08 oktober 2020

Positief, doch kritisch over zonnepark

Het CDA is een voorstander van verduurzaming, echter stellen we vragen bij deze ontwikkeling.
Wij zijn van mening dat allereerst de talloze daken die de gemeente rijk is volgelegd dienen te worden voordat we overgaan op dit soort alternatieven. Namens het CDA Venlo heeft Tom Verhaegh de volgende vragen gesteld:

 

Op 6 oktober j.l. werd duidelijk dat in Tegelen de aanleg van een zonnepark is gestart. In het kader van de energiestrategie en de uitdaging op het gebied van duurzaamheid is dit een goede ontwikkeling. Desondanks heeft de CDA fractie een aantal vragen over de aanleg van het zonnepark in Tegelen in relatie tot het beleid van de gemeente Venlo én het beleid vanuit de Regionale Energievisie 2018. Ook hebben we gekeken naar uw coalitieakkoord maar er was niets te vinden over dit onderwerp.

Regelmatig hebben verschillende partijen in Venlo ideeën geopperd met betrekking tot de verduurzaming van de gemeente. Met name de daken op de industrieterreinen benutten en het gemeentelijk vastgoed verduurzamen (unaniem aangenomen motie vanuit CDA, GroenLinks, VVD, 2016), al dan niet voorzien van zonnepanelen, zijn meermaals de revue gepasseerd. Op pagina 11 van uw coalitieakkoord hebben we niets kunnen vinden over de visie hieromtrent. Dat dit idee ondersteund wordt blijkt uit de Regionale Energievisie van mei 2018. Hier lezen we op pagina 17 onder het kopje 4.2.: 2 Spoor 2: duurzame energie opwek en haar ruimtevraag het volgende:

“Op grootschalig niveau kan gedacht worden aan wind- en zonneparken. Hier neemt de overheid een faciliterende rol, door het beschikbaar stellen van de kennis en kunde van bijvoorbeeld energieontwikkelbedrijf Etriplus en het planologisch mogelijk maken van bijvoorbeeld windparken. Ook stimuleert en faciliteert de regio om maximaal (grootschalig) zonnepanelen op daken te plaatsen. Dit heeft de voorkeur boven het realiseren van grondgebonden zonneweides. Dit om de kwaliteit van de grond en het landschap zo optimaal te benutten.”

Het CDA wilt benadrukken dat wij voor duurzame energie staan, echter dient dit altijd in relatie met de omgeving te gebeuren waarbij bijvoorbeeld natuurgebieden of bouwgronden in gevaar zouden kunnen komen. Wij hebben er moeite mee wanneer er goede gronden opgeofferd zouden worden terwijl er niet goed naar alternatieven gekeken is.

1. Op basis van welk beleidsdocument heeft het college dit voorstel ondersteund? De Regionale Energievisie 2018 geeft namelijk aan dat zonnepanelen op daken duidelijk de voorkeur heeft boven grondgebonden zonneweides.

2. Kan het college uitleggen waarom dit niet in de gemeenteraad besproken is?

3. Kan het college de voorwaarden/beleidskader met de gemeenteraad delen zodat de gemeenteraad op de hoogte is van het huidige beleidskader en de voorwaarden waaraan een initiatiefnemer aan moet voldoen.

4. Heeft het college de initiatiefnemer gemotiveerd om naar de ideeën van de Raad te kijken én naar de Regionale Energievisie 2018? Zo ja, wat is het vervolg hiervan geweest? Zo nee, waarom niet.

5. Op welke manier heeft u uw speerpunt, draagvlak bij burgers, gewaarborgd tijdens dit proces?

Met vriendelijke groet, CDA Venlo
Tom Verhaegh

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.