Resultaten van ons werk als coalitiepartij

Het CDA Dongen - 's Gravenmoer is met zes zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Dongen. Als coalitiepartij mag het CDA meebesturen aan de gemeente Dongen. Hiervoor leveren wij twee wethouders in het college. Zowel de raadsfractie als de wethouders zetten zich dagelijks in om hun idealen te verwezenlijken en Dongen, 's Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart te versterken en te vernieuwen. Onze plannen en ambities vindt u terug in het verkiezingsprogramma 'Thuis in wat er Leeft' en in het coalitieakkoord VPD-CDA 'Versterken & Vernieuwen'.

Halverwege de bestuursperiode heeft het CDA samen met coalitiegenoot VPD een de stand van zaken opgemaakt. Dit is gedeeld met gemeenteraad.

Op deze pagina treft u per thema de resultaten van het CDA in het verwezenlijken van de plannen, ambities en idealen.

Armoede

Een nieuw Armoede- en Schuldenbeleidsplan

Momenteel leeft 71% van de minimahuishoudens (huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum) al drie jaar of langer met een laag inkomen. En minimaal 660 Dongense huishoudens en ongeveer 340 kinderen leven hedendaags met armoede- en schuldenproblemen. Het CDA wil dat de gemeente inwoners die in armoede leven zo goed mogelijk ondersteunen. Daartoe is een nieuw Armoede- en Schuldenbeleidsplan opgesteld. De gemeenteraad heeft dit plan unaniem aangenomen.

Giftengrens bijstand omhoog

Het CDA wil dat huishoudens in de bijstand voortaan €1.800 aan giften mogen ontvangen zonder dat ze gekort worden op hun uitkering. Dit was eerst €1.200. Sinds 2021 zijn namelijk de kosten van levensonderhoud fors gestegen en is de toch al kwetsbare bestaanszekerheid van bijstandsgerechtigden nog meer onder druk komen te staan. De motie van het CDA die hiertoe oproept is aangenomen en wordt uitgevoerd door het college.

Kostendelersnorm: verruimen naar 27 jaar

In juli 2022 heeft het CDA aandacht gevraagd voor de kostendelersnorm. Enkele gemeenten verlenen, vooruitlopend op de wijziging van de Participatiewet in 2023, per direct ontheffing van de kostendelersnorm tot de leeftijd van 27 jaar in plaats van 21 jaar. De wethouder zegde toe te onderzoeken of dit ook in de gemeente Dongen kan. Na onderzoek heeft het college besloten om proactief ruimhartig maatwerk toe te passen. In de praktijk betekent dit dat de bijstandsuitkeringen van de 11 huishoudens, die zijn gekort vanwege de kostendelersnorm, worden herbeoordeeld in lijn met de wetswijziging per 1 januari 2023, over de maanden oktober, november en december.

Bestuur & dienstverlening

Commissie Democratische vernieuwing

In de laatste raadsvergadering van 2022 heeft de gemeenteraad van Dongen besloten tot het instellen van de commissie Democratische vernieuwing. De opdracht voor de commissie is gericht op het in staat stellen van alle Dongenaren om mee te praten en te denken over belangrijke onderwerpen. Ook zet de commissie zich in voor een open en transparant gemeentebestuur, met een actieve houding naar de inwoners. Verdere professionalisering van de gemeenteraad is het laatste onderdeel van de opdracht voor de commissie. De commissie zal komende bestuursperiode gevraagd en ongevraagd voorstellen doen en adviezen uit brengen ter verbetering van de democratie in de gemeente Dongen. CDA-raadslid Coert van Os is benoemd tot voorzitter van de commissie.

Het komen tot een opdracht was onderdeel van het coalitieakkoord: "De werkgroep zal haar eigen kaders en opdrachten formuleren in een nota, waarbij de denkkracht, daadkracht en betrokkenheid van inwoners maximaal worden benut. Deze nota leggen we voor aan de gemeenteraad. De werkgroep heeft als taak met concrete, praktisch toepasbare voorstellen te komen ter verbetering van de lokale democratie."

Transparante politiek: nieuwe audiovisueel systeem

Inwoners moeten mee kunnen denken over oplossingen in hun directe omgeving of inbreng kunnen leveren aan beleidsnota’s. De gemeente is er immers voor haar inwoners. Het CDA wil de denkkracht, daadkracht en betrokkenheid van inwoners maximaal benutten. Om de politiek dichter bij de mensen te brengen moet de livestream van de raadsvergaderingen up-to-date en goed te volgen zijn. Bij de begroting 2023 heeft het CDA hiervoor een motie ingediend. De motie vraagt om scenario's voor een nieuw audiovisueel systeem, waardoor de politiek meer open en toegangelijker wordt.

Duurzaamheid

Klusbus in Dongen

Het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen aan het huis niet voor iedereen weggelegd is. Het CDA kiest voor een gemeente die duurzaamheidsinitiatieven faciliteert, zoals met een Klusbus mogelijk is. Met een klusbus kunnen kosteloos (kleine) energiebesparende maatregelen uitgevoerd kunnen worden bij inwoners.

Het CDA diende een motie in bij de begroting 2023 om samen met Energiecoöperatie Energie Dongen het concept 'Klusbus' in de gemeente Dongen verder uit te werken en hierbij, waar mogelijk, ook andere partners in te zetten.

In november is het project Energieklus gestart. Bij 469 huishoudens ging de Energieklusser al aan de slag (peildatum 16 april 2024).

Steun aan vrijwilligers Energie Dongen

Het CDA vindt dat de verduurzamingsopgave betaalbaar en behapbaar moet zijn voor inwoners. Samenwerking is hierbij het sleutelwoord. Toch werd voorgesteld om de vrijwilligers van Energie Dongen, die al jaren een verbindende rol spelen, opzij te zetten. Met een motie heeft het CDA het college verzocht om samen met Energiecoöperatie Samen Dongen te onderzoeken hoe de energiecoöperatie, en haar vrijwilligers, betrokken kunnen worden bij een Energieloket in beheer van de gemeente. Hiermee wordt de energiecoöperatie niet zo maar meer opzij gezet.

Waarderingscompliment voor ZAPpers

In het verkiezingsprogramma wil het CDA vrijwilligers die (al of niet in clubverband) zwerfafval opruimen, belonen met een ‘waarderingscompliment’. Bij de begrotingsbehandeling 2023 diende het CDA hier een motie voor in. Deze verzoekt het college om ZAPpers (ZwerfAfvalPakkers) in 2023 te waarderen met een waarderingscompliment ter waarde van € 30, ter besteding bij ondernemers in de gemeente. De motie is unaniem aangenomen.

Economie

Arbeidsmigranten: vergunde periode en arbeidsbehoefte sluiten aan op elkaar

Door vaststelling van het vernieuwde ‘beleidskader huisvesting arbeidsmigranten’ heeft de gemeenteraad geactualiseerde voorwaarden vastgelegd voor specifieke huisvestingsvormen en mogelijke locaties voor arbeidsmigranten. Een belangrijk punt in het CDA verkiezingsprogramma is de huisvesting van arbeidsmigranten op het terrein van de werkgever te stimuleren door de vergunde periode aan te laten sluiten op de arbeidsbehoefte en -duur op het bedrijf. Met het vernieuwde beleidskader hebben we dit kunnen realiseren.

Het CDA is daarnaast ook voorstander van het beperken van huisvesting voor arbeidsmigranten in wijken en dorpen. In het nieuwe beleidskader is nu ook huisvesting op locaties aan de rand van de kernen en van bedrijventerrein mogelijk.

Nieuwe Economische visie opgesteld

In het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen om als gemeente de verbindende partij te zijn tussen ondernemers, werknemers, werkzoekenden, inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt en studenten. De gemeenteraad heeft hiertoe een nieuwe Economische visie vastgesteld. Deze visie is opgesteld in samenwerking met lokale ondernemers en het onderwijs. Uit de visie is een 10-punten-plan voortgekomen dat duidelijk aangeeft wat er moet gebeuren om de Dongense economie te laten groeien.

Financiën

OZB-korting

In de begroting 2023 was een flinke lastenverzwaring opgenomen voor ondernemers, stichtingen en verenigingen; een stijging van de OZB met ruim 10%. De CDA-fractie heeft, samen met de Volkspartij Dongen (VPD) en de Dongense VVD, een korting van 4% op de OZB-heffing bewerkstelligd met een amendement op het voorstel.

Leefbaarheid

Aan de slag met een nieuw subsidiebeleid

Het CDA heeft positief gereageerd op uitgangspunten voor een nieuw subsidiebeleid. In ons verkiezingsprogramma vragen wij om het subsidiebeleid te herijken. 

De zogenoemde uitgangspuntennotitie is een goede aanzet om te komen tot een nieuw subsidiebeleid voor het ‘verenigingsleven’. In deze notitie staan een viertal punten om op te nemen in het beleid. Dit gaat over inhoud & impact, over samenwerking, over het proces én over de financiën.

Het CDA is blij met de brede kijk op ondersteuning. Het verlenen van subsidies aan verenigingen gaat niet alleen om financiële steun, maar ook om andere vormen van ondersteuning. Daarnaast was het CDA positief over het streven naar een gebruiksvriendelijk subsidieproces, waarbij criteria en randvoorwaarden zo duidelijk mogelijk worden weergegeven. Tot slot staan we achter de jaarlijkse indexaties van de subsidie(plafonds), want ook het verenigingsleven heeft te maken met stijgende kosten (als gevolg van inflatie).

Het subsidiebeleid moet stichtingen, verenigingen en vrijwilligers gaan ontlasten, en méér belasten.

Adviserende Groencommissie met experts en inwoners

"Een adviescommissie ‘Groen’ in te stellen, bestaande uit betrokken inwoners en lokale experts, die adviseert over groenonderhoud, maaibeleid, bomenaanplant en bomenkap." is een van de prioriteiten in het CDA-verkiezingsprogramma.

Bij het behandelen van het groen- en bomenbeleidsplan heeft de CDA-fractie daarom ervoor gepleit voor een ‘Groencommissie’. Deze moet de gemeente (on)gevraagd adviseren over items die spelen ten aanzien van (de uitvoering van) groen- en bomenbeleid. In de commissie moeten onder andere experts, ambtenaren, vertegenwoordigers vanuit de dorps- en wijkraden en (overige) inwoners plaatsnemen. Momenteel kunnen inwoners formeel nergens terecht over groen- en bomenbeleid.

Een motie die hiertoe oproept is aangenomen. Via raadsinformatiebrief 74 is de gemeenteraad geinformeerd over de oprichting van een 'Klankbordgroep groen Dongen' als uitwerking van de motie. Aan deze klankbordgroep zullen ongeveer vijf inwoners deelnemen. Daarnaast nemen een boomverzorger (European Tree Technician) en een ambtenaar vanuit het vakgebied groen deel om de inwoners vanuit het vakgebied te kunnen informeren en waar nodig te ondersteunen. De portefeuillehouder openbare ruimtedomein treedt op als voorzitter. Aan de Klankbordgroep zullen beleidsvoornemens en beleidsvragen voorgelegd worden. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk om op eigen initiatief, ongevraagd advies te geven over groenzaken

Buurtbudget voor initiatieven uit de samenleving

Het CDA wil een ‘wijkfonds’ om projecten die de leefbaarheid vergroten te kunnen realiseren (verkiezingsprogramma). Bij de behandeling van de programmabegroting 2023 in november diende het CDA een motie in om buurtinitiatieven mogelijk te maken. De motie verzocht het college van Burgemeester en wethouders om hiervoor een voorstel te maken.

In de raadsvergadering van 28 september werd het voorstel besproken. Er is besloten om € 25.000 beschikbaar te stellen voor initiatieven die bijdragen aan de sociale cohesie, veiligheid, maatschappelijke betrokkenheid of leefbaarheid in een buurt of wijk te financieren. Het betreft hier kleinschalige activiteiten die inwoners willen opzetten.

Aanvragen behandelt de gemeente Dongen op volgorde van binnenkomst en zolang het budget toereikend is. Het is belangrijk dat er in de straat of buurt draagvlak is voor het initiatief. Dit betekent dat buurt- en straatgenoten het eens zijn met het idee. Initiatiefnemers kunnen een buurtinitiatief indienen via het online aanmeldformulier op www.dongen.nl/buurtinitiatief.

Financiële steun aan Verenigingshal

Zowel in het coalitieakkoord als in het verkiezingsprogramma spreken we onze steun uit voor komst van een Verenigingshal. In de begroting 2023 hebben we ingestemd met een structurele bijdrage van € 13.000 in de toekomstige exploitatielasten.

Onderzoek haalbaarheid Passantenhaven

Het CDA Dongen - ’s Gravenmoer pleit al lange tijd voor de realisatie van een passantenhaven langs het Wilhelminakanaal. Het kan de recreatieve en toeristische aantrekkingskracht van de gemeente versterken en het kan mogelijkheden voor werk en bedrijvigheid creëren. Daarom wil het CDA de haalbaarheid, de voordelen en de nadelen van een passantenhaven in Dongen in beeld gebracht hebben. Om dit voor elkaar te krijgen heeft het CDA een voorstel opgesteld dat de gemeenteraad heeft aangenomen.

Vernieuwen speelpleinen en speeltoestellen

In de gemeente Dongen bevinden zich ongeveer 460 speeltoestellen, verdeeld over 72 speelplekken. Tot en met 2025 moeten er 276 speeltoestellen vervangen worden. Het CDA wil hiervoor een goed uitgewerkt plan van aanpak zien, dat is opgesteld na overleg met ouders, kinderen en de dorps- en wijkraden. In het coalitieakkoord willen we via Right to Challenge inwoners uitnodigen om samen speelplaatsen aan te pakken, te verbeteren of te vervangen. 

Tijdens het takendebat heeft fractie hiervoor een opdracht ingediend. De gemeente moet aan de slag om samen met dorps- en wijkraden, ouders, kinderen en de gemeenteraad tot een plan te komen waarin keuzes worden gemaakt over het aantal speelplekken en -toestellen in de gemeente, maar ook wat betreft herschikking, vervanging of verwijdering van speeltoestellen. Het CDA vindt het van groot belang dat dit proces wordt vormgegeven én wordt gestart met de benoemde groepen. Voor het participatietraject is een budget van € 50.000 euro nodig.

Waarderen van onze vrijwilligers

Opnieuw een vrijwilligersprijs in Dongen? Een waarderingscompliment voor vrijwilligers? Andere ideeën? Uit verschillende opties kan gekozen worden. Het CDA heeft namelijk tijdens de behandeling van de Kadernota een motie ingediend om de vrijwilligers te waarderen voor hun inzet voor de samenleving. De motie werd met zeer ruime meerderheid aangenomen.

Met de motie vraagt het CDA aan het college om de voorbeelden van waarderen, van het werk van vrijwilligers, in beeld te brengen. Daarnaast moet het college kijken naar waarderingen die in het verleden door de gemeente Dongen zijn gedaan. Er valt dan te denken aan de ‘vrijwilligersprijs van het jaar’. In het verkiezingsprogramma heeft het CDA er al voor gepleit om de ‘Vrijwilliger van het Jaar’ verkiezing her in te voeren in de gemeente.

Het is nog niet bekend hoe een "Waarderingscompliment" precies zal worden geïmplementeerd en welke vormen van erkenning zullen worden gebruikt. Dit wordt komende periode verder uitgewerkt.

Wijkschouwen op toegankelijkheid, veiligheid en leefbaarheid

Zowel in het verkiezingsprogramma als het coalitieakkoord vraagt het CDA om brede schouwen uit te voeren. En dit samen met inwoners en belangenorganisaties te doen. Met een motie roept het CDA op tot ‘bredere’ schouwen waarin, naast toegankelijkheid van de openbare ruimte, er ook geschouwd wordt op veiligheid en leefbaarheid van de wijk. In de motie vraagt het CDA ook aan het college om het mogelijk te maken dat inwoners locaties kunnen aanmelden voor een zo’n inspectie of schouw. De motie werd unaniem aangenomen.

In 2024 zal er nu een start gemaakt worden door de gemeente met deze manier van werken. In de eerste helft van het jaar is er nog sprake van een tussentijdse werkvorm, waarin alleen de wijkwethouders een aantal bezoeken aan de wijken en kernen afleggen om met elkaar constateringen, knelpunten, wensen en behoeften uit te wisselen.

Onderwijs

Nieuwe gymzalen voor Heilig Hart en Biezenkring

In de vorige bestuursperiode was het college voornemens om gymzaal De Otterdonk te slopen. Onder andere het CDA riep toen met een motie op om "niet eerder tot sloop over te gaan dan dat er een verantwoorde oplossing is voor de leerlingen van BS De Biezenkring en De Noorderpoort". Nu is de gemeenteraad op 1 februari 2024 akkoord gegaan met een nieuwe gymzaal voor IKC De Biezenkring. Op deze wij kan het beste (bewegings)onderwijs gewaarborgd blijven voor de leerlingen. 

En ook de Heilig Hart krijgt een eigen gymzaal bij hun Integraal Kindcentrum (IKC). Dit was eerst niet voorzien in de plannen. Echter door de nieuw vastgestelde leerlingaantallen is er andere regelgeving van toepassing. Hierdoor moeten leerlingen van de Heilig Hart dichter bij het schoolgebouw gymmen. De gemeenteraad schaarde zich unaniem achter het voorstel om de Heilig Hart school een eigen gymzaal te geven. Zo ook het CDA: „Het is een investering waar ouders en kinderen de komende 50 jaar van gaan profiteren.”.

Uitbreiden programma Jeugd & Politiek

Het programma Jeugd & Politiek verder uit te breiden, met bijvoorbeeld meer Lagerhuis debatten, jeugdburgemeester, kindervragenuur en lessen van politici, was een wens uit het CDA-verkiezingsprogramma. Vorig jaar heeft het CDA hiervoor een verzoek gedaan bij het college van burgemeester & wethouders. Inmiddels hebben de scholen positief gereageerd op het uitbreiden van het programma. Met het Cambreur college liggen de eerste nieuwe afspraken vast en zijn er nieuwe projecten toegevoegd. Voor de basisscholen vindt momenteel vooronderzoek plaats naar de mogelijkheden om uit te breiden. 

Senioren

Er komt een actueel ouderenbeleid

In het verkiezingsprogramma pleit het CDA ervoor om een samenhangend ouderenbeleid te realiseren. Om hiertoe te komen is een plan van aanpak 'Samen Ouder Worden' opgesteld. Hierin staan de stappen beschreven die leiden tot meer inzicht in de huidige situatie rondom voorzieningen voor ouderen van de gemeente Dongen. Er wordt gekeken naar wie de samenwerkingspartners zijn, waar zij verantwoordelijk voor zijn en of er nog iets mist in het aanbod. Op basis van de resultaten is een actieplan opgesteld. 

De volgende stap is een gesprek tussen college en gemeenteraad over de verwachtingen van een nieuw beleid.

Verkeer

Inwonersparticipatie bij verkeersveiligheid

Het CDA wil dat inwoners kunnen aangeven op welke plekken in de gemeente de verkeerssituatie onveilig is. Momenteel gebruikt de gemeente alleen objectieve gegevens, zoals het aantal ongevallen op een plek. Voor het CDA is dit onvoldoende en heeft daarom een motie hiervoor ingediend. Deze werd door de voltallige gemeenteraad aangenomen.

Verkeerssituaties die als onveilig worden ervaren door inwoners moeten in beeld zijn. Daarom heeft het CDA de gemeente opgeroepen om in 2024 dit voor en bij de inwoners in beeld te brengen. Aan de hand van de uitkomsten zou het verkeersbeleidsplan kunnen worden geactualiseerd. Een goed en eenvoudig initiatief hiertoe is de Verkeersveiligheidsprikker in Rotterdam. Door deze Prikker kunnen inwoners op een digitale plattegrond aangeven waar zij zich onveilig voelen in het verkeer.

Naar aanleiding van de motie loopt er nu een pilot met een verkeersveiligheidsonderzoek in de Tramstraat.

Wonen

100 flexwoningen en nieuwe woonvormen

In Kadernota worden de eerste ambities en plannen voor 2024 vastgelegd. In deze Kadernota is voorgesteld om 100 flexwoningen te bouwen. Er loopt een onderzoek naar de realisatiemogelijkheden. In de raad van 18 april 2024 heeft het CDA een motie aangenomen waarbij het college onder meer verzocht wordt om de mogelijkheden voor – een bij de kern Dongen-Vaart passend aantal – flexwoningen in beeld te brengen en te betrekken bij het onderzoek dat loopt naar 100 flexwoningen.

Wij hebben al jaren gepleit voor andere woonvormen in de gemeente. Wij hopen dat de juiste doelgroepen, zoals met name de jongeren, hierin kunnen gaan wonen.

Dongen wordt uitgebreid

In het coalitieakkoord is afgesproken om in te zetten op een betekenisvolle verruiming en versnelling van het woningbouwprogramma. Om dit te bereiken is moet Dongen gaan uitbreiden, ofwel nieuwe wijken bouwen. De locaties Noorderbunder in Dongen en de Vijf Turven in ’s Gravenmoer zijn de laatste uitbreidingslocaties die de gemeente in eigendom heeft. Volgens recente prognose zijn er tot 2040 totaal circa 2.110 extra woningen nodig. Daarom zijn, in een locatiestudie, vijf locaties in de gemeente onderzocht of deze geschikt zijn voor woningbouw. 

Het gebied tussen de Procureurweg en de Berlagestraat komt als meest kansrijk uit het onderzoek. Als tweede locatie wordt bekeken of dit het gebied ten noorden van de nieuwbouwwijk Noorderbunder wordt of het gebied aan de Beljaartlaan, ten noordoosten van de Lage Ham. Vanwege behoud van de leefbaarheid riep het CDA bij de bespreking ook op om te blijven bouwen in alle kernen.

Kansen voor Blijverslening worden onderzocht

80% van de woningvoorraad kan levensloopgeschikt gemaakt worden. Senioren kunnen daardoor langer thuis wonen. Het levensloopgeschikt maken van woningen kost ook geld. Daarom wil het CDA dat er serieus gekeken wordt de Blijverslening. Met de Blijverslening kunnen aanpassingen, om woningen levensloopgeschikt te maken, worden gefinancierd. Het CDA heeft de wethouder deze opdracht meegegeven bij de behandeling van de nieuwe Woonzorgvisie. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde het voorstel.

Nieuwe woonzorgvisie

Het CDA vraagt al enkele jaren om een actualisatie van de huidige woonvisie. De woningmarkt is totaal veranderd en er is een tekort aan woningen. In december 2023 stemde de gehele gemeenteraad unaniem in met de nieuwe woonzorgvisie. Het is goed dat er een stap wordt gemaakt met deze ambitie uit het coalitieakkoord én uit het CDA-verkiezingsprogramma.

In de woonzorgvisie worden maatregelen aangekondigd die moeten bijdragen aan het oplossen van de grote opgaven van vandaag. Vanzelfsprekend maken voldoende betaalbare koop- en huurwoningen hier een groot onderdeel van uit. Het CDA herkent veel van onze uitgangspunten. Zoals het inzetten op flexwoningen, woning splitsing, bouw van seniorenwoningen in het centrum en het eenvoudiger maken van procedures en regels.

Enkele belangrijke punten die we terug zien komen:

  • De huisvestiging van jongeren en starters is voor het CDA een belangrijk thema. Het CDA is blij dat de gemeente aan de slag wil met een voorrangsregeling om deze doelgroep sneller aan een woning te helpen. 
  • Tevens worden er meer woningen toegevoegd die haalbaar zijn voor jongeren en starters om te kopen of te huren. Denk hierbij aan kleinere koopwoningen of studio’s.
  • De woningvoorraad kan ook worden uitgebreid door open te staan voor bijvoorbeeld woningsplitsing of mantelzorgwoningen. Het belangrijk dat de gemeente flexibele regelgeving opstelt.

Nieuwe woonwijk Noorderbunder

De gemeente wil een nieuwe woonwijk realiseren aan de Noorderlaan. De ambitie voor de ‘Noorderbunder’ is een natuur-inclusieve, duurzame, toekomstbestendige wijk. Het CDA is groot voorstander van de nieuwe wijk én heeft zich hiervoor hard gemaakt in haar verkiezingsprogramma In de wijk zal 30% sociale woningbouw gerealiseerd worden. Daarnaast zal er ook 20% middeldure huur worden gebouwd..

Inmiddels heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan, wat het realiseren van maximaal 300 woningen mogelijk maakt, goedgekeurd. De start van de bouw is voorzien in 2025.

Binnen het plan worden woningen geselecteerd voor een pilot ‘waterneutraal’ bouwen. Hierin wordt opgetrokken met het waterschap Brabantse Delta. Ook daarvoor hebben wij altijd gepleit in het coalitieakkoord én in ons verkiezingsprogramma.

Ontwikkeling nieuwbouwwijk 's Gravenmoer

Al enkele jaren staat de ontwikkeling van de locatie “De vijf turven” op het programma in ‘s Gravenmoer. Het betreft een nieuwbouwwijk van circa 120 woningen. Bijna 75% van de nieuwe woningen zal voor de categorie goedkoop en middelduur worden gebouwd. De gemeenteraad heeft op 28 september ingestemd met de uitgangspunten die van toepassing gaan zijn op deze ontwikkeling.

Het behouden van de identiteit van ’s Gravenmoer is een van de pijlers in de plannen. Dit betekent dat er overwegend grondgebonden woningen binnen de locatie passen. Daarnaast is het huisvesten van starters en jonge gezinnen een aandachtspunt. Juist deze doelgroep kan een bijdrage leveren om de identiteit van ’s Gravenmoer te bewaren. In de nieuwbouwwijk zal ontmoeten centraal staan. Daarom wordt er geïnvesteerd in een groene omgeving. Dit beeld past bij de kern ’s Gravenmoer. Het zorgt voor een prettige openbare ruimte om in te verblijven en om elkaar te ontmoeten. Er wordt een snelheidsregime van 30 km per uur ingesteld in de nieuwe wijk.

In het verkiezingsprogramma en coalitieakkoord bepleiten wij een snelle realisatie van deze nieuwbouwwijk.

Starterslening is verruimd

Het CDA is voorstander van de Starterslening. In het coalitieakkoord hebben wij afgesproken om de maximale koop- / aanneemsom om in aanmerking te komen voor een starterslening te verruimen. Deze is nu gelijk aan de NHG grens van 2022 (de nieuwe betaalbaarheidsgrens van het Rijk). Hierdoor kunnen starters die een huis bemachtigen met een maximale aankoopprijs van € 355.000,- geholpen worden. De lening overbrugt het verschil tussen de totale aankoopkosten en het bedrag dat de starters kunnen lenen bij de bank. 

Naast een nieuwe maximale aankoopprijs wordt ook de leeftijdsgrens verhoogd van 30 jaar naar maximaal 35 jaar. Bovendien wordt het maximaal te lenen bedrag van € 20.000,- verhoogd naar maximaal € 25.000,-.

Het CDA is blij met deze ontwikkeling: „Er zijn nu meer starters die in het betaalbare segment een steuntje in de rug kunnen krijgen. Dat is een zeer positieve ontwikkeling die de ambitie in ons coalitieakkoord volgt. Het woningbehoefteonderzoek laat zien dat deze doelgroep behoefte heeft aan dit financieel steuntje”.

Zorg

Wachtlijstbeheer

In het verkiezingsprogramma pleit het CDA om: "In de regio samen te zorgen voor korte wachtlijsten met onder andere wachtlijstbemiddeling."

In Raadsinformatiebrief 59 worden we geïnformeerd over de ‘pilot wachtlijstbeheer’ die gestart is. Daartoe is een wachtlijstbeheerder aangetrokken, die de inwoner informeert over de aanwezigheid van een wachtlijst en met hem/haar en diens gezin afspraken maakt over de manier waarop en de frequentie waarin zij contact houden. De wachtlijstbeheerder beoordeelt tijdens deze contactmomenten of er sprake is van urgentie; soms is het al aan de slag gaan met een deel van de hulpvraag, als een vorm van overbruggingszorg, daarbij een optie. Met deze pilot wordt vorm en inhoud gegeven aan het beheersen van het risico dat wachttijden mogelijk kunnen leiden tot zwaardere jeugdhulp.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.