06 februari 2020

Schriftelijke vervolgvragen van Johan Geraats inzake PFAS

In Limburg is door het vaststellen van de PFAS-norm van 0.8 mg/kg slechts ten dele het probleem opgelost om grondstoffen ‘’vrij’’ door Limburg te kunnen vervoeren en afzetten. De norm blijkt voor sommige gebieden te laag en anderzijds verschilt deze per regio, hetgeen weer nieuwe hobbels opwerpt. Verder zitten er grote verschillen tussen gemeenten in hoeveel vaart ze maken met het opstellen van een nieuwe bodemkwaliteitskaart. Zolang deze kaarten niet klaar zijn, moeten de bedrijven grondmonsters blijven nemen om inzicht te krijgen welke grondkwaliteit er wordt aangeboden en waar hij naar toe kan worden vervoerd. Dit werkt enorm vertragend en kostenverhogend omdat het iedere keer weer weken tijd vergt om een uitslag te krijgen. Voor bedrijven is dit enorm belastend en inefficiënt.
 
Dit alles is voor Statenlid Johan Geraats reden om vervolgvragen te stellen.
 
1. Is het College op de hoogte van de problemen in Limburg zoals geschetst, nadat de norm is vastgesteld op 0,8 mg/kg?

2. Is het correct dat er alleen al in Zuid-Limburg een 7-tal regio’s gevormd zijn die ieder afzonderlijk een eigen waarde vaststellen, en Noord- en Midden Limburg nog eens twee in dit dossier?  

3. Wat is de reden geweest dat de provincie voor de metingen in zoveel delen is opgesplitst en heeft uw College hier een rol in gehad?

4. Is het College het met ons eens dat dit dossier juist vraagt om één norm voor op zijn minst de gehele provincie? Het CDA wil graag dat er één lijn wordt gehanteerd. Bent u bereid om hierover afspraken te maken met alle Limburgse gemeenten?

5. Aannemers in de bouw en infra werken door heel Limburg; het CDA wil komen tot een werkbare, realistische en efficiënte situatie om burgers en bedrijven te verlossen van de torenhoge kosten die met PFAS gepaard gaan. Hoe gaat het College dit aanpakken?

6. Heeft het College van GS opdracht gegeven om de achtergrondwaarde PFAS  te bepalen in onze provincie? Zo ja, wat is daar de uitkomst van? Zo, nee waarom is dat nog niet gedaan?

7. Als de achtergrondwaarde bekend is over de provincie Limburg, wil het CDA graag dat we als provincie een werkbare marge hanteren die voor vrijwel alle grondtransacties toepasbaar is. Hoe gaat het College dit realiseren?

8. Er blijken gemeenten te zijn die de bodemkwaliteitskaarten al klaar hebben, andere gemeente zijn nog lang niet zover. Wij zijn van mening dat dit veel te lang duurt. Gaat het
College van GS met de Limburgse gemeenten, op korte termijn, afspraken maken, zodat de bodemkwaliteitskaarten zo spoedig mogelijk worden vastgesteld?     

9. De norm voor tuinen rondom bebouwd gebied blijkt 3.0 mg/kg te zijn en wordt als veilig bestempeld.  Kan deze norm, met Noord-Holland als voorbeeld, in samenspraak met het IPO worden ingevoerd voor alle provincies in Nederland?  Is het College bereid zich daarvoor in te zetten?

10. Hoe is de situatie in Limburg wat betreft de stof GenX?     
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.