07 oktober 2021

Schriftelijke vragen inzake gevolgen personeelstekort in de zorg

Vandaag bereikte ons het bericht ‘Personeelstekort: tijdelijke sluiting zorgwoning Helden’. Deze casus baart ons zorgen. De eerder geconstateerde tekorten op de arbeidsmarkt, met name in de zorgsector, hebben in dit geval namelijk zeer ingrijpende consequenties voor de betrokkenen. Ook met het oog op de komende vergrijzing met als gevolg een toenemende vraag naar zorg, is het sluiten van een zorgwoning door gebrek aan personeel een zeer ongewenste maar helaas reeds voorspelde ontwikkeling.

In april 2020 heeft de VVD fractie schriftelijke vragen gesteld (kenmerk 2020/18851) over de transitie in de ouderenzorg en de arbeidsproblematiek waar de sector (een sector die één van de grootste werkgevers van Limburg is) zich voor gesteld ziet. In de beantwoording gaf het College aan niet te kiezen voor een sectorale benadering van de arbeidsmarkt, maar meer in de breedte te willen inzetten op de kwaliteit van ons menselijk kapitaal.

Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2020 heeft de CDA fractie gevraagd om een aanvalsplan arbeidsmarkt, met name om de te voorziene tekorten in zorg en onderwijs aan te pakken.  Begin dit jaar heeft Provinciale Staten uw brief ‘Provinciale arbeidsmarktbeleid (Afdoening toezegging 8815 en motie 2656)’[1] ontvangen. Daarin schrijft u dat de inzet van het College “vooral gericht is om eerstverantwoordelijke instanties […] in hun kracht te zetten.”

Voor ons toont deze casus een dusdanige urgentie voor dit vraagstuk  dat een sterkere inzet vanuit de Provincie niet alleen wenselijk, maar ook nodig is.

Dit heeft geleid tot de volgende vragen:

  1. Is het College bekend met het bericht ‘Personeelstekort: tijdelijke sluiting zorgwoning Helden’[2]?
  2. Bent u het met het CDA en de VVD dat het sluiten van zorgvoorzieningen als gevolg van een personeelstekort onwenselijk is?
  3. Bent u het met het CDA en de VVD eens dat deze casus laat zien dat de tekorten op de arbeidsmarkt in de zorg ernstige gevolgen kunnen hebben in Limburg?
  4. Is het College nog steeds van mening dat slechts de rol van verbinder de Provincie past onder deze omstandigheden?
  5. Welke inspanning aanvullend op het “investeren in de kwaliteit van al het menselijke kapitaal in Limburg“, het “in hun kracht zetten van eerstverantwoordelijke instanties” en het “verbinden van relevante stakeholders” is het College bereid te leveren om dit urgente vraagstuk in de zorgsector aan te pakken?
  6. Deelt het College de opvatting van het CDA en de VVD dat een sterkere regierol vanuit de Provincie om de problemen op de arbeidsmarkt op te lossen, opportuun is?
  7. Zo ja, wat mogen we van dit College verwachten. Zo nee, bent u bereid om uw overwegingen in een vergadering van de commissie Cultuur en Samenleving mondeling toe te lichten?

 

[1] Provinciale arbeidsmarktbeleid (Afdoening toezegging 8815 en motie 2656), brief GS van 15-1-2021 (GS 2021-637)

[2] https://www.1limburg.nl/personeelstekort-tijdelijke-sluiting-zorgwoning-helden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.