10 maart 2021

CDA Venlo stelt vragen over de ongebruikelijke en onthutsende gang van zaken omtrent de aanbesteding van de vrouwenopvang

Op 25 februari jl. lazen we in Dagblad de Limburger:

“De tumultueus verlopen aanbesteding van de vrouwenopvang gaat op herhaling. De vorige poging mislukte. Van de drie deelnemers werden er twee uitgesloten en gaf nummer drie de opdracht terug. De Mutsaersstichting in Venlo, die de slachtoffers van huiselijk geweld in Noord- en Midden-Limburg tot 2020 opving, was één van de instellingen die werd uitgesloten. Directeur Matthieu Goedhart zou in strijd met de regels meermaals contact hebben opgenomen met een topambtenaar van de gemeente Venlo, die de aanbesteding organiseerde. De Mutsaersstichting legde zich niet neer bij het besluit. Bij de rechtbank en het gerechtshof moest de stichting echter bakzeil halen. In haar reactie op de uitspraak van het hof wees de stichting er vorig jaar op dat de onduidelijkheid die Venlo gecreëerd heeft, geleid zou hebben tot ‘onnodig leed’ en zelfs ‘dodelijke slachtoffers’. Doordat de Mutsaersstichting niet in hoger beroep is gegaan, is de juridische procedure beëindigd en kan Venlo een nieuwe aanbesteding starten. Die omvat tevens de crisisopvang en de opvang van dak- en thuislozen en van jongeren. Wethouder Frans Schatorjé van Venlo verwacht de opdracht voor de zomer te kunnen gunnen. De opvang van slachtoffers van huiselijk geweld werd vanaf 2020 tijdelijk ondergebracht bij Xonar in Maastricht. Bij de vorige aanbesteding van de vrouwenopvang in 2019 ging bijna alles mis wat mis kon gaan. Moveoo werd aangewezen als winnaar, maar vervolgens uitgesloten. Het bleek dat de instelling niet op tijd kon zorgen voor goede huisvesting. Zo waren niet alle appartementen voorzien van een eigen badkamer en toilet. Nadat ook de Mutsaersstichting was uitgesloten, bleef het Leger des Heils over. Die partij trok zich begin vorig jaar zelf terug omdat ze de huisvesting ook niet op tijd op orde kon krijgen.” (Bron DDL 25-02-2021)

Er is inmiddels sprake van slachtoffers door deze, volgens het CDA, onthutsende ongebruikelijke gang van zaken. In aansluiting op deze informatie en bovengenoemd krantenartikel heeft het CDA de volgende vragen: 

  1. Wat zijn de mogelijke gevolgen als pas komende zomer de opdracht wordt gegund?
  2. Bent u het met ons eens dat deze aanbesteding overkomt als één grote soap, waarin de mensen waar het daadwerkelijk om gaat, het gevoel krijgen niet serieus genomen te worden?
  3. Wordt de komende aanbesteding aan één of aan meerdere partijen gegund?
  4. Kunt u garanderen dat deze doelgroep, moeders en kinderen onvoorwaardelijke zekerheid hebben op veiligheid in combinatie met hoogwaardige begeleiding en behandeling op psychologisch, sociaal en psychiatrisch terrein van kwetsbare en getraumatiseerde moeders én kinderen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
  5. Is het juist dat er momenteel daklozen, terugkerende verslaafden en slachtoffers huiselijk geweld en hun kinderen gecombineerd onderdak krijgen op hetzelfde terrein of binnen enkele honderden meters van elkaar? Zo ja, waarom is hier voor gekozen? Bent u het met ons eens dat dit ernstige gevolgen kan hebben? Zo nee, waarom niet?
  6. Blijven dezelfde uitsluitingscriteria voor slachtoffers huiselijk geweld gehandhaafd als bij de vorige aanbesteding? Zo nee, waarom niet?
  7. Worden de “Kwaliteitseisen hulp en opvang voor slachtoffers huiselijk geweld” momenteel op de juiste wijze toegepast? Graag toelichting.
  8. Is er bij een nieuwe aanbieder wel zicht op onvoorwaardelijke zekerheid op veiligheid en al helemaal op enige deskundigheid op het gebied van begeleiding en behandeling van moeders én kinderen en bent u er 100% zeker van dat er dan wordt voldaan aan de Kwaliteitseisen hulp en opvang voor slachtoffers huiselijk geweld?

Namens de CDA fractie

Miriam Duckers
Aissa Meziani

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.