06 januari 2021

schriftelijke vragen over de Geluidschermen A73/A74

De A73/74 is een belangrijke verbinding in het wegennet die tegenwoordig niet weg te denken is. De inwoners willen minder decibellen, minder trillingen en minder fijnstof. Dit probleem speelt al jaren in met name Tegelen, Boekend, Hout Blerick (Meuleveld) en Blerick met haar verschillende wijken. Discussie over het geluid en andere nadelige effecten voor de omwonenden zijn er al vanaf de aanleg. Deze klachten zijn nooit definitief verholpen.    

Na overleg met verschillende belangengroepen en betrokkenen zijn we tot het volgende gekomen. Samen met collega's Miriam Dückers en Leon van den Beucken van EENLokaal stellen we de volgende schriftelijke vragen:

De Gemeente Venlo, Provincie Limburg en het Rijk hebben wel al verschillende maatregelen genomen om de overlast weg te nemen. Onze Raad is ook d.m.v. raadsinformatiebrief 2020- 135 geïnformeerd over de aanvullende mitigerende maatregelen (budget 15 miljoen euro) ter beperking van geluidshinder als gevolg van de aanleg van de autosnelweg A74. Deze maatregelen zijn voor een groot gedeelte reeds uitgevoerd. Wat nog resteert zijn de oplossingen voor de wijken Annakamp en Meuleveld. Ook de Boekend en de Vossener vragen hun aandacht voor oplossingen. Ter plaatse van het Annakamp is de afgelopen zomer een proefopstelling aangebracht waaruit positieve meetresultaten zijn gebleken. Daarop wordt nu de uitvoering voor het aanbrengen van diffractoren voorbereid. De kosten hiervoor bedragen ca. 0,5 miljoen euro. Na de uitvoering van de maatregelen bij het Annakamp resteert een budget van ca 4 miljoen euro. Een schermverhoging in het winterbed van de Maas zou wellicht nog binnen het huidige budget passen, maar om tot een goede besluitvorming met minder risico’s te kunnen komen is verdere uitwerking tot een niveau van Voorlopig Ontwerp (VO) noodzakelijk. Dit ontwerptraject wordt nu in gang gezet.

 

Vraag 1: Kunt u onderbouwen dat de maatregelen van 4,5 miljoen efficiënt en effectief zijn en solaas bieden voor de inwoners die onder de invloedsfeer van het verkeerslawaai verkeren? Zo ja omschrijf deze onderbouwing?

 

Voor de schermverhoging voor de Zuiderbrug (de voorkeursvariant van de Gemeente) is bij de provincie een beroep gedaan op haar additionele inspanningsverplichting. Het verbaast ons dat de Provincie nu aangeeft op basis van doelmatigheidsafwegingen hiervoor geen extra middelen (5 miljoen) ter beschikking te stellen.

Vraag 2: Op welke gronden neemt de provincie nu afstand van haar inspanningsverplichting, is dat volgens het college voldoende onderbouwd?

 

Vraag 3: Wat heeft de Gemeente Venlo gedaan om het toegezegde 5 miljoen alsnog te krijgen vanuit de provincie? Hoe staat het met deze onderhandeling?

 

Vraag 4: Wordt in de ogen van het college de kans groter op aanvullende financiering van de provincie als de gemeente Venlo ook nog een extra bijdrage levert, en is het college bereid om hier met een voorstel te komen en wegen de effecten van mogelijke extra maatregelen op tegen (opnieuw!) de extra wachttijd van onze inwoners?

 

Vraag 5: Welke effect hebben de reeds gedane ingrepen?

 

Een aantal bewoners  zijn nog altijd ontevreden.

In aanloop naar de nieuwe maatregelen die nu nog in de planning staan zijn er verschillende informatiebijeenkomsten geweest waarbij men volksvertegenwoordigers en bewoners heeft getracht te informeren. Er zijn bewoners die deels het gevoel hebben dat er niet geluisterd wordt naar hun voorstellen en zorgen. Deze voorstellen/suggesties van bewoners variëren van nog een verbinding aan te leggen via de Klagenfurtlaan voor zwaar verkeer tot specifieke voorstellen over de aanpassing van geluidsschermen. Bewoners van eerder genoemde stadsdelen hebben ons meerdere malen benaderd en hun zorgen bekend gemaakt.

Met dit proces gaat bovendien veel geld gemoeid. Onze inwoners weten daarom dat zaken eerst goed onderzocht moeten worden om te kunnen komen tot doelmatige en doeltreffende  besteding. Maar wij kunnen ons goed voorstellen dat na zolang zoveel overlast aan het geduld en vertrouwen op een goede oplossing een eind komt.

Vraag 6: Kunt u ons in een chronologische schets aangeven wat de reden is waarom alles zolang duurt en hoeveel tijd denkt het college nog nodig te hebben om te komen tot het definitief uitvoeren van de plannen?

 

Er zijn proefopstellingen geweest, meetresultaten zijn verschenen, uitvoeringen gedaan, waarbij er ook bepaalde kosten zijn  gemaakt. Dat willen we graag inzichtelijk hebben.

Vraag 7: Kan er voor de raad en voor andere stakeholders een soortgelijke sessie gegeven worden zoals ook gedaan is voor de extra rijstrook A73, waar vragen kunnen worden beantwoord en (financiële) zaken toegelicht?

 

Vraag 8: Kunt u ons – al dan niet in een gezamenlijke sessie - inhoudelijk informeren over dit ontwerptraject en wat bedragen de geschatte kosten?

 

Vraag 9: Heeft het college de onderzoekers ook de opdracht meegegeven de zorgen en voorstellen/ ideeën van de bewoners van álle betrokken wijken mee te nemen in het onderzoeken en planontwikkeling? Welke ideeën/voorstellen van Bewoners zijn er wel meegenomen in de nieuwe plannen en welke niet? Wat was de onderbouwing om deze voorstellen/ ideeën uiteindelijk wel of niet mee te nemen?

 

Vraag 10: Wat zijn de eventuele zaken die er volgens het college nog gedaan kunnen worden voor de Vossener? Wordt dat meegenomen?

 

Vraag 11:  Bent u op de hoogte van de zorgen die onlangs ook schriftelijk door bewoners naar verschillende volksvertegenwoordigers zijn verstuurd? Gaat u in gesprek met deze burgers? En op welke termijn denkt u dat te gaan doen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.