12 april 2021

Ledenbrief Provinciale Statenfractie 12 april

Beste CDA-leden,

Jullie hebben ongetwijfeld de laatste weken de ontwikkelingen rondom de kwestie IKL/Vrehen gevolgd, die afgelopen vrijdag uitmondden in het vertrek van het resterende College van Gedeputeerde Staten en Gouverneur Theo Bovens, nadat gedeputeerden en CDA’ers Ger Koopmans en Hubert Mackus twee weken eerder al hun ontslag hadden aangeboden. Een zwarte dag in de politieke geschiedenis van Limburg en een persoonlijk drama voor de mensen die dit rechtstreeks treft. Met deze brief willen wij graag onze kijk op deze situatie toelichten.

Integriteit is van ons allemaal. Integriteit gaat over belangenverstrengeling – waar het de afgelopen weken vooral over ging – maar ook over waarden als dienstbaarheid, openheid, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid. Burgers mogen van hun vertegenwoordigers en bestuurders in het openbaar bestuur, ongeacht politieke kleur, verwachten dat zij integer handelen in de breedste zin van het woord en dat zij ingrijpen daar waar dat niet gebeurt.

Wij schreven al in ons bericht van vrijdag dat wij als Statenfractie buikpijn hebben van de hele kwestie rondom IKL/Vrehen. Buikpijn omdat het er de schijn van heeft dat er niet gehandeld is volgens de basale waarden van integriteit. Buikpijn over wat het doet met al die goedwillende medewerkers en vrijwilligers van IKL die hier ook niks aan kunnen doen. En buikpijn over het imago van het CDA en de Limburgse politiek. Wij dragen allen, individueel en gezamenlijk, de verantwoordelijkheid om niet integer handelen te voorkomen en om het uit te bannen. Hoe we dat gaan doen is aan ons allemaal, onder leiding van het provinciaal CDA bestuur. Wij zullen daaraan ten volle meewerken.  Want zowel de kwestie Vrehen als de nu ontstane situatie in het provinciaal bestuur doet iets met het vertrouwen van burgers in het openbaar bestuur.

Verbeter de wereld,  begin bij jezelf.  Dat geldt ook voor Provinciale Staten. Die heeft niet voor niets een Gedragscode Bestuurlijke Integriteit waarin waarden als bovengenoemd expliciet zijn beschreven. Waarden die voor onze fractie leidend waren in onze afwegingen. De twee belangrijkste waren wellicht ‘vertrouwen’ en ‘zorgvuldigheid’. Vertrouwen in de kwaliteit en integriteit van de ambtelijke organisatie en de onafhankelijke concerncontroller dat zij objectief en zorgvuldig alle relevante informatie verzamelen en onderzoeken. Zorgvuldigheid vanuit het principe dat in onze rechtsstaat eenieder onschuldig is totdat de schuld bewezen is, en dus pas politiek-bestuurlijke conclusies aan de orde kunnen zijn als alle informatie op tafel ligt. Bij het opstarten van het onderzoek is aangekondigd dat dat pas eind april afgerond zou zijn en dus ontbrak nog veel informatie tijdens het debat. Dat is logisch, want een dergelijk complex dossier dat teruggaat tot 2013 is niet binnen een week gevuld en geanalyseerd.

Wie het debat vorige week en afgelopen vrijdag heeft gevolgd, heeft kunnen zien en horen dat wij daar helaas redelijk alleen in stonden. Meerdere partijen riepen op om de Wet Openbaarheid Bestuur en de AVG aan de laars te lappen en per direct alle 25 ordners die vertrouwelijk ter inzage lagen op straat te gooien. Doordat diverse partijen niet schroomden om publiekelijk in beschuldigende zin namen van ambtenaren te noemen, zag de Ondernemingsraad van de Provincie zich genoodzaakt halverwege de vergadering een brief aan alle Statenleden te sturen waarin daarvan ten stelligste afstand werd genomen. Onze gehele fractie werd zonder bewijs rechtstreeks beschuldigd van ‘meewerken aan frauduleus handelen’, maar bovenal wilden de meeste fracties niet wachten op de uitkomsten van het onderzoek en trokken zij nu al hun politieke conclusies. Met een Limburg zonder bestuur als resultaat.

Maar hoe helpt dit Limburg? We begrijpen en delen de wens om de bestuurscultuur te veranderen, maar de volledige bestuurlijke onthoofding van ons Limburg met nog zoveel opgaven is niet de juiste oplossing.

Wij gaan ons als fractie beraden over hoe wij vinden dat het verder moet, want zoals we vrijdag al schreven; wij doen ons uiterste best om het belang van Limburg en de Limburgers te blijven dienen. Als jullie suggesties, ideeën of meningen hebben, voel je vooral vrij om die met ons te delen.

Uiteraard houden we jullie op de hoogte.

Provinciale Statenfractie CDA Limburg

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.