt u met vragen, suggesties, ideeën altijd bij onze raadsleden terecht.

Helaas moet er bezuinigd worden, zodat er minder geld is voor de sport, voor cultuur, voor jongeren en ouderen, voor onderwijs en kinderopvang.

Wij weten dat van de burgers gevraagd zal worden om nog meer als vrijwilliger en mantelzorger bij te dragen aan de samenleving.

Wij vinden dat de gemeente juist in het verbinden van die beleidsterreinen een belangrijke rol

moet krijgen. Dat betekent dat het werk van vrijwilligers wordt gewaardeerd door het in standhouden van professionele ondersteuning en begeleiding.

 

3. PARTICIPATIE, ZORG EN SOCIAAL BELEID

_________________________________________________________________________

Sybrand schrok wakker, het is vandaag zijn PD (ParticipatieDag), bedden verschonen in Fredewalda Heem. Onderweg zag hij dat de buren de kliko's naar het verzamelpunt brachten. Diederik en Mark sloten aan de overkant de deuren van het verzorgingshuis, hun PD zat er voor vandaag op. De jonge Deijsselblom leegde de parkeerautomaten van de rolstoelen en scootmobielen. Voor niets gaat de zon op. Melanie en Sharon stonden de ramen te lappen in de ontvangsthal. Fredewalda Heem werd nu bijna helemaal gerund door vrijwilligers, iedere inwoner kreeg bij zijn geboorte een PD nummer dat online verbonden was met een vrijwilligersdatabank, waar elke week zijn PD klaar stond.

De wekker ging, had hij het gedroomd?

_________________________________________________________________________

Iedereen doet mee naar vermogen

Iedere volwassen burger, gezond van lijf en geest, draagt een eigen verantwoordelijkheid over het meedoen in de samenleving. Het CDA vindt dat de kwetsbare burger kan rekenen op steun vanuit de gemeente. Deze hulp kan variëren van een sollicitatiecursus tot en met bij en/of omscholing. Indien nodig kan de gemeente voor begeleiding naar werk zorgen. Een bemiddelingsrol die onder anderen door de vrijwilligerscentrale, een onderdeel van de Oude Ulo, wordt gedaan. Begeleiding en ondersteuning van deze activering vinden wij belangrijk.

Voor sommige mensen is het niet mogelijk om in een gewone baan te werken. Een oplossing kan een baan in de sociale werkvoorziening zijn. Voor de één is dat een beschutte werkplek, voor de ander is dat detachering bij een bedrijf in of buiten de gemeente Leek.

De burger die niet meer beschikt over enige vorm van inkomen komt in aanmerking voor de van uit de gemeente verstrekte bijstandsuitkering. Indien deze situatie langdurig is, kan hij een beroep doen op de bijzondere bijstand en het participatiefonds.

Het CDA vindt het belangrijk dat alle mensen deel kunnen nemen aan de samenleving, in het bijzonder kinderen. Daarom wil het CDA het niveau van deze voorzieningen in stand houden ondanks de economische recessie.

Een sterk sociaal stelsel is alleen duurzaam als we het aantal mensen dat er een beroep op doet weten te beperken. Minder kijken naar waar iemand recht op heeft maar meer naar wat iemand nodig heeft en kan.

Mantelzorgers en vrijwilligers

Onderlinge betrokkenheid leidt tot hulp aan elkaar als dat nodig is. Binnen familieverband is dit vaak vanzelfsprekend maar families wonen niet altijd dicht bij elkaar. Gelukkig zijn er ook andere verbanden zoals vriendschap, verenigingsleven en buren. Voor een hulpbehoevende wie niet hulp in eigen omgeving kan regelen, is er ondersteuning vanuit de gemeente.

Het probleem kan ontstaan dat mensen door langer zelfstandig te blijven wonen vereenzamen en afhankelijk worden van vrijwilligers.

Bijzondere aandacht moeten de mantelzorgers krijgen.

Het CDA zal daarvoor zorgvuldig omgaan met de dagbesteding om daar zo veel mogelijk van in stand te houden.

Het gemeentelijk WMO beleid gaat maatwerk worden. Bij de keukentafelgesprekken met cliënten moet er ruimte zijn voor iemand die handelt in het belang van de cliënt.

De gemeente kan beslissen om in overleg met zorgprofessionals geen keukentafel-gesprekken te voeren met mensen met een progressieve ziekte.

Samenwerking van De Schutse met het WMO loket vinden wij belangrijk.

Doordat ook op de WMO wordt bezuinigd wordt er meer gevraagd van vrijwilligers, die daardoor zwaar belast worden. Juist voor hen is het belangrijk dat er professionals klaar staan om hen te ondersteunen en aan te sturen. In Leek is een omvangrijk netwerk van vrijwilligers, alleen bij de De Schutse en Vredewold bijna 800. Vrijwilligers zijn het cement in de samenleving, hun energie moet worden aangeboord niet uitgeput.

Dit netwerk moet in stand blijven en zo mogelijk uitgebreid worden, met ondersteuning van de gemeente.

Het CDA vindt dat de verzekering voor vrijwilligers moet blijven bestaan.

Wij pleiten voor één adviesorgaan op het terrein van zorg en welzijn, waar ook het ouderen- en gehandicaptenplatform deel van uit maken.

Gezondheidszorg

Beleid dat zich richt op jong en oud, beleid dat zich vooral richt op preventie en tijdig signaleren van gezondheidsrisico’s en ziekten. Wij denken aan voorlichting over drank- en drugsgebruik en obesitas bij jongeren. Vooral drankmisbruik door jongeren is een groot probleem. Het CDA vindt het belangrijk dat de gemeente een gezonde leefstijl bevordert door programma’s aan te bieden samen met scholen, maatschappelijke instellingen en sportverenigingen. Hier ligt een verbindende taak voor de gemeente.

Schuldhulpverlening en de voedselbank

Soms zitten mensen financieel zo aan de grond, dat er een beroep moet worden gedaan op de gemeente om hun financiële positie te saneren. Voorkomen van schulden is beter dan het saneren daarvan, daarom is leren budgetteren een verplichting. Vroegtijdig signaleren kan veel leed voorkomen. Wij vragen in het bijzonder aandacht voor de positie van de kinderen in deze situatie.

Samenwerken tussen de schuldhulpverlening en de woningcorporaties en energie-leveranciers is wenselijk.

_________________________________________________________________________

Hij zag het als ZZP ‘er al een tijdje aankomen, de cijfers van zijn eenmansbedrijf waren rood gekleurd. Geen opdrachten meer en te weinig verdiend om een buffer te kunnen opbouwen en hij moest nog schulden afbetalen. Geen WW maar een uitkering van de sociale dienst. Netto bleef er te weinig over voor de normale levensbehoeften van zijn gezin. Een mogelijkheid was de voedselbank, al was dat een moeilijke. Hierdoor kwam er wel brood op de plank en konden ze even vooruit.

_________________________________________________________________________

Ook in het rijke Nederland zijn voedselbanken helaas nodig, mensen kunnen in zware financiële problemen komen. Geen werk meer als ZZP 'er of ontslagen worden en in betere tijden een huis gekocht met een te hoge hypotheek. Een echtscheiding waardoor mensen in de problemen komen. Of "gewoon" te veel schulden gemaakt en door de schuldhulp-verlening valt er weinig te besteden. Daardoor kan een gang naar de voedselbank noodzakelijk worden.

Het CDA steunt de voedselbank en vindt dat ook de gemeente materieel bij mag dragen.

 

4. GEZIN, JEUGD EN SENIOREN

Gezin

Het CDA beschouwt het gezin in al haar schakeringen en de familie als de plaats waar kinderen en jongeren veilig en geborgen moeten kunnen opgroeien. Meestal gaat dit goed en houdt de overheid afstand. Daar waar nodig, ondersteunt of grijpt de gemeente in ter bescherming van de kwetsbare kinderen en jongeren. Het in 2011 gestarte Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) speelt hier een belangrijke rol.

Jeugd

Speel- en sportvoorzieningen moeten passend zijn bij de leeftijdsopbouw van de kinderen en jongeren in de wijk waar ze wonen en zo nodig worden aangepast.

Bij het vormen van beleid en het tot stand komen van voorzieningen, worden jongeren betrokken.

Het CDA vindt dat er voldoende passende en betaalbare woonruimte voor jongeren gerealiseerd moet worden.

Maatschappelijke stages passen in de ontwikkeling van jongeren en brengen hen in contact met mensen buiten hun eigen leefwereld.

Senioren

Veel senioren, ouderen zijn tot hoge leeftijd vitaal, zetten zich in voor de samenleving als vrijwilliger bij instellingen als De Schutse, Vredewold en de De Hulpkring. Maar ze zijn ook actief in het besturen van veel maatschappelijk organisaties en als oppas oma en opa.

Op latere leeftijd wordt de vraag naar zorg meestal groter. Desondanks willen senioren graag zelfstandig blijven wonen. Het CDA vindt dat zij zo goed mogelijk hun zelfstandigheid houden en betrokken blijven bij de maatschappij. De behoeften en wensen van de ouderen zelf zijn het uitgangspunt. De doorgaande vergrijzing en toename van het aantal senioren, vaak alleenstaand, vraagt om woonvormen waar wonen en zorg geïntegreerd zijn en waar de zorg bovendien een functie voor de buurt kan vervullen.

Een maatschappelijk probleem is de oudermishandeling, niet alleen lichamelijk en psychisch maar ook verwaarlozing, financiële uitbuiting, sexueel misbruik en schending van rechten. Signalering en melding bij het OGGz is belangrijk.

Junioren en senioren

Het CDA heeft aandacht voor de positie van jongeren en ouderen, omdat deze soms kwetsbaar zijn. Beide groepen maken deel uit van dezelfde samenleving en moeten geen gescheiden werelden vormen. Ook hier vindt het CDA de ontmoeting tussen mensen van belang en wil daaraan bijdragen. Jongeren kunnen bijvoorbeeld een digitaal platform voor- en met ouderen ontwerpen, ten behoeve van informatievoorziening, tijdsbesteding en contacten. Ook via de maatschappelijke stage kunnen generaties met elkaar in contact worden gebracht.

 

5. LEEFBAARHEID, VERKEER EN VEILIGHEID

Leefbaarheid en dorpen

Een leefbaar dorp is het resultaat van onderlinge samenhang. Het voorzieningenniveau, mobiliteit, bedrijvigheid en wonen beïnvloeden elkaar.

In Oostwold en Zevenhuizen zijn concrete nieuwbouwplannen. Dit is vooral van belang bij het in stand houden van voorzieningen als scholen en sportverenigingen.

In Lettelbert, Midwolde en Enumatil kan beperkte nieuwbouw plaatsvinden mits verenigbaar met het unieke landschap zoals dat mede vorm gegeven is door de boeren.

Een structureel overleg tussen gemeentebestuur en dorpsverenigingen is belangrijk om voeling te houden met wat er leeft in de dorpen.

Streekproducten

Het CDA wil (hobby)boeren stimuleren om natuurlijke en milieuvriendelijke technieken toe te passen en biologisch en duurzaam te produceren. Ook wil het CDA hen uitdagen om een aantal producten lokaal af te zetten. Dit kan onder andere door verkoop op de boerderij en/of op de streekproductenmarkt.

Landschapsparken zijn een plus voor de leefbaarheid en geeft recreatie een impuls. Wij willen de ontwikkelingen van parken in het IGS (Intergemeentelijke Structuurvisie) steunen.

Intensieve veehouderij

Het CDA wil beperking van grootschalige intensieve veehouderij. Het CDA ziet niets in een veehouderij die slechts op kostenconcurrentie gericht is. Wij willen ruimte bieden aan een kwaliteitsgericht familiebedrijf. Kwaliteit bestaat voor het CDA uit dierengezondheid, dierenwelzijn, landschappelijke inpassing en beperking van de milieudruk en druk op de humane gezondheid. De landbouw moet kiezen voor de schaal die past bij het vakmanschap van de ondernemer, zijn omgeving, de eisen van de samenleving en de kansen van de afzetmarkt.

Duurzaamheid

Wij willen duurzaamheid vertalen in concrete plannen waar de gemeente Leek direct invloed op heeft. Hierbij kan worden gedacht aan zonnecollectoren op gemeentelijke gebouwen, het gemeentelijk autopark vergroenen en bij inkopen en aanbestedingen te letten op een duurzame productiewijze. Door de ondernemers in de gemeente te betrekken bij de ontwikkelingen en plannen in het kader van duurzaamheid kan hier een positief effect van uitgaan.

Daarnaast kan de gemeente met het bedrijfsleven en het onderwijs plannen ontwikkelen voor vergroening van de gemeente.

Verkeer en Veiligheid

In alle dorpen van de gemeente Leek is bij de meeste wijken binnen de bebouwde kom een maximumsnelheid van 30 km/u. gerealiseerd. Er is een juiste inrichting, handhaving en controle nodig om een veilig gevoel in de eigen straat te krijgen.

Een goede bereikbaarheid van onze dorpen, buurten en wijken per fiets is belangrijk, zeker voor de fietsende schooljeugd. Prioriteit is daarbij de kwaliteit van de fietspaden, de weginrichting en het door controle op de snelheid van auto's en de verlichting van fietsers.

Wij blijven uniformiteit van de voorrangsregel op rotondes belangrijk vinden.

Het CDA wil een tweede ontsluitingsweg voor de wijk Oostindie. Deze weg is ook belangrijk voor het dorp Zevenhuizen.

Wij stimuleren toegankelijkheid bij winkels, horeca, etc. voor gehandicapten.

Burgernet

Het CDA in de gemeente Leek was de initiatiefnemer van het invoeren van Burgernet in de gemeente Leek. Al een aantal zaken zijn hier door opgelost. Ondanks het grote aantal deelnemers wil het CDA dat de inwoners van de gemeente Leek herhaaldelijk worden opgeroepen om zich voor Burgernet aan te melden. De veiligheid en het regelmatig oplossen wordt mede door oplettendheid van de burgers verbeterd.

Shared space

Het shared space principe, bijvoorbeeld aan de Samuel Leviestraat te Leek, wordt door velen als onveilig ervaren. Duidelijkheid kan hier voor meer veiligheid zorgen, vooral voor ouderen zal herkenbaarheid tijdens het fietsen, wandelen en oversteken in dit gebied veel onzekerheid wegnemen.

De blauwe zone blijkt een succes, handhaving blijft noodzakelijk. Hoewel we de evaluatie van het parkeerbeleid afwachten, pleiten we voor permanent parkeren op het evenementen-terrein. Goede en voldoende parkeergelegenheid is belangrijk voor de winkelfunctie van Leek.

Openbaar Vervoer

Wij vinden dat het Openbaar Vervoer (OV) in het IGS (Intergemeentelijke Structuurvisie) een speerpunt moet blijven. Wij vinden snel, betrouwbaar, comfortabel openbaar vervoer van belang. Het OV moet voor forensen van en naar Groningen een betrouwbaar en aantrekkelijk alternatief zijn voor de auto. Ook buiten de spits. Alternatieve vormen van OV zoals buurtbus 98 moeten worden gestimuleerd en ondersteund.

Veiligheid

De gemeente Leek is een gemeente waar het prettig is om te wonen en waar de inwoners zich veilig voelen.

Gemeente en politie kunnen de veiligheid niet alleen waarborgen. Het blijft een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente, bedrijven, maatschappelijke organisaties, maar ook van alle inwoners van de gemeente Leek.

Signalering en melding van overlast moet zorgvuldig worden afgehandeld. Persoonlijk contact van politie of gemeente met de veroorzakers en de aangevers van overlast versterkt de saamhorigheid, maakt het veiligheidsbeleid zichtbaar en geeft de inwoners vertrouwen in de overheid.

Hondenpoep scoort hoog op de ergernis ladder. Er zijn inmiddels voldoende uitlaatplekken voor honden en is de hond of de baas te laat dan zijn er zakjes en schepjes om de poep op te ruimen. Onze gemeente heeft stevige boetes vastgesteld als de regels niet worden nageleefd. Wij willen dat de gemeente hierin handhavend blijft optreden.

RECREATIE EN GROENONDERHOUD

Begraafplaatsen

De gemeente Leek bezit drie gemeentelijke begraafplaatsen. Midwolde, Zevenhuizen en Oostwold. Het is voor bezoekers belangrijk om even te kunnen mijmeren, rusten en met elkaar te kunnen praten. Daarom vinden wij dat er bankjes geplaatst moeten worden.

Groenonderhoud

De gemeente Leek bezuinigt op het onderhoud van groen, het legen van prullenbakken en vegen van straten. Waar inwoners de wens hebben om actief betrokken te worden bij hun woonomgeving door het onderhoud van groen voor hun rekening te nemen, ondersteunt het CDA dit initiatief. ‘Samen kunnen we meer’.

Nienoord

Het landgoed is de recreatieve en toeristische trekpleister van Leek. Daarom vinden wij dat parkeren gratis moet zijn op het landgoed.

Het landgoed is de recreatieve en toeristische trekpleister van Leek. Wij willen initiatieven van ondernemers ruimhartig ondersteunen. Daarnaast biedt het natuurlijke karakter van Nienoord voor velen een plek van rust. Wij vinden dat dit beschermd moet worden. De samenwerking zoals deze op het Landgoed bestaat moet behouden en gestimuleerd worden. Het CDA vindt dat de gemeente het initiatief moet nemen tot het realiseren van een aantal camperplaatsen bij Nienoord. Wij zijn van mening dat Nienoord geschikt is voor natuur en milieu educatie. Het parkeren moet gratis blijven.

 

6. ONDERWIJS

Rol van de gemeente

Vrijheid van onderwijs is een verworvenheid waarvoor het CDA staat. Dat betekent dat de gemeente zich niet bemoeit met de inhoud van het onderwijs. De bestuurlijke rol van de gemeente, ook ten aanzien van het openbaar onderwijs, is veranderd. De gemeente stimuleert de samenwerking tussen scholen en instanties op het terrein van zorg, sport en leefbaarheid. Geef het onderwijs de ruimte om passend onderwijs en de doorgaande leerlijn van twee tot twaalf jaar vanuit deze samenwerking te ontwikkelen.

Rol van de ouders

Omdat opvoeding en onderwijs in elkaars verlengde liggen, vindt het CDA de betrokkenheid van ouders bij de school van grote waarde. Ouders zijn de eerstverantwoordelijke voor de opvoeding. Als zij hierin tekortschieten, zijn leraren dikwijls de eersten die dit signaleren. Van

belang is dat bij de omvang van de school, de groepen en klassen, de menselijke maat in acht wordt genomen, zodat leerlingen persoonlijke aandacht en begeleiding kunnen krijgen.

Krimp

Als in een dorp één van beide scholen moet sluiten is het CDA voorstander dat beiden opgaan in een samenwerkingsschool. De eigen identiteit van de scholen blijft gehandhaafd.

Arbeidsmarkt

Onderwijs en arbeidsmarkt behoren goed op elkaar aan te sluiten. Dat geldt uiteraard vooral voor het beroepsonderwijs. De gemeente, het bedrijfsleven en de scholen kunnen op dit gebied intensief samen gaan werken.

Het CDA is er groot voorstander van dat leerlingen in het voortgezet onderwijs een maatschappelijke stage volgen. Dit past geheel bij de uitgangspunten van het CDA.

 

7. KUNST, CULTUUR EN SPORT

Kunst en cultuur

De gemeente Leek beschermt het cultuurhistorisch erfgoed zoals monumenten en het Landgoed Nienoord. Via projecten op school leren kinderen over de cultuur in hun leefomgeving en worden ze bewust gemaakt van het erfgoed.

Amateurkunst verdient ondersteuning van de gemeente. Waar mensen elkaar vinden in een gezamenlijke bezigheid, ontstaat onderling plezier en respect vanzelf.

Het CDA vindt dat krachten gebundeld moeten worden om ook in tijden dat er minder geld beschikbaar is, toch voldoende oog en oor moet zijn voor kunst en cultuur. Kunst en cultuur is geen luxeartikel; het verhoogt het welzijn en kan een sociaal bindmiddel voor onze inwoners zijn. Leegstaande panden kunnen wellicht tijdelijk door kunstenaars gebruikt worden totdat de eigenaar een nieuwe bestemming ervoor heeft gevonden.

Sport

Wij vinden het belangrijk dat mensen in beweging komen en gaan sporten. Het is goed voor lijf en leden en voor jong en oud. Daarom vindt het CDA dat de gemeente het uitoefenen van sport mag ondersteunen.

Ook kunnen kinderen, die contributie van een club niet kunnen betalen, toch deelnemen aan sportactiviteiten door een uitkering uit het participatiefonds of het jeugdsportfonds. Initiatieven die wij van harte steunen.

Sportverenigingen hebben behoefte aan een regelmatig en structureel overleg met de gemeente, waarbij ook het onderwijs en de zorg betrokken kunnen worden.

 

8. ECONOMIE

Werkgelegenheid

Bij economie gaat het vooral om werkgelegenheid. De gemeente Leek is een werkgemeente, met 9800 arbeidsplaatsen op een bevolking van 19.600 inwoners, zodat veel inwoners in de eigen woonplaats hun boterham kunnen verdienen.

Met het realiseren van Leeksterveld is de grens van de groei van bedrijventerreinen voor de gemeente Leek bereikt.

Meer bedrijventerreinen betekent dat het buitengebied teveel wordt aangetast. Uitbreiding van bedrijvigheid moet daarom plaatsvinden op bestaande bedrijvenparken.

De gemeente Leek streeft naar een gezond ondernemersklimaat. De gemeente wil een goede partner zijn voor ondernemers. Niet voor niets is Leek al drie keer uitgeroepen tot de MKB-vriendelijkste gemeente van Groningen. Ondernemers zijn afhankelijk van de overheid met betrekking tot vergunningen en regelgeving over milieu, vestiging en veiligheid. Het CDA wil dat de communicatie nog beter wordt en ziet graag korte doorlooptijden bij de gemeente.

Het CDA is voorstander van zo weinig mogelijk regels en administratieve lasten voor ondernemers. Er behoort één bedrijvenloket als aanspreekpunt te zijn.

Illegale vestiging van bedrijfjes aan huis moet door de gemeente worden tegen gegaan.

Zondagsrust

Het is goed om één dag in de week te onthaasten, te ontspannen en te genieten samen met het gezin, familie en/of vrienden. Iedereen heeft de vrijheid om de zondag op een eigen manier in te vullen, waarbij een godsdienstige, sportieve, recreatieve of een andere invulling mogelijk is.

Zondagsrust is ook bedoeld als bescherming van de werknemer en de kleine werkgever. Een aardige bijkomstigheid is dat ook het milieu lager wordt belast door minder mobiliteit en geringe verlichting/verwarming van de winkels.

Het CDA is dan ook tegen uitbreiding van het aantal koopzondagen.

Leegstand winkels en kantoren

Met een nieuw centrum krijgt Leek meer uitstraling. Een aantrekkelijk en levendig winkelcentrum is goed voor de inwoners, winkelend publiek, toeristen en uiteraard de winkelier.

Leegstand van winkels, kantoren en bedrijven is niet goed voor de economische ontwikkeling van de gemeente. Om dit tegen te gaan, wil het CDA eigenaren aansporen om actief en daadkrachtig op zoek te gaan naar nieuwe gebruikers. Door verruiming van regels kunnen in leegstaande winkels ambachtelijke activiteiten plaatsvinden of gebruikt worden door professionele of hobbymatige kunstbeoefenaars.

Entree van Leek, het CDA wil er geen gras over laten groeien.

Het CDA vindt dat de huidige situatie niet langer kan blijven en dat er met de eigenaar van het H en H terrein afspraken behoren te worden gemaakt over het onderhoud van het terrein. Zo gauw er voor de bewoners van Hotel Leek een ander huisvesting is gevonden kan het gebouw worden gesloopt. Daarna zou het terrein op een nette manier heringericht kunnen worden totdat er een nieuwe bestemming aan is gegeven.

Grootwinkelbedrijven

Wij pleiten voor een detailhandelsnota waarin aandacht is voor de verhouding tussen de verschillende winkelgebieden in Leek, aandacht voor versterking van het centrum van Leek, de instandhouding van de voorzieningen in Zevenhuizen en Tolbert, en ruimte voor grootschalige winkels in volumineuze goederen (de zogenaamde perifere detailhandel) op het grootwinkelplein.

Daarnaast is meer regelgeving niet nodig, maar handhaving van regels is belangrijk. Het schept vertrouwen bij ondernemers.

 

9. SAMENWERKEN IN HET WESTERKWARTIER

Het CDA is voor het intensief samenwerken met de andere WK-gemeenten, met als uitkomst één Westerkwartiergemeente. De samenwerking met Noordenveld vinden wij belangrijk omdat beide gemeenten de economische motor in deze regio zijn. De nieuwe Westerkwartiergemeente blijft samenwerken met Noordenveld en een fusie moet mogelijk blijven.

 

10. FINANCIEN

Door de huidige economische crisis dalen de inkomsten van de gemeente Leek. Het CDA pleit ervoor om niet de lasten voor de burger te laten stijgen maar de uitgaven te beperken.

Het CDA vindt dat de gemeente Leek moet streven naar minder schulden.

De tarieven voor voorzieningen die de hele bevolking aangaan, bijvoorbeeld riool en afvalstoffenverwijdering, horen kostendekkend te zijn. Bij leges, waar het directe belang bij de burger ligt, behoort dit ook zo te zijn. De OZB mag verhoogd worden met het inflatiepercentage.

Het CDA is voorstander van een kleinere overheid en vindt dat er kritisch gekeken moet worden naar de omvang van de ambtelijke organisatie in de nieuwe gemeente Westerkwartier. De herindeling is een goed moment om te komen tot een slanke organisatie waarbij de nieuwe gemeente zich beperkt tot haar kerntaken.

 

 

DE UITGANGSPUNTEN VAN HET CDA

Het Christen Democratisch Appèl (CDA) is een brede volkspartij en diep geworteld in de Nederlandse samenleving. Het CDA richt zich tot de gehele Nederlandse bevolking. De christen-democratie staat open voor alle mensen in onze samenleving, omdat voor ons elk mens telt.

Behalve dat het CDA de waarden van onze democratische rechtsstaat belangrijk vindt, geldt als samenbindend element dat de christen-democratie de Bijbelse boodschap als grondslag en inspiratiebron hanteert bij het zoeken naar nieuwe antwoorden op maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

Voor de christen-democratie staat de mens centraal. Ieder mens telt, omdat elk individu uniek is. Menselijke waarden als persoonlijke integriteit en waardigheid, respect, geluk, zorg voor en trouw aan elkaar, veiligheid en geborgenheid, staan voorop.

De samenleving is geen optelsom van individuen, maar bestaat uit een bonte verzameling van menselijke relaties, verbanden, organisaties en gemeenschappen. Het CDA vindt een eigen verantwoordelijkheid en verscheidenheid van gemeenschappen erg belangrijk. Het CDA wil, juist in die zin, in lokale gemeenschappen een moderne politieke partij zijn, die bij haar politiek handelen nieuwe wegen inslaat waar altijd vaste waarden aan ten grondslag liggen.

Het verkiezingsprogramma 2014 – 2018 is door de leden vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 14-11-2013

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.