04 april 2013

Altena Coöperatieland

Door: Arno Bouman

Afgelopen dinsdagavond stond op de agenda van de raad het inmiddels veel besproken voorstel om de twee alternatieven voor verregaande samenwerking in Altena verder uit te werken. Als je dan op de publieke tribune zit dan kun je objectief vast stellen dat er weinig tot geen nieuwe argumenten worden gewisseld. Alle partijen hebben hun stellingen ingenomen. Een bijna drie uur durende discussie leverde geen nieuwe inzichten op.

Gisterenavond was ik op een avond van de ZLTO en ANV ( agrarische natuurvereniging ) over de toekomst van onze landbouw. Dat was best een verademing. Beide verenigingen zijn georganiseerd op Altena-Biesbosch niveau.  Dat is niet zonder slag en stoot gegaan.  Men ervaart het nu als een meerwaarde.  Men onderkent dat we in onze regio krachten moeten bundelen om werkelijk iets te bereiken.

In mijn vorige blog heb ik al aangegeven dat ik een voorstander ben van een stap richting verdere samenwerking in Altena. Wat mij betreft dus een fusie. Waarom toch voor één gemeente als een meerderheid van de burgers tegen lijken te zijn? En het wordt al helemaal moeilijk uit te leggen als er in mijn ogen zelfs geen direct voordeel is voor dezelfde burgers. 

Mijn belangrijkste argument is dat ik graag wil blijven wonen in een open, leefbare én veilige plattelandsgemeente.  Ik gruwel van de gedachte dat we door druk van bovenaf als Aalburg bijvoorbeeld bij de gemeente Gorinchem of Waalwijk worden gevoegd.  Onze huidige regering is er helaas een ster in om de leefbaarheid van het platteland verder onder druk te zetten. Naast die rare 100.000 inwoners grens van minister Plasterk is er ook nog de dreiging om de kleine scholen te gaan sluiten.  

We kunnen natuurlijk als een struisvogel alle signalen die in die richting wijzen negeren. Net als we kunnen negeren dat er meer taken richting onze gemeentes komen. Helaas in combinatie met een bezuiniging.

Ik kies voor een andere weg. We moeten als plattelandsgemeenten de regie in eigen hand nemen.  Als christendemocraat geloof ik heilig in de kracht van de samenleving. Mijn toekomstvisie van een leefbare en veilige gemeente is:

1.       Eén gemeente die met een slanke organisatie zorg draagt voor de taken die noodzakelijk alleen door een gemeente kunnen worden gedragen. Denk bijvoorbeeld aan DIFTAR, veiligheid, riolering, ruimtelijke ordening, WMO, jeugdzorg etc.

2.       Eén gemeente welke  pro-actief initiatieven stimuleert  én omarmt vanuit burgers en ondernemers die de (lokale) leefbaarheid én bedrijvigheid ten goede komen.  Het coöperatiemodel wordt daar waar mogelijk toegepast.

3.       Eén gemeente welke het Rijnlands denken en doen als uitgangspunt neemt.

4.       Eén gemeente waar de lokale democratie en inspraak goed vorm is gegeven.

5.       Eén gemeente waar de zorg voor elkaar én binding met elkaar kernwaarden zijn.

Mijn visie is dat je in het land van Heusden en Altena op deze wijze één toekomstbestendige gemeente kunt realiseren.  Voorwaarde is dan wel dat je elkaar iets gunt.  Ik roep alle partijen dan ook op om de stellingen te verlaten en met elkaar een concrete toekomstvisie voor ons gebied te formuleren en vorm te geven.  En wees dan niet bang voor het verliezen van een identiteit. Deze wordt namelijk niet bepaald door de gemeente maar door de gemeenschap.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.