24 november 2020

Verslag Algemene Leden Vergadering

Beknopt verslag ALV van 16-11-2020

 
Inleiding:
De ALV was digitaal georganiseerd. Vijf sprekers vormden de tafelgasten, die gezamenlijk vorm en inhoud gaven aan de vergadering. De vijf tafelgasten waren

  • Raymond Knops - Staatssecretaris Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en landelijk campagneleider

  • Ger Koopmans - politiek leider CDA Limburg en Gedeputeerde

  • Hubert Mackus - lid Kernteam Tweede Kamerverkiezingen en Gedeputeerde

  • Harold Schroeder - Voorzitter CDA Limburg en vertegenwoordiger werkgroep amendementen

  • Jos Teeuwen - Vice Voorzitter CDA Limburg en gespreksleider


Er waren 111 stemgerechtigde leden ingelogd voor de ALV.

De twee belangrijkste agendapunten waren het behandelen van de door de lokale Afdelingen en door de Statenfractie ingediende amendementen en het vaststellen van de Staartlijst Limburg.

De voorzitter opent de vergadering en heet alle digitaal aanwezigen van harte welkom. Hij start met de mededeling dat Noël Lebens heeft aangegeven, dat hij zijn functie van Penningmeester in het DB ter beschikking stelt. Harold geeft aan dat op zeer korte termijn een wervings- en selectieprocedure zal worden opgestart en dat parallel hieraan via het netwerk potentiële kandidaten worden uitgenodigd te solliciteren.   

Na deze mededelingen wordt de vergadering onderbroken door Hugo De Jonge, die zijn boodschap afsluit met de opmerking dat de CDA leden trots mogen zijn op het programma, op de kandidatenlijst en dat het CDA alles in zich heeft om de grootste partij te worden. Hij daagt de leden uit het CDA verhaal te gaan vertellen.Tijdens de digitale vergadering wordt de boodschap van Hugo op wisselende tijdstippen nog verder ingekleurd door Ger, Hubert en Raymond.  

Algemeen beeld van het CDA Limburg is er één van grote tevredenheid over zowel de samenstelling van de lijst als de kwaliteit van het verkiezingsprogramma. Met name de aandacht voor verschillen tussen verschillende gebieden in het land werd gezien en geprezen. Ook voorstellen om tot een aanpassing van het kiesstelsel ter versterking van deze beweging te komen werd erkend. Dat laat onverlet dat er altijd zaken verbeterd kunnen worden.

Amendementen:
Er zijn 43 amendementen ingediend. De amendementen en de besluiten hierover van de vergadering zijn verwoord op bijgaande lijst, die als bijlage is toegevoegd en integraal onderdeel uitmaakt van dit verslag. 

Staartlijst:
Na een toelichting van Harold welke afwegingen dienden te worden gemaakt door het Landelijk Bestuur om tot een koplijst te komen, doet Harold een dringend beroep op de afdelingen om deze te accepteren. Deze oproep wordt ondersteund door de kandidaten. Vervolgens wordt de Limburgse staartlijst gepresenteerd. Die wordt vervolgens vastgesteld door de ALV.

In de ALV werden de kandidaten genoemd voor de staartlijst. Later is de volgorde bepaald. Omdat die inmiddels bekend is, zijn de kandidaten in de juiste volgorde geplaatst.
52 Antoon Splinter
53 Ellie Franssen-Muijtjens
54 Tom Verhaegh
55 Angely Waajen
56 Ralph Diederen
57 Anne Thielen
58 Johan Geraats
59 Tessa Geelen
60 Harold Schroeder

Rondvraag:
In de rondvraag wordt nog eens aangegeven wat het belang is van de staartlijst en dat die kan zorgen voor veel stemmen. Alle regio’s zijn vertegenwoordigd en er zit in de gezamenlijke kop- als staartlijst altijd wel een kandidaat bij die men kent. Dit genereert hopelijk veel stemmen, waardoor het CDA Limburg wederom als grootste partij in Limburg uit de bus komt. Het streven is gericht op 135.000 stemmen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

brief van de voorzitter van het DB, zoals verzonden naar het Landelijk Bestuur

 

Maastricht, 17-11-2020
 
 
Aan het landelijke bestuur en de voorzitter van de Programmacommissie,
 
Gisteravond hield het CDA Limburg haar Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering is goed verlopen, er werd constructief vergaderd en over alle amendementsvoorstellen, die waren ingebracht door de lokale afdelingen en door de Statenfractie, werden in een goede harmonie besluiten genomen. Ik heb inmiddels uit verschillende afdelingen en geledingen bevestigd gekregen dat de ALV positief is ervaren, ondanks de ongebruikelijke digitale setting.
 
Algemeen beeld van het CDA Limburg is er één van grote tevredenheid over zowel de samenstelling van de lijst als de kwaliteit van het verkiezingsprogramma. Met name de aandacht voor verschillen tussen verschillende regio’s in het land werd gezien en geprezen. Ook voorstellen om tot een aanpassing van het kiesstelsel ter versterking van deze beweging te komen, werden erkend. Dat laat onverlet dat er altijd zaken verbeterd kunnen worden.
 
Als bijlage is een lijst toegevoegd van de amendementen, die door de vergadering zijn overgenomen, dit in het format als gevraagd. Daarnaast vinden jullie in de bijlage een brief van de afdeling Peel en Maas. De inhoud wijst voor zich.  
 
Aanvullend wil ik nog enkele tekstsuggesties meegeven, zoals afgesproken in onze ALV.
In het Verkiezingsprogramma 2021-2025, hoofdstuk 3:
Belangrijk aandachtpunt is de wijze, waarop regionale verschillen tot uitdrukking komen in het programma. In een sympathiek voorstel werd de suggestie gedaan om een eigen, toegespitste Limburgparagraaf toe te voegen specifieke aandacht voor specifieke problemen. Het programma lezende realiseren we ons echter terdege dat er al veel expliciete woorden worden gewijd aan regionale verschillen en kansen. Toch lijkt het ons nuttig om binnen het concept van een landelijk programma te bekijken op welke wijze lokale en regionale verschillen verder uitgediept kunnen worden.
 
Tweede meer algemene aandachtpunt betreft de suggestie om nog een keer te kijken naar de beschrijving van de economische ambities en daar aandacht te geven aan duurzaamheid, bijvoorbeeld door de titel van hoofdstuk 3 “Eerlijke economie” te wijzigen in “Duurzame en eerlijke economie”. Daarbij kan de programmacommissie bekijken in hoeverre er ruimte is voor aanscherping via bijvoorbeeld een Nationaal Plan Circulaire Economie, waarin de kaders, ambities en de rolverdeling tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs uitgewerkt kunnen worden als impuls aan de gewenste transitie.
 
Derde suggestie voor het Verkiezingsprogramma  geldt de niet te amenderen tekst op pagina 8 ‘Inleiding’ in alinea vier. Onze suggestie is om ten behoeve van de ondersteuning van de ondernemers, die het ons mogelijk maken om de crisis te doorstaan, de tekst als volgt te wijzigen: 
 ‘Zorg voor elkaar is ook het leidend principe voor een eerlijke economie. Om uit de crisis te komen investeren we in een krachtig herstel en nieuwe banen en maken we tegelijk de omslag naar een duurzame, innovatieve en weerbare economie. Dit betekent ook zorg voor ondernemers. Zij zijn immers de motor van onze economie. Samen met ondernemers bouwen wij aan een duurzaam, concurrerend en innovatief Nederland. Als goede rentmeesters schuiven we geen problemen door naar volgende generaties, maar nemen we onze verantwoordelijkheid voor hun toekomst. We pakken de kansen die onderzoek en innovatie bieden. En waar de markt tekortschiet nemen we de regie terug door de samenleving in stelling te brengen en de samenwerking van onderop te vergroten’.
 
Hopende dat de amendementen en de voren vermelde suggesties uiteindelijk leiden tot een verdere verbetering van het Verkiezingsprogramma, verblijft met vriendelijke groet,
 
Harold Schroeder,
Voorzitter CDA Limburg

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.