04 juni 2022

MAA wordt een duurzame luchthaven

3 juni jl. stemde de CDA Statenfractie voor open houden van MAA en voor een duurzame toekomst. Duurzaam voor de omgeving door in te zetten op forse reductie van geluid en emissie. Duurzaam voor anderen door de overlast niet te verplaatsen naar andere luchthavens maar zelf aan te pakken en op te lossen. Duurzaam voor de medewerkers in en rond de luchthaven die nu verder kunnen bouwen aan een toekomst. Duurzaam omdat de bereikbaarheid van onze provincie via de lucht voor bezoekers en goederen ook op de lange termijn is geborgd. En duurzaam door de wens van velen om er samen de schouders onder te zetten om dit te bereiken.

Lees hier de integrale tekst van onze inbreng tijdens de Statenvergadering:

Voorzitter,

Over deze luchthaven is al jaren discussie. De inwoners van Limburg,  maar ook de ondernemingen en alle anderen die een belang hebben bij de luchthaven,  hebben recht op een duidelijke en consistente lijn vanuit de overheid. Het is voor het CDA belangrijk dat we vandaag deze duidelijkheid geven,  hoe lastig de keuze ook is.

We hebben als CDA-fractie met heel veel belanghebbenden gesproken, zoals de Alliantie MAA, de denktank MAA, de bedrijven van de maintenance boulevard, Visit Zuid-Limburg, omwonenden etc. In deze gesprekken hebben we gehoord wat voor moois MAA onze provincie brengt en welke potentie er is,  maar ook welke overlast men ervaart. Mede door deze gesprekken zijn wij tot de conclusie gekomen dat de vergunde ruimte zoals die er nu ligt nooit een uitgangspunt kan zijn voor een toekomstbestendige omgevingsbewuste luchthaven. Vandaag kiest het CDA dus zowel voor de luchthaven als voor hinderreductie voor de omwonenden.

Na vandaag verwachten wij als CDA dat het College van GS als één blok achter de keuze van Provinciale Staten gaat staan. Staatsrechtelijk heeft u één mening, maar zeker ook voor de inwoners van Limburg is een overtuigd en onverdeeld College na een besluit van Provinciale Staten van cruciaal belang. Na verschillende vriendelijke verzoeken aan het College om tot één advies te komen moeten wij constateren dat dit er niet is. Dat is jammer.

Het CDA maakt de keuze om te investeren in een duurzame luchtvaart en het openhouden van onze luchthaven. Wanneer de keuze is ´veel geld uitgeven aan sluiten´ of ´investeren en een bijdrage leveren aan de transitie in de luchtvaart´ dan kiezen wij ervoor om onze toekomstige generaties te laten leven in een wereld waarin de luchtvaartbranche beter in harmonie is met haar omgeving.

Met name in de directe omgeving en onder de aanvliegroutes ervaren inwoners van onze provincie serieuze overlast. Al op korte termijn moet MAA meer harmonie met de omgeving bereiken.  Dat kan door het verder uitwerken en doorvoeren van de verbetervoorstellen van Van Geel en hieraan prioriteit te geven.

De omwonenden verdienen bij de doorontwikkeling van de luchthaven een overheid die helpt om hinder te beperken. Wij willen geluidshinder onder andere mitigeren door het instellen van een royaal omgevingsfonds zodat verkoopgarantie en eventueel zelfs uitkoop mogelijk is. Het is voor ons daarnaast van belang om de huidige vergunning fors te reduceren. De vergunde ruimte biedt nu de mogelijkheid voor 13.400 ernstig gehinderden. Dat is wat ons betreft echt teveel. Reduceren betekent - als het aan het CDA ligt - dat het aantal ernstig gehinderden in ieder geval niet meer als 5.600 zou moeten zijn bij een nieuw luchthavenbesluit,  alsook dat we nachtvluchten tussen 23 uur en 7 uur in principe niet meer toestaan. En wat ons betreft werkt MAA toe naar een situatie waarin de luchthaven de zwaarste geluidsproducerende vrachtvliegtuigen weert.

We houden dus meer rekening met omwonenden als ooit tevoren. Dat doen we ook in de wetenschap dat de wens en noodzaak om te vliegen blijft bestaan. Een grote meerderheid wil nog steeds vliegen en maakt graag gebruik van producten die aankomen via luchtvracht. Laten we er dan met z’n allen op inzetten dat dit ook duurzaam gebeurt, en daaraan ons steentje bijdragen.

Uit een peiling blijkt dat 78% van de Limburgers voor openhouden van MAA is zolang maar rekening wordt gehouden met de omgeving. Wij constateren daarnaast dat sluiten van MAA enkel de problemen van geluid en emissie verplaatst maar niet oplost. Immers,  de overlast hangt niet samen met de locatie maar met de behoefte tot vliegen: dan kun je de locatie wel sluiten, maar de noodzaak verdwijnt niet en dus verplaatst de overlast zich naar een andere plek in de omgeving. Daar hebben dan anderen in die omgeving last van.

Tegenstanders zeggen dan ‘je taak is alleen om ons probleem op te lossen’. Maar dat vinden wij als CDA te kort door de bocht. Heel veel Limburgers maken gebruik van faciliteiten en voorzieningen elders in Nederland,  met als gevolg dat mensen daar er last van hebben. Gas uit Groningen, een kerncentrale in Zeeland,  zomaar wat voorbeelden waarin de lusten ook richting onze provincie vloeien. Zo werkt dat nou eenmaal in een land/regio waar mensen mobiel zijn en zich over lands- en provinciegrenzen heen kunnen bewegen. Als elke overheidslaag alleen vanuit het principe van ‘not in my backyard’ zou besluiten zou dat volstrekt haaks staan op de opgave van een overheid om te handelen vanuit het algemeen belang.

Daarnaast is het sterk de vraag of ´our backyard´ wel echt vrij blijft van vliegtuigen die overlast kunnen veroorzaken. We hebben geen enkele garantie gekregen dat bij herindelingen in het luchtruim na sluiting van MAA  ‘Den Haag’ deze niet zal vrijgeven voor vluchten vanuit andere luchthavens in onze omgeving. De veronderstellling van tegenstanders dat het ‘stil en schoon’ wordt boven het Heuvelland – zoals ook de MKBA suggereert - kan wel eens op een flinke desillusie uitdraaien. Dan zijn we een kwart miljard aan sluiting kwijt en hebben wellicht veel meer overlast dan nu en geen enkele regie meer op wat boven ons hoofd gebeurt.

Wij kiezen dus ten principale voor open houden met volledige verduurzaming - zowel op de grond als in de lucht - als uitgangspunt. Wat gaat ons dat opleveren?  Zomaar een aantal argumenten:

  • meer verbindingen richting Europa
  • het vooruitzicht van elektrische vliegen tot 600 km
  • bereikbaarheid van onze provincie voor inkomend en uitgaand luchtverkeer en kansen voor ons toerisme om ook gasten via luchtverkeer te ontvangen
  • eigen regie op ons luchtruim en op mogelijke overlast
  • een rechtstreekse verbinding met Schiphol
  • banen in een innovatieve technische sector
  • bijdragen aan en ontlasting van het grotere nationale luchtvaartsysteem
  • een zeer belangrijke tweede vrachtluchthaven positie in Nederland

Er is al heel veel gesproken over het verlenen van een natuurbeschermingsvergunning. De CDA-fractie gaat ervan uit dat MAA deze krijgt op basis van historie. Ook gaan wij ervan uit dat MAA zelfstandig aan alle stikstof-eisen kan voldoen.

De Schiphol Groep kan naar onze mening een positieve bijdrage leveren aan verdere ontwikkeling van MAA. De manier van samenwerking vergt nog nadere uitwerking.

Voorzitter,

Zoals gezegd koersen wij als CDA dus een duurzame en omgevingsbewuste luchthaven als stip op de horizon. We hebben wel nog de nodige vragen, en we begrijpen ook dat die nu niet allemaal te beantwoorden zijn. Toch vinden wij dat de baanrenovatie nu zo snel mogelijk moet starten opdat de veiligheid gegarandeerd blijft. Ook willen wij geen uitstel van besluitvorming: iedereen heeft nu recht op duidelijkheid. Wel willen wij graag uiterlijk einde van dit jaar een concreet businessplan – en daarvan afgeleid een investeringsplan en transitieplan - voor de komende 7 tot 10 jaar. Deze lange termijn van 10 jaar achten wij essentieel om zicht te bieden op feitelijke reductie van overlast.

Omdat wij het belangrijk vinden om tijdens deze Statenvergadering kaders af te spreken maar tegelijkertijd ook genoeg ruimte te geven, dienen wij samen met onder andere de VVD een gebalanceerd amendement in. Zoals beloofd is dit een keuze voor zowel de luchthaven als voor hinderreductie voor de omwonenden. Het is nu aan GS om – samen met de Schiphol Groep, het Rijk en MAA - een nadere (financiële) invulling te geven aan de landelijke moties en beleidsstukken die MAA van Nationaal Belang bestempelen. Het zou wat ons betreft passend zijn in de grotere nationale opgaven voor een eerlijkere en duurzame economie om als Limburg beloond te worden voor onze sterke propositie rond de toekomst van MAA door bijvoorbeeld een bijdrage uit het Groeifonds voor de verduurzaming. Het CDA geeft het voltallige College dan ook de opgave mee om hierin de lobby richting Den Haag te starten. Een lobby vanuit de overtuiging dat wij een mooie bijdrage kunnen leveren aan een eerlijker innovatiever Nederlands luchtvaartsysteem.

Dat betekent niet dat de geluidshinder morgen weg is, dat realiseren wij ons heel goed. Maar wel maar dat zowel de luchthaven als de omwonenden vandaag een duidelijk perspectief krijgen. Voor dat perspectief zullen wij ons blijven inzetten!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.