02 november 2022

Inbreng CDA Venlo programmabegroting

Vanavond staat de programmabegroting op de agenda voor de oordeelsvormende raadsvergadering. Namens het CDA Venlo heeft onze fracievoorzitter Jack van den Hombergh een aantal aandachtspunten meegegeven aan het college. Zijn woordmelding:

Hout-Blerick:
In Hout-Blerick is een haalbaarheidsonderzoek opgestart om de mogelijkheden van een maatschappelijke integrale ontwikkeling te onderzoeken oftewel evt duurzame clustering van sport, onderwijs en gemeenschapsaccommodatie. Het CDA is zeer benieuwd welke toekomstperspectieven er uit dit onderzoek naar voren komen.
Verzoek aan de wethouder om zodra de resultaten van dit onderzoek beschikbaar zijn, deze te delen met de Raad.

Binnen- en Buitenzwembad:
In de begroting wordt gesproken over een omgevingsonderzoek zwembad alsmede een technisch onderzoek naar de staat van het buitenbad, staan deze los van elkaar?
Is de afbakening van de realisatie van het nieuwe binnenzwembad en het onderzoek wat er nodig is om het buitenbad toekomstbestendig te maken, nu geborgd en voor alle betrokken partijen helder?
Nu de voorbereidingen voor het nieuwe binnenzwembad in volle gang zijn en er voorzichtig kan worden uitgekeken naar de ingebruikname in de 1e helft van 2025, vraagt het CDA het college om zorgvuldig het proces te doorlopen met Stichting Buitenbad Groot Venlo om ook het buitenzwembad in Blerick een duurzame en gezonde toekomst te bieden. Naast het technische onderzoek van het buitenbad zal ook moeten worden gekeken naar de landschappelijke inpassing en de opstallen, na sloop van het huidige binnenbad De Wisselslag.
Graag een reactie van de wethouder.

Sportaccommodatievisie:
Na de realisatie van Vrijenbroek zal sportkern Herungerberg herontwikkeld gaan worden in 2023 hiervoor is ook financiële dekking opgenomen. Het CDA vraagt zich af op basis waarvan en wanneer de volgende casus cq businesscase wordt geselecteerd, kan de wethouder ons daar een doorkijkje in geven? Bijv door een overzicht met prioritering van accommodaties op basis van urgentie?

Wonen:
Dank aan de wethouder en de betrokken ambtenaar/ambtenaren voor de raadsinformatiebrief 151 over stand van zaken uitvoeringsprogramma woonvisie 2021-2026 die gisteren is verschenen in de dagmail.
Het CDA heeft nog wel 2 belangrijke vragen:
1. hoe denkt het college regie te krijgen op de realisatie van huur- en koopwoningen voor diverse doelgroepen met verschillende achtergrond en koopkracht?
2. Een aantal kleine kernen, zoals Lomm, Belfeld, Boekend en Arcen, zitten zo goed als op slot. Ook de leefbaarheid staat in de meeste van genoemde kernen enorm onder druk, zo worden voorzieningen steeds minder en heeft ook het verenigingsleven het zwaar. Jongeren uit deze kernen hebben al te lang geen kans meer om in eigen dorp te blijven wonen.
Kan de wethouder toezeggen dat in deze kleine kernen snel een schouw wordt uitgevoerd om logische plekken buiten de contour te verzilveren zonder aantasting van groen?

Vrijetijdseconomie:
Vrijetijdseconomie biedt eigen inwoners maar zeker ook onze gasten vertier en beleving en is daarmee een belangrijke sector in onze gemeente. Arcen, Steyl en Venlo-centrum zijn speerpunten maar wij denken dat er zeker nog meer potentieel aanwezig is met name in het gebied tussen Venlo en Arcen.
Bij de behandeling van de adviesrapportage voorkeurslocatie Jachthaven in november vorig jaar is uiteindelijk unaniem gekozen voor Océ-Weerd als voorkeurslocatie. De argumentatie bestond uit “gesitueerd dicht bij het stadscentrum” alsmede “interessante koppelkansen met de pilot Vierwaarden”.
Tijdens de discussie over een nieuwe landingsplek voor de jachthaven is het gebied Hoogwatergeul-Voort Lomm meegewogen en vooral ook in beeld gekomen als een kansrijk gebied voor kleinschalige recreatie en natuurontwikkeling.
Is de wethouder bereid, om vanuit het perspectief van vrijetijdseconomie, de mogelijkheden in dit gebied nader te verkennen? En zo ja, op welke wijze dit dan te borgen in toekomstige plannen?


 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.