Standpunten

IEDEREEN DOET EN TELT MEE – CDA BEEKDAELEN 2019 – 2022

 

Beekdaelen wordt een gemeente waar wij allemaal trots op zijn, waar wij graag wonen, leven en werken, waar het verenigingsleven bloeit en waar zoveel onderlinge cohesie/verbondenheid  is dat niemand zich eenzaam voelt. Iedereen telt en doet mee!


’15 dorpen, één Beekdaelen!’

-          goede verbindingen tussen de kernen en de omgeving en toegankelijke voorzieningen voor jong en oud;

-          iedere kern een ontmoetingsplek zodat de leefbaarheid en sociale cohesie in stand blijft;

-          kwalitatief en bereikbaar onderwijs met een verantwoorde spreiding over de kernen;

-          behoud van monumentaal en cultureel erfgoed met duurzame invulling;

-          juiste ondersteuning van ondernemers en behoud van winkels in de kernen;

-          multifunctionele sportaccommodaties gericht op een toekomstbestendige invulling;

-          handhaving van een goede gemeentelijke dienstverlening met doorontwikkeling verdere digitalisering.


‘Inwoners, ondernemers en verenigingen: fundament van Beekdaelen’

-          krachtig en weerbaar gemeentelijk bestuur, met een verbindende rol binnen de samenleving;

-          één aanspreekpunt voor ondernemers en verenigingen binnen de gemeente met heldere communicatie en gerichte afspraken;

-          ruime aandacht voor werk en inkomen, hetgeen de basis vormt voor een stabiele samenleving;

-          faciliteren van duurzame landbouw, waarbij een integrale aanpak voor de landschappelijke ontwikkeling speerpunt is;

-          een veilige en gezonde leefomgeving voor onze inwoners, waarbij ons prachtige landschap een cruciale rol speelt.


‘Een zelfbewust Beekdaelen binnen de regio’

-          koesteren van het groene hart binnen de stedelijke gebieden rondom Beekdaelen;

-          goede samenwerking binnen de regio daar waar noodzakelijk en in het belang van de inwoners van de gemeente;

-          kritisch op de vaak hoge kosten van gemeenschappelijke regelingen;

-          inzetten op een regisserende gemeente, die volop verbindingen zoekt met de inwoners en de omgeving.

-          duidelijke visie op de aanpak en het voorkomen van wateroverlast.

 

‘Iedereen heeft een taak’

-          verdere facilitering en ondersteuning van Burgerparticipatie in de ruimste zin;

-          het realiseren van platforms met inwoners, ondernemers en verenigingen om samen invulling te geven aan toekomstig beleid;

-          toegankelijke en betaalbare zorg voor iedereen mede door inzet van de naaste omgeving;

-          meer aandacht voor de jeugd binnen onze gemeente, waardoor er ruimte is om hun ambities te verwezenlijken en problemen zoveel als mogelijk voorkomen worden;

-          verenigingsleven en vrijwilligerswerk verder stimuleren en faciliteren, waarbij bestuurlijke bemoeienis zoveel als mogelijk wordt voorkomen.


‘Eerlijke begroting en verantwoorde investeringen’

-          investeren in goede wegen en verbindingen en meer oog voor afwatering, zodat wateroverlast meer tegengegaan wordt. Tevens moet de openbare ruimte goed worden onderhouden, zodat onze inwoners zich thuis voelen;

-          investeringen die gedaan worden dienen toekomstbestendig te zijn: daarbij lettend op kwaliteit, duurzaamheid, vergroten sociale verbondenheid en de (verkeers)veiligheid;

-          realiseren van co-financiering samen met de provinciale, landelijke of Europese overheid;

-          initiatieven met betrekking tot klimaatveranderingen moeten worden omarmd en de gemeente dient hierin het voortouw te nemen;

-          investeren in LED-verlichting om daarmee de gemeentelijke lasten te verminderen, maar tevens de duurzaamheid te vergroten;

-          er moet meer geïnvesteerd worden in levensloopbestendige woningen, waar tevens veel meer aandacht gericht moet zijn op de starters binnen de woningmarkt. Beekdaelen wordt een gemeente waar mensen graag wonen, leven en genieten.

 

‘De zorg voor de mens voor nu en in de toekomst’

-          intensieve samenwerking met professionele instanties voor snelle en adequate hulp waar nodig;

-          inwoners moeten zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen;

-          ondersteunen van een gezondere manier van leven, mede door de inzet van de elementen rond Positieve Gezondheid;

-          bevorderen van een regionele aanpak om huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan;

-          voldoende zorg en aandacht voor ouderen om isolement en eenzaamheid te voorkomen.

 

‘Rechtvaardig en eerlijk Beekdaelen’

-          doordachte en onderbouwde keuzes als basis voor handelen: niet opportuun of ad-hoc;

-          beleidskeuzes en de uitvoering daarvan zijn betrouwbaar en consistent;

-          beleid en uitvoering is transparant en wordt in nauw overleg met betrokkenen ingevuld;

-          rekeningen of tekorten in de begroting worden niet doorgeschoven naar toekomstige generaties.

 

We zijn verantwoordelijk voor een betrouwbaar, gedegen en consequent bestuur!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.