05 december 2022

380kV-dossier: CDA herhaalt oproep van Dorpsraad ’s Gravenmoer

TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding aanleggen tussen de energiecentrales in Vlissingen en Borssele en de aansluiting bij Tilburg. Het zogenoemde Zuid-West 380 kV tracé. De komst van de nieuwe hoogspanningsverbinding is al jaren onderwerp van gesprek in ’s Gravenmoer. Onlangs zijn de Dorpsraad ’s Gravenmoer en de bewonersgroep in beroep gegaan tegen het Rijksinpassingsplan en heeft het college van B&W haar zorgen geuit richting het ministerie van EZ.

‘Knikvariant’
Het tracé doorkruist ’s Gravenmoer aan de noordzijde. De inwoners van ’s Gravenmoer, vertegenwoordigd door de Dorpsraad en door de bewonersgroep 380kV, zien liever een ‘knikvariant’ komen. Dan zou daar waar de hoogspanningslijnen dichter bij de woningen komen een knik in de recht gaande lijn komen. Hierdoor zouden de hoogspanningslijnen verder van de woningen af komen te liggen. De ‘knikvariant’ is bij de tracé-vaststelling in 2019 niet overgenomen, maar afgewezen.

Gezondheidsraad
Recent verschenen er nieuwe rapporten van de Gezondheidsraad over “hoogspanningslijnen en gezondheid”. Hierin staat onder andere aangegeven dat er in de nabijheid van hoogspanningslijnen ook bij volwassenen meer leukemie voorkomt dan in gebieden waar deze lijnen niet zijn. Na overleg met de Dorpsraad en de bewonersgroep heeft het college van B&W vervolgens in een brief aan het ministerie haar zorgen geuit. Zorgen over de rapporten in relatie tot het voorzorgbeleid, de tracékeuze van de nieuwe hoogspanningsverbinding en over de gevoelige bestemmingen. De reactie van het ministerie noemde het college van B&W ‘teleurstellend’ en was reden voor een nieuwe brief vanuit het college.

Aandacht voor blijven vragen
De Tweede Kamer heeft op 16 november jongsleden de Kamerbrief “herijking voorzorgbeleid magneetvelden elektriciteitsvoorzieningen” ontvangen. Voor CDA-raadslid Chris de Boer was dat reden genoeg om de problematiek nogmaals onder de aandacht te brengen bij de CDA-fractie in de Tweede Kamer: „De CDA-fractie heeft, naar aanleiding van de oproep van de Dorpsraad ’s Gravenmoer in de raadsvergadering van 29 september jongsleden, de problematiek onder de aandacht gebracht bij de Tweede Kamerfractie en bij de provinciale CDA-fractie. Naar aanleiding van de Kamerbrief hebben wij opnieuw contact hierover gehad met de CDA Tweede Kamerfractie.” De Boer riep in raadsvergadering van donderdag 1 december ook de andere fracties op aandacht ervoor te blijven vragen: „Wij vragen aan de andere fracties in de raad, met een landelijke basis en/of provinciale connecties, om hetzelfde te doen.”  

Hoe nu verder?
Daarnaast had De Boer vragen aan de wethouder over de huidige stand van zaken. „Een half uur na het verzenden van onze tweede brief kregen wij reactie dat de Tweede Kamer zojuist geïnformeerd was over het voorzorgbeleid. De minister gaat aan de slag met onderzoek naar bronmaatregelen en naar ruimtelijke aanpassingen. Het is ons nog niet helder wat dit précies betekent. Bronmaatregelen is een ruim begrip. Wij verwachten dat daar nog verduidelijking op komt. Ook hebben wij nog geen antwoord op het verzoek om een breder onderzoek naar gezondheidsrisico’s op te zetten.”, aldus wethouder Ankie de Hoon.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar [email protected] of appen naar 06 - 200 402 95.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.