17 april 2021

Reactie Statenfractie op debat 16 april

De afgelopen week en het debat in Provinciale Staten gisteren waren opnieuw heftig. In vele lokale afdelingen spraken CDA’ers hun grote zorgen uit over de ontstane situatie.  Vele gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven maken zich grote zorgen over de continuïteit van de provinciale inzet, die juist nu in coronatijd hard nodig is. En de aankondiging van Theo Bovens dat hij toch nu terugtreedt als Gouverneur heeft ons en veel Limburgers aangegrepen.

Gisteren heeft Provinciale Staten een eerste debat gevoerd over de vraag hoe het verder moet. Opvallend veel partijen die vorige week de indruk gaven een motie van wantrouwen richting het College van Gedeputeerde Staten en richting de Gouverneur te steunen, suggereerden nu dat dit voor hen nog geen uitgemaakte zaak was. In tegenstelling tot een aantal andere partijen vinden wij het belangrijk dat Limburg er in deze bestuurlijke hectiek op kan vertrouwen dat de Provincie het in gang gezette beleid voortzet en alle gemaakte afspraken op alle beleidsterreinen nakomt, van economie tot duurzaamheid en van de Sociale agenda tot wonen. Daarom hebben wij ingestemd met het instellen van  een zogenoemde interim-Statencommissie die sturing kan geven totdat een nieuw College van Gedeputeerde Staten kan zorgen voor benodigde besluitvorming.  

Slechts zijdelings kwam de vraag aan de orde wat die ‘nieuwe bestuurscultuur’ dan moet zijn. Het begrip is de afgelopen weken te pas en te pas genoemd, maar of alle partijen dezelfde interpretatie van het begrip hebben is maar de vraag. Als we snel nieuwe provinciaal bestuurders willen benoemen die passen in ‘een nieuwe bestuurscultuur’ is het relevant om dit concreet te maken. Wij zullen er op toezien dat dit thema op korte termijn alsnog zal worden geagendeerd.

Uiteraard is gisteren ook veel gesproken over alle varianten voor een nieuw College. Eerder hebben wij al aangegeven dat het CDA op voorhand geen gedeputeerden  zal leveren, maar wel haar uiterste best zal blijven doen om het belang van Limburg en de Limburgers te dienen. Onze fractie zal met de nog aan te wijzen verkenner - waartoe door partijen unaniem is besloten - bespreken wat dit betekent voor het vormen van een nieuw College. In het debat heeft onze fractievoorzitter de voorkeur uitgesproken voor twee verkenners van statuur, die geen persoonlijke belangen hebben bij en voldoende distantie kennen tot de Limburgse politiek en ook niet afkomstig uit of woonachtig in Limburg zijn, maar een meerderheid van Provinciale Staten besloot tot een verkenner.

Verder heeft demissionair-Minister Ollongren medegedeeld dat Johan Remkes ingaande maandag a.s. de waarnemend Commissaris van de Koning wordt. Wij zijn daar blij mee vanwege zijn brede ervaring in het openbaar bestuur op alle niveaus en omdat hij naar onze mening de komende maanden op adequate wijze kan zorgen voor bestuurlijke continuïteit.

De gang van zaken van afgelopen weken was niet onze keuze, maar Limburg moet wel door. Wij zoeken daarin de juiste balans tussen gepaste bescheidenheid en de noodzaak stappen te zetten om uit deze situatie te komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.