09 maart 2021

Vragen inzake de ontwikkeling van de wijk Vastenavondkamp

Namens de CDA Venlo fractie heeft ons raadslid Mirian Dückers de volgende vragen gesteld:
 

Geachte College,

 

De ontwikkeling van de wijk Vastenavondkamp is een meerjarenproject met als hoofddoel het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk Vastenavondkamp. Dit project loopt al ruim twee jaar. Samen met verschillende partners en samen met de buurtbewoners werkt de Gemeente Venlo aan een langjarige en brede, integrale en sector-overstijgende aanpak teneinde de leefbaarheid, veiligheid, het lerend en werkend vermogen, het kindvriendelijk leefklimaat, sociale netwerk en de kwaliteit van de woonomgeving in de buurt Vastenavondkamp substantieel te verbeteren.  Op 5 maart jl. vernamen we via omroep Venlo dat bewoners in het Vastenavondkamp in gezamenlijkheid kunnen besluiten wat ze willen doen om hun buurt te verbeteren en een budget van 90.000 euro toegewezen krijgen. De inzet van buurtbewoners is hierbij onmisbaar. Goede ondersteuning vanuit de Gemeente voor projecten met heldere en duidelijke communicatie en terugkoppeling mag volgens het CDA dan ook niet ontbreken.  Er liggen ook nog diverse projecten op de stapel in dit gebied.  Eén daarvan is bijvoorbeeld Plan ’t Zilvermeer. Met het mooie weer neemt het aantal ongewenste bezoekers rondom dit meertje toe wat leidt tot openbare dronkenschap, drugsgebruik en handel, slapende daklozen en het vissen met of zonder vergunning en meenemen van karpers wat bij de wet verboden is. De vrijwilligers van Stichting ’t Zilvermeertje maken zich zorgen en hebben onlangs een brief geschreven aan de Gemeente Venlo. Tot op heden hebben zij daarop geen reactie ontvangen.  Het CDA maakt zich over deze situatie ook zorgen en heeft hierover ook enkele vragen. Verder zijn wij benieuwd naar de voortgang van reeds eerder gedane toezeggingen, overige projecten en communicatie richting bewoners / vrijwilligers. Vertrouwde gezichten in een vertrouwde omgeving zijn hierbij van groot belang, immers vertrouwen komt te voet en gaat te paard, zeker in coronatijd.

 

CDA Venlo heeft dan ook de volgende vragen:

  1. Wat is de stand van zaken van de reeds eerder voorgestelde planontwikkeling “’t Zilvermeertje”?
  2. Wat is de stand van zaken van het project “Nieuw Groenbeheer”?
  3. Wat is de stand van zaken van de samenwerking met het praktijkonderwijs in dit gebied?
  4. Zijn deze projecten apart gebudgetteerd buiten het nieuwe beschikbare budget van 90.000 euro? Zo ja, over welke bedragen gaat het dan?
  5. Is de brandbrief van Stichting ’t Zilvermeertje bij u bekend en waarom heeft u nog niet gereageerd op dit schrijven? Kunt u ons een kopie van uw reactie toesturen?
  6. Waarom wordt er niet voldoende en consequent gehandhaafd en toezicht gehouden rondom het Zilvermeertje en op andere noodzakelijke plaatsen in het Vastenavondkamp?
  7. Waarom wordt er niet beter gecommuniceerd met de bewoners in algemene zin zodat het huidige broze vertrouwen weer opnieuw wordt versterkt?
  8. Juist in dit gebied is/zijn meer menselijk contact, een luisterend oor en kortere lijnen nodig vanuit het gemeentelijke apparaat. In sommige gevallen vindt, na een melding naar info@venlo.nl, helaas geen persoonlijke gesprek of terugkoppeling plaats terwijl dat wel nodig is. Op welke wijze gaat u dit verbeteren?
  9. Bent u het met ons eens dat de mensen en bewonersgroepen in dit gebied recht hebben op een continuerende ondersteuning van de Gemeente? Ben u van plan deze ondersteuning langdurig te blijven bieden? Zo ja op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
  10. Verandert de invulling van de vertrouwensfunctie procesmanager “Vastenavondkamp” en zo ja, wat is de reden hiervoor (Bron: vacature Banenpleinlimburg.nl)?

Namens de CDA-fractie 

 

Miriam Duckers                                                        

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.