Resultaten van ons werk als coalitiepartij

Het CDA Dongen - 's Gravenmoer is met zes zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Dongen. Als coalitiepartij mag het CDA meebesturen aan de gemeente Dongen. Hiervoor leveren wij twee wethouders in het college. Zowel de raadsfractie als de wethouders zetten zich dagelijks in om hun idealen te verwezelijken en Dongen, 's Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart te versterken en te vernieuwen. Onze plannen en ambities vindt u terug in het verkiezingsprogramma 'Thuis in wat er Leeft' en in het coalitieakkoord VPD-CDA 'Versterken & Vernieuwen'.

Op deze pagina treft u per thema de resultaten van het CDA in het verwezelijken van de plannen, ambities en idealen.

Armoede

Kostendelersnorm: verruimen naar 27 jaar

In juli 2022 heeft het CDA aandacht gevraagd voor de kostendelersnorm. Enkele gemeenten verlenen, vooruitlopend op de wijziging van de Participatiewet in 2023, per direct ontheffing van de kostendelersnorm tot de leeftijd van 27 jaar in plaats van 21 jaar. De wethouder zegde toe te onderzoeken of dit ook in de gemeente Dongen kan. Na onderzoek heeft het college besloten om proactief ruimhartig maatwerk toe te passen. In de praktijk betekent dit dat de bijstandsuitkeringen van de 11 huishoudens, die zijn gekort vanwege de kostendelersnorm, worden herbeoordeeld in lijn met de wetswijziging per 1 januari 2023, over de maanden oktober, november en december.

Bestuur & dienstverlening

Commissie Democratische vernieuwing

In de laatste raadsvergadering van 2022 heeft de gemeenteraad van Dongen besloten tot het instellen van de commissie Democratische vernieuwing. De opdracht voor de commissie is gericht op het in staat stellen van alle Dongenaren om mee te praten en te denken over belangrijke onderwerpen. Ook zet de commissie zich in voor een open en transparant gemeentebestuur, met een actieve houding naar de inwoners. Verdere professionalisering van de gemeenteraad is het laatste onderdeel van de opdracht voor de commissie. De commissie zal komende bestuursperiode gevraagd en ongevraagd voorstellen doen en adviezen uit brengen ter verbetering van de democratie in de gemeente Dongen. CDA-raadslid Coert van Os is benoemd tot voorzitter van de commissie.

Het komen tot een opdracht was onderdeel van het coalitieakkoord: "De werkgroep zal haar eigen kaders en opdrachten formuleren in een nota, waarbij de denkkracht, daadkracht en betrokkenheid van inwoners maximaal worden benut. Deze nota leggen we voor aan de gemeenteraad. De werkgroep heeft als taak met concrete, praktisch toepasbare voorstellen te komen ter verbetering van de lokale democratie."

Uitbreiden programma Jeugd & Politiek

Het programma Jeugd & Politiek verder uit te breiden, met bijvoorbeeld meer Lagerhuis debatten, jeugdburgemeester, kindervragenuur en lessen van politici, was een wens uit het CDA-verkiezingsprogramma. In het coalitieakkoord is afgesproken om het programma Jeugd & Politiek uit te breiden en de kaders te stellen in het takendebat. In het takendebat heeft het CDA de opdracht ingediend om dit nader uit te zoeken: "in beeld brengen of de scholen de wens hebben het programma Jeugd & Politiek uit te breiden naar een programma met minimaal één activiteit per jaar voor elk leerjaar vanaf groep 7 tot en met VWO 6."

Transparante politiek: nieuwe audiovisueel systeem

Inwoners moeten mee kunnen denken over oplossingen in hun directe omgeving of inbreng kunnen leveren aan beleidsnota’s. De gemeente is er immers voor haar inwoners. Het CDA wil de denkkracht, daadkracht en betrokkenheid van inwoners maximaal benutten. Om de politiek dichter bij de mensen te brengen moet de livestream van de raadsvergaderingen up-to-date en goed te volgen zijn. Bij de begroting 2023 heeft het CDA hiervoor een motie ingediend. De motie vraagt om scenario's voor een nieuw audiovisueel systeem, waardoor de politiek meer open en toegangelijker wordt.

Duurzaamheid

Klusbus in Dongen

Het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen aan het huis niet voor iedereen weggelegd is. Het CDA kiest voor een gemeente die duurzaamheidsinitiatieven faciliteert, zoals met een Klusbus mogelijk is. Met een klusbus kunnen kosteloos (kleine) energiebesparende maatregelen uitgevoerd kunnen worden bij inwoners.

Het CDA diende een motie in bij de begroting 2023 om samen met Energiecoöperatie Energie Dongen het concept 'Klusbus' in de gemeente Dongen verder uit te werken en hierbij, waar mogelijk, ook andere partners in te zetten.

De gemeente heeft het plan voor een Klusdienst verder uitgewerkt. De maatregelen zullen pas (op zijn vroegst) in oktober 2023 beschikbaar zijn. Dit is afhankelijk van een vlotte aanbesteding en succesvolle implementatie. 

Al met al zijn wij blij dat er werk gemaakt is van onze motie!

Steun aan vrijwilligers Energie Dongen

Het CDA vindt dat de verduurzamingsopgave betaalbaar en behapbaar moet zijn voor inwoners. Samenwerking is hierbij het sleutelwoord. Toch werd voorgesteld om de vrijwilligers van Energie Dongen, die al jaren een verbindende rol spelen, opzij te zetten. Met een motie heeft het CDA het college verzocht om samen met Energiecoöperatie Samen Dongen te onderzoeken hoe de energiecoöperatie, en haar vrijwilligers, betrokken kunnen worden bij een Energieloket in beheer van de gemeente. Hiermee wordt de energiecoöperatie niet zo maar meer opzij gezet.

Waarderingscompliment voor ZAPpers

In het verkiezingsprogramma wil het CDA vrijwilligers die (al of niet in clubverband) zwerfafval opruimen, belonen met een ‘waarderingscompliment’. Bij de begrotingsbehandeling 2023 diende het CDA hier een motie voor in. Deze verzoekt het college om ZAPpers (ZwerfAfvalPakkers) in 2023 te waarderen met een waarderingscompliment ter waarde van € 30, ter besteding bij ondernemers in de gemeente. De motie is unaniem aangenomen.

Economie

Arbeidsmigranten: vergunde periode en arbeidsbehoefte sluiten aan op elkaar

Door vaststelling van het vernieuwde ‘beleidskader huisvesting arbeidsmigranten’ heeft de gemeenteraad geactualiseerde voorwaarden vastgelegd voor specifieke huisvestingsvormen en mogelijke locaties voor arbeidsmigranten. Een belangrijk punt in het CDA verkiezingsprogramma is de huisvesting van arbeidsmigranten op het terrein van de werkgever te stimuleren door de vergunde periode aan te laten sluiten op de arbeidsbehoefte en -duur op het bedrijf. Met het vernieuwde beleidskader hebben we dit kunnen realiseren.

Het CDA is daarnaast ook voorstander van het beperken van huisvesting voor arbeidsmigranten in wijken en dorpen. In het nieuwe beleidskader is nu ook huisvesting op locaties aan de rand van de kernen en van bedrijventerrein mogelijk.

Financiën

OZB-korting

In de begroting 2023 was een flinke lastenverzwaring opgenomen voor ondernemers, stichtingen en verenigingen; een stijging van de OZB met ruim 10%. De CDA-fractie heeft, samen met de Volkspartij Dongen (VPD) en de Dongense VVD, een korting van 4% op de OZB-heffing bewerkstelligd met een amendement op het voorstel.

Leefbaarheid

Aan de slag met een nieuw subsidiebeleid

Het CDA heeft positief gereageerd op uitgangspunten voor een nieuw subsidiebeleid. In ons verkiezingsprogramma vragen wij om het subsidiebeleid te herijken. 

De zogenoemde uitgangspuntennotitie is een goede aanzet om te komen tot een nieuw subsidiebeleid voor het ‘verenigingsleven’. In deze notitie staan een viertal punten om op te nemen in het beleid. Dit gaat over inhoud & impact, over samenwerking, over het proces én over de financiën.

Het CDA is blij met de brede kijk op ondersteuning. Het verlenen van subsidies aan verenigingen gaat niet alleen om financiële steun, maar ook om andere vormen van ondersteuning. Daarnaast was het CDA positief over het streven naar een gebruiksvriendelijk subsidieproces, waarbij criteria en randvoorwaarden zo duidelijk mogelijk worden weergegeven. Tot slot staan we achter de jaarlijkse indexaties van de subsidie(plafonds), want ook het verenigingsleven heeft te maken met stijgende kosten (als gevolg van inflatie).

Het subsidiebeleid moet stichtingen, verenigingen en vrijwilligers gaan ontlasten, en méér belasten.

Buurtbudget voor initiatieven uit de samenleving

Het CDA wil een ‘wijkfonds’ om projecten die de leefbaarheid vergroten te kunnen realiseren (verkiezingsprogramma). Middels een motie bij de begroting 2023 hebben we verzocht om buurtinitiatieven, met als doel het verbeteren van de openbare ruimte en/of sociale cohesie, mogelijk te maken door hier een budget voor vrij te maken. Dit raadsvoorstel wordt uiterlijk in het eerste kwartaal van 2023 voorgelegd aan de gemeenteraad.

Evenementen- en vergunningenbeleid is vernieuwd

Zowel in het verkiezingsprogramma als in het coalitieakkoord vraagt het CDA om een vernieuwd Evenementen- en vergunningenbeleid.  Samen met diverse evenementenorganisatoren, hulpdiensten en de horeca is er afgelopen periode gewerkt aan dit nieuwe evenementenbeleid. 

Dongen, ’s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart bruisen van de evenementen. Aan de gemeente de taak om deze cultuur te ondersteunen en te faciliteren.” luidde de boodschap van de CDA-fractie bij de raadsbehandeling op donderdag 26 januari.

Financiële steun aan Verenigingshal

Zowel in het coalitieakkoord als in het verkiezingsprogramma spreken we onze steun uit voor komst van een Verenigingshal. In de begroting 2023 hebben we ingestemd met een structurele bijdrage van € 13.000 in de toekomstige exploitatielasten.

Goede speelplekken met de juiste speeltoestellen

In de gemeente Dongen bevinden zich ongeveer 460 speeltoestellen, verdeeld over 72 speelplekken. Tot en met 2025 moeten er 276 speeltoestellen vervangen worden. Het CDA wil hiervoor een goed uitgewerkt plan van aanpak zien, dat is opgesteld na overleg met ouders, kinderen en de dorps- en wijkraden. In het coalitieakkoord willen we via Right to Challenge inwoners uitnodigen om samen speelplaatsen aan te pakken, te verbeteren of te vervangen. 

Tijdens het takendebat heeft fractie hiervoor een opdracht ingediend. De gemeente moet aan de slag om samen met dorps- en wijkraden, ouders, kinderen en de gemeenteraad tot een plan te komen waarin keuzes worden gemaakt over het aantal speelplekken en -toestellen in de gemeente, maar ook wat betreft herschikking, vervanging of verwijdering van speeltoestellen. Het CDA vindt het van groot belang dat dit proces wordt vormgegeven én wordt gestart met de benoemde groepen. Voor het participatietraject is een budget van € 50.000 euro nodig.

Wijkschouwen op toegankelijkheid, veiligheid en leefbaarheid

Zowel in het verkiezingsprogramma als het coalitieakkoord vraagt het CDA om brede schouwen uit te voeren. En dit samen met inwoners en belangenorganisaties te doen. De uitwerking die het college vervolgens aanleverde viel tegen. Met een motie roept het CDA op tot ‘bredere’ schouwen waarin, naast toegankelijkheid van de openbare ruimte, er ook geschouwd wordt op veiligheid en leefbaarheid van de wijk. In de motie vraagt het CDA ook aan het college om het mogelijk te maken dat inwoners locaties kunnen aanmelden voor een zo’n inspectie of schouw. De motie werd unaniem aangenomen.

Senioren

Er komt een ouderenbeleid

In het verkiezingsprogramma pleit het CDA ervoor om een samenhangend ouderenbeleid te realiseren. Om hiertoe te komen is een plan van aanpak 'Samen Ouder Worden' opgesteld. Hierin staan de stappen beschreven die leiden tot meer inzicht in de huidige situatie rondom voorzieningen voor ouderen van de gemeente Dongen. Er wordt gekeken naar wie de samenwerkingspartners zijn, waar zij verantwoordelijk voor zijn en of er nog iets mist in het aanbod.

Op basis van de resultaten wordt een actieplan opgesteld. Naar verwachting is dit actieplan na de zomer 2023 gereed.

Het CDA is blij met de eerste uitwerking van deze ambitie. We wachten het actieplan af. Dit actieplan wordt namelijk ter besluitvorming voorgelegd aan het college en de raad.

Wonen

100 flexwoningen en nieuwe woonvormen

In Kadernota worden de eerste ambities en plannen voor 2024 vastgelegd. In deze Kadernota is voorgesteld om 100 flexwoningen te bouwen.

Wij hebben al jaren gepleit voor andere woonvormen in de gemeente. Dit is een mooi voorbeeld. Wij hopen dat de juiste doelgroepen, zoals met name de jongeren, hierin kunnen gaan wonen. 

De plannen worden nu uitgewerkt. Er is een onderzoek uitgevoerd met als doel om inzicht te geven in de meest kansrijke locaties voor inbreiding in Dongen.

Nieuwe woonzorgvisie

Het CDA vraagt al enkele jaren om een actualisatie van de huidige woonvisie. De woningmarkt is totaal veranderd en er is een tekort aan woningen. Maar ook wijzigingen van de Woningwet, de komst van de Omgevingswet, nieuw beleid van het Rijk en een verder gaande samenwerking in, en met de regio Hart van Brabant vragen om aanpassingen. In de laatste raadsvergadering van 2022 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de startnotitie voor de Woonzorgvisie.

Wethouder Kees de Jong (CDA / Wonen & Bouwen) heeft aan de raad een startnotitie voorgelegd die gaat over het proces en de planning om te komen tot een nieuwe visie. Het is goed dat er een stap wordt gemaakt met deze ambitie uit het coalitieakkoord én uit het CDA-verkiezingsprogramma.

Het woonbehoefteonderzoek uit 2021 benadrukt onder andere het belang van nieuwe woonvormen en van het transformeren van gebouwen, om te voldoen aan de woonbehoefte van diverse doelgroepen. Het is goed dat het lokale en regionale woonbehoefteonderzoek en de woonzorganalyse uit Hart van Brabant worden meegenomen in het visiedocument.

Eind 2023 moet er een nieuwe woonzorgvisie zijn. Opgesteld met inwoners, stakeholders en gemeenteraad. Om de rol van de raad te versterken is door het CDA nog een motie ingediend, die unaniem is aangenomen.

Nieuwe woonwijk Noorderbunder

De gemeente wil een nieuwe woonwijk realiseren aan de Noorderlaan. De ambitie voor de ‘Noorderbunder’ is een natuur-inclusieve, duurzame, toekomstbestendige wijk. Het CDA is groot voorstander van de nieuwe wijk én heeft zich hiervoor hard gemaakt in haar verkiezingsprogramma In de wijk zal 30% sociale woningbouw gerealiseerd worden. Daarnaast zal er ook 20% middeldure huur worden gebouwd..

Inmiddels heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan, wat het realiseren van maximaal 300 woningen mogelijk maakt, goedgekeurd.

Binnen het plan worden woningen geselecteerd voor een pilot ‘waterneutraal’ bouwen. Hierin wordt opgetrokken met het waterschap Brabantse Delta. Ook daarvoor hebben wij altijd gepleit in het coalitieakkoord én in ons verkiezingsprogramma!

Kortom, het CDA Dongen - ’s Gravenmoer is blij dat we met het vaststellen van het bestemmingsplan een stap dichter bij het realiseren van de nieuwe woonwijk zijn.

Starterslening is verruimd

Het CDA is voorstander van de Starterslening. In het coalitieakkoord hebben wij afgesproken om de maximale koop- / aanneemsom om in aanmerking te komen voor een starterslening te verruimen. Deze is nu gelijk aan de NHG grens van 2022 (de nieuwe betaalbaarheidsgrens van het Rijk). Hierdoor kunnen starters die een huis bemachtigen met een maximale aankoopprijs van € 355.000,- geholpen worden. De lening overbrugt het verschil tussen de totale aankoopkosten en het bedrag dat de starters kunnen lenen bij de bank. 

Naast een nieuwe maximale aankoopprijs wordt ook de leeftijdsgrens verhoogd van 30 jaar naar maximaal 35 jaar. Bovendien wordt het maximaal te lenen bedrag van € 20.000,- verhoogd naar maximaal € 25.000,-.

Het CDA is blij met deze ontwikkeling: „Er zijn nu meer starters die in het betaalbare segment een steuntje in de rug kunnen krijgen. Dat is een zeer positieve ontwikkeling die de ambitie in ons coalitieakkoord volgt. Het woningbehoefteonderzoek laat zien dat deze doelgroep behoefte heeft aan dit financieel steuntje”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.