Ons 11-punten plan voor Limburg

Gemeenschapshuizen, de basisschool en (sport)verenigingen zijn belangrijk voor de dorpen en wijken in onze steden. Steeds vaker staan deze onder druk en ontstaan lege plekken. Terwijl we juist deze plekken nodig zijn om onze gemeenschappen in stand te houden. Er zijn in Limburg al vele initiatieven waarin men samen de schouders eronder zet en zo tot manieren komt om voorzieningen te behouden of voor elkaar te zorgen.

Dat willen wij stimuleren zodat we onze voorzieningen voor de toekomst veilig stellen. Daarom willen wij een provinciaal Samenredzaamheidsfonds van 20 miljoen euro in het leven roepen waarmee groepen inwoners of lokale gemeenschappen/verenigingen in eigen beheer de voor hen belangrijke voorzieningen kunnen behouden en initiatieven kunnen uitvoeren die gericht zijn op zorg voor elkaar.

Op de website van de provincie Limburg staat een flyer met de titel ‘Woning bouwen? Alleen in bestaand bebouwd gebied’. In Limburg moeten we de komende jaren bijna 27.000 woningen bouwen. Met het huidige beleid, kan dat echter alleen maar in bestaand bebouwd gebied. Om die reden kan er amper gebouwd worden in dorpen en wijken buiten de stad. En vanwege ontbrekend woningaanbod vertrekken jongeren en verdwijnen op den duur alleen maar meer voorzieningen.

Wij willen daarom dat de Provincie veel soepeler omgaat met het toestaan van woningbouw buiten de bestaande bebouwde contouren. En zo ook meer ruimte creëren voor groen en voorzieningen in stand houden. Gemeenteraden kunnen deze afweging prima maken. Zo kan elke dorp of elke wijk een straat erbij bouwen! En het mooie is, dat dit de provincie niets hoeft te kosten.

Veel woningbouwprojecten lopen momenteel vast op bestemmingsplan- en vergunningsprocedures bij gemeenten. Veel gemeentes kampen met een tekort aan personele kracht op dit vlak, wat het moeilijk maakt om op tijd vergunningen af te geven. Dat zorgt voor vertraging in noodzakelijke bouwprojecten. Als CDA Limburg willen we dat de provincie gemeenten helpt met het verlichten van deze werkvoorraad door projectgerichte ondersteuning met een speciaal team, een Woonbrigade, waarvoor we in 4 jaar 5 miljoen euro uittrekken.

Onze arbeidsmarkt staat onder druk. Er zijn nu al grote tekorten in de techniek en in de zorg. Innovaties volgen elkaar in hoog tempo op en de arbeidsmarkt verandert in datzelfde tempo mee. Meer dan ooit is het daarom van belang dat werknemers zich blijven ontwikkelen en breed inzetbaar zijn. Om dit te verwezenlijken wil het CDA Limburg een lange termijn plan voor de Limburgse arbeidsmarkt, een Limburgs Aanvalsplan Arbeidsmarkt.

De provincie neemt als aanjager het voortouw om in samenspraak met gemeentes, ondernemingen en onderwijs- en kennisinstellingen dit plan op te stellen. Daarbij willen we starten met het activeren van mensen die nu (voor een deel) aan de kant staan, het omscholen van werknemers en het aanjagen van technologische ontwikkelingen. Voor het Limburgs Aanvalsplan Arbeidsmarkt trekken we in vier jaar tijd 10 miljoen euro uit.

Limburgers staan voor een enorme verduurzamingsopgave. Dat kunnen veel mensen niet zomaar betalen. Het CDA Limburg wil deze mensen helpen met een Limburgs isolatieoffensief. Via de bestaande regeling ‘Duurzaam Thuis’ stellen we tenminste 50 miljoen euro extra provinciale middelen beschikbaar voor de komende 4 jaar. Aan het Rijk vragen we om dit bedrag te verdubbelen en ook Europa wordt om een bijdrage gevraagd. Uit dit fonds kunnen Limburgers geld lenen om hun huis te verduurzamen.

Daarbij moet er speciale aandacht zijn voor huurwoningen en mensen die wonen in wijken waar het net even iets minder gaat dan in de rest van Limburg. Daarnaast willen we een vergelijkbaar offensief voor maatschappelijk vastgoed, zodat ook voorzieningen zoals gemeenschapshuizen en sportaccommodaties verduurzaamd kunnen worden.

Vlak na de Vastelaovend stonden de media vol van berichten over evenementen die entree moesten heffen vanwege de enorme kosten voor de organisatie. Het merendeel van deze kosten zit in kosten voor beveiliging, vergunningen en zo meer. Als CDA Limburg vinden wij deze enorme regeldruk voor kleine en middelgrote evenementen buitenproportioneel. Veel evenementen dreigen namelijk kapot te gaan, omdat het als vrijwilligers- of amateurorganisatie haast onmogelijk is om nog een evenement te organiseren. Dat komt de levendigheid van gemeenschappen niet ten goede.

Als CDA Limburg willen wij daarom dat de provincie het voortouw neemt voor een Aanvalsplan Regeldruk Evenementen, waarin samen met gemeenten de regeldruk voor organisatoren wordt teruggedrongen en ruimte komt voor proeven en innovaties. De Gouverneur moet hier een speciale rol in krijgen. Om dit Aanvalsplan te ondersteunen, trekken we een budget uit van 1 miljoen per jaar. Aan gemeenten vragen we om bijdrages te cofinancieren.

Jaarlijks geeft de Rijksoverheid meer dan een miljard uit aan cultuur. Ongeveer de helft van dit bedrag gaat naar hoofdstad Amsterdam. Onze provincie ontvangt traditioneel slechts een klein deel van deze gelden. En dat terwijl juist de eigenheid aan Limburgse tradities en de hier nog sterker aanwezige gemeenschapszin is iets wat ons bindt en we moeten koesteren. En die verhouding is hetzelfde wanneer het gaat over topsport. Veel Limburgse topsporters zoeken hun voorzieningen noodgedwongen buiten de grenzen van onze provincie.

Als CDA Limburg willen wij daarom dat de Provincie Limburg een Regiodeal Cultuur en Sport maakt met het Rijk. De Provincie trekt voor die Regiodeal 20 miljoen euro uit. Met die Regiodeal willen wij bijvoorbeeld zorgen dat ook in Limburg een museum de status van Rijksmuseum krijgt en willen wij top- en gehandicaptensportvoorzieningen helpen vernieuwen, uitbreiden en verduurzamen.

Limburg heeft een rijk verenigingsleven. Maar ook hier zien we langzaam een verandering. Zo laten vrijwilligers – en specifiek jongeren – zich lastiger binden. Ze willen zich wel inzetten en verenigen, maar doen dat op andere manieren. Hoe blijven verenigingen aantrekkelijk voor de nieuwe generatie en kunnen ze zich aanpassen aan nieuwe behoeften?

Op die vraag moeten onze Limburgse muziekverenigingen, schutterijen en sportclubs een antwoord gaan vinden. Hoewel de gemeenten het eerste aanspreekpunt zijn voor verengingen, zien we een belangrijke rol weggelegd voor de Provincie om in het verenigingsbeleid een coördinerende en ondersteunende rol te spelen. Samen met gemeenten willen we een Actieplan Vrijwilligers opzetten waarmee verenigingen aan de slag kunnen. Dit Actieplan ondersteunen we met een bijdrage van 1 miljoen per jaar

De Limburgse land- en tuinbouwsector behoort tot de absolute top van de wereld en is de beheerder van ons unieke landschap. Toch is er momenteel vanuit Den Haag een beweging gaande die alleen maar focust op stoppen en de ‘stoppers’. Wij weten echter dat onze ondernemers keer op keer bewezen hebben niet weg te lopen voor maatschappelijke opgaven. Het zwaartepunt moet wat ons betreft daarom liggen bij het bieden van perspectief voor de ‘blijvers’.

Voor die blijvers willen wij een provinciaal Blijversfonds van 25 miljoen euro. Aan het Rijk vragen we dit bedrag minimaal te verdubbelen vanuit de bestaande middelen voor stikstof. En ook Europa wordt om een bijdrage gevraagd. Met dit fonds ondersteunen we ondernemers, bijvoorbeeld met de omschakeling naar andere bedrijfsmodellen, het toepassen van innovaties die leiden tot verduurzaming of door het helpen van jonge agrariërs die een toekomstbestendig bedrijf op willen bouwen.

  • Het mkb is de motor van de Limburgse economie. Deze mkb’ers hebben het echter zwaar door de naweeën van corona, de energiecrisis en de schaarsheid aan grondstoffen en -producten. Het kan niet zo zijn dat de bakkers en slagers massaal omvallen, terwijl ze vaak nog de enige winkels zijn in een gemeente. Kleine ondernemers hebben vaak ook geen tijd om zich te verdiepen in allerlei regels en procedures van de overheid. Als ze willen uitbreiden, een vergunning nodig hebben of een lening willen afsluiten, zijn ze gebaat bij makkelijke en snelle procedures.

    Om deze ondernemers te helpen, willen wij daarom dat er een Centraal Provinciaal Ondernemersloket voor mkb-bedrijven komt. Dit is één loket waar ondernemers terecht kunnen met al hun vragen om hen de weg te wijzen, te ontzorgen en processen verder te versnellen. Voor dit Ondernemersloket trekt de Provincie 1 miljoen euro per jaar uit.

  • Limburg kent bijvoorbeeld veel kleine dorpen, maar die zijn nu vaak slecht bereikbaar. Steeds meer buslijnen worden geschrapt onder druk van de marktwerking. Dat zorgt ervoor dat veel dorpen en kernen niet meer bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Dat tij moeten we écht gaan keren. Met beter openbaar vervoer, of door middel van onze inwoners die zelf het tij willen keren. Zij organiseren bijvoorbeeld zelf het openbaar vervoer in de vorm van wensbussen.

    Als CDA Limburg hechten wij enorm aan deze initiatieven, die bijdragen aan de leefbaarheid van onze kleine kernen. Om elk dorp bereikbaar te houden voor al onze inwoners, willen wij daarom dat de provincie 2 miljoen euro per jaar extra uittrekt voor initiatieven die bijdragen aan de bereikbaarheid van dorpen en kernen voor alle inwoners.

Kandidaten Kieskring Noord en Midden

Kandidaten kieskring Zuid

Nieuws

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.