01 oktober 2020

Vragen over de toestemming oppompen grondwater door Aviko in Lomm

Ons fractielid Aissa Meziani heeft in provinciale staten de volgende vragen gesteld inzake het oppompen van grondwater door Aviko in Lomm. Het CDA Venlo heeft al eerder zorgen uitgesproken over het waterbeleid in Limburg...

Aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Maastricht, 29 september 2020.

 

 

Betreft: Schriftelijke vragen inzake Toestemming oppompen grondwater Aviko Lomm.

 

Geacht college,

Aviko Lomm mag voor het productieproces in haar vestiging in Noord-Limburg tot nu toe jaarlijks 420.000 kubieke meter grondwater oppompen. Met het oog op een verwachte groei van de aardappelverwerking heeft Aviko de provincie toestemming gevraagd om in de toekomst jaarlijks tot maximaal 630.000 m3 water te mogen oppompen. Dit is ruim 200.000 m3 meer.

Grondgebruikers, met name landbouwbedrijven en TBO’s, vinden het vreemd dat de provincie deze aanvraag juist goed keurt in een periode dat er sprake is van ernstige verdroging en het feit dat iedereen wordt opgeroepen zuiniger met water om te gaan.

 

Aanvullend op de vragen die eerder door PvdD zijn gesteld, stelt onze CDA-fractie nog een aantal vervolg vragen:

1 Heeft de provincie Limburg voorwaarden gesteld aan het oppompen van grondwater tot een maximum 630.000 m3? Zo ja, welke?

2 Andere grondwatergebruikers, zoals de land- en tuinbouw, wordt niet toegestaan uit te breiden in grondwateronttrekking ter plaatse. Wat is de reden waarom er voor Aviko een uitzondering wordt gemaakt?

3 De landbouw- en natuursector leveren tegenprestaties om zoveel mogelijk water in de bodem te laten bezinken. Welke tegenprestaties levert Aviko op dit punt?

4 Wat gebeurt er met het proceswater dat Aviko zegt nodig te hebben voor de productie?

5 Is het college van GS bereid om aan industriële onttrekkers van grondwater tegenprestaties op te leggen in het kader van de uitgangspuntennotitie Water?

 

Het CDA ziet de beantwoording graag binnen de daartoe gestelde termijn tegemoet.

 

Namens de CDA-fractie,

Aissa Meziani.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.