25 juni 2022

Spoeddebat Stikstofbrief & aangenomen motie

De CDA fractie heeft een spoeddebat over de stikstofbrief aangevraagd, vandaag 24 juni, heeft dat debat plaatsgevonden.

Tijdens het debat hebben we een aantal punten naar voren gebracht; zoals de onhaalbare doelen op de emissiereductie kaart bij de stikstofbrief van minister van der Wal. Want wat is het toekomstbeeld voor het Limburgse landschap; is het gedaan met de koe in de wei in de bufferzones rond de natura2000 gebieden? Dat kan toch nooit de bedoeling zijn.

Wij vinden het volstrekt logisch dat boeren zich ernstig miskend voelen. We verwachten dat door de plannen op deze wijze te lanceren er weinig bereidheid is om nog een bijdrage te leveren aan het gezamenlijk uitwerken van plannen. Zeker ook omdat de indruk gewekt wordt dat boeren de schuld zijn van alle problemen, en ook omdat elk perspectief volledig ontbreekt. Want ook al is er begrip voor de noodzaak tot emissiereductie en transitie in ons landbouwsysteem, er moet wel perspectief zijn om tot veranderingen te komen.

We vragen ook aandacht voor de voorlopers, ondernemers die wel al volop geïnvesteerd hebben in aanpassing van hun stallen. Hoe wordt er mee omgegaan, want als je gedaan hebt wat je kunt om de uitstoot te reduceren, moet je dan alsnog nogmaals een grote reductie realiseren. Dat is niet terecht.

De voorgestelde transitie van de landbouw heeft ingrijpende gevolgen voor het landschap, de economie en de sociale cohesie op ons platteland. Dat wordt wel benoemd in de plannen maar nergens geconcretiseerd, terwijl de leefbaarheid van het platteland vanuit de Europese wetgeving weldegelijk meegewogen dient te worden.

De voorgestelde aanpak is niet alleen onhaalbaar maar levert bovendien geen oplossingen; er kunnen nog steeds geen vergunningen verleend worden, ondanks beloftes daarover is er nog steeds geen oplossing van de PAS melders, bouwprojecten kunnen nog steeds niet opgestart worden en de natuurkwaliteit die beoogd wordt, wordt niet bereikt.

We pleiten voor maatwerk in de gebiedsprocessen, dat wil zeggen dat het mogelijk moet zijn om van reductiedoelen af te wijken als dat aantoonbaar wel leidt tot haalbare plannen. Wat we ook missen in de landelijke plannen is de doorvertaling van provinciale regelingen, zoals onze eigen provinciale verordening. Volgens deze verordening moeten stallen voor 2030 aangepast zijn naar een huisvestingssysteem met een emissiereductie van 85%.

Dat alles neemt niet weg dat er wel degelijk een te hoge stikstofconcentratie is en dat er een integrale aanpak nodig is, niet alleen op stikstof, maar ook op klimaat en hydrologie, om de natuurkwaliteit te verbeteren. Na een lang en enerverend debat; is onze motie (te vinden op de website) aangenomen. Die motie spreekt uit dat medewerking aan deze plannen niet kan, omdat er sprake is van onhaalbare doelen maar dat we wel aan slag moeten gaan in de gebiedsprocessen. We hebben ook 3 moties gesteund, een die afstand neemt van het NPLG, een die de boer gaat helpen in de transitie en tot slot een die ons regelmatig informeert over de voortang van de processen.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ingediend in de vergadering van Provinciale Staten van 24 juni 2022

2e GEWIJZIGD MOTIE 2858

2e Gewijzigde Motie Stikstof Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 24-06-2022,

Gezien agendapunt 11.1 Debat inzake aangekondigde stikstofplannen

 

Constaterende dat:

• De doelen zoals gepresenteerd in de kabinetsplannen (Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied) onhaalbaar zijn en er tegelijkertijd geen oplossing voor het daadwerkelijke probleem vormen;

• De kabinetsplannen zich eenzijdig richten op de agrarische sector en daarmee voorbij gaat aan de bijdrage die alle overige sectoren dienen te leveren;

• De kabinetsplannen geen oplossingen biedt; er kunnen nog steeds geen vergunningen verleend worden, bouwprojecten kunnen nog steeds niet opgestart worden en de natuurkwaliteit die beoogd wordt, wordt niet bereikt.

 

Overwegende dat:

• Er noodzaak is de kwaliteit van natuur te verbeteren, onder andere door de uitstoot van stikstof te verminderen;

• Dat we samen aan oplossingen moeten werken, op basis van een integrale aanpak (klimaat, water en stikstof) met realistische doelen, waarbij oog is voor sociaal, maatschappelijk en economische gevolgen en draagvlak in de betreffende gebieden;

• De Provincie Limburg samen met de provincie Noord-Brabant reeds sinds vele jaren koploper is op het gebied van stikstofreductie door middel van het strengste ammoniakbeleid van Nederland;

• De Provincie Limburg daarnaast koploper is met 43 ondernemers heeft die hebben aangegeven vrijwillig te willen stoppen, die echter al maanden wachten op duidelijkheid bij een gebrek aan een fatsoenlijke landelijke opkoopregeling.

 

Roept het college van GS op:

Een publiek statement en brief aan de Minister voor Natuur en Stikstof op te stellen waarin wordt gesteld dat:

• De invulling van de doelstellingen per gebied, zoals deze door de minister zijn uitgewerkt in haar brief en kaart, in veel gevallen niet realistisch, niet afgestemd op de lokale situatie, onhaalbaar en zonder reëel perspectief voor de landbouw zijn;

• De provincie Limburg derhalve aan deze plannen geen uitvoering kan geven, maar wel door gaat met de al in gang gezette gebiedsprocessen en de uitvoering van het Aanvalsplan Stikstof en Natuurverbetering.

 

En waarin wordt opgeroepen te komen tot een aanpak waarin:

• Niet langer alleen stikstofdepositie en KDW's centraal staan, maar verbetering van natuurkwaliteit, een vitaal en dynamisch platteland en een duurzame agrarische sector die voedsel produceert;

• Haalbare stikstofreductiedoelen en ontwikkelperspectief voor ieder gebied het uitgangspunt zijn;

• Een evenredige bijdrage wordt gevraagd van alle sectoren voor wat betreft de emissiereductie van stikstof;

• Erkenning is voor het feit dat Limburg en Noord-Brabant al sinds jaren het strengste ammoniakbeleid van Nederland hebben;

• Er op korte termijn perspectief geboden kan worden aan Limburgse ondernemers die vrijwillig willen

 

Ingediend in de vergadering van Provinciale Staten van 24 juni 2022.

 

En gaan over tot de orde van de dag.

Voncken (CDA)

Nijskens (VVD)

Palmen (Fractie Palmen)

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.