Geachte lezer,

Het Afdelingsbestuur en de Programma Commissie van het CDA Dongen – ’s Gravenmoer bieden u het verkiezingsprogramma ‘Thuis in wat er leeft’ aan. Tot stand gekomen met de inbreng van betrokken Dongenaren en vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 29 september 2021.

Het CDA werkt elke dag opnieuw aan een samenleving die niet draait om “ieder voor zich”, maar om “zij aan zij”. Om dit te bereiken gaan wij altijd uit van onze uitgangspunten, gebaseerd op een christendemocratische politiek: solidariteit, publieke gerechtigheid, rentmeesterschap en gespreide verantwoordelijkheid. Hieruit volgen onderstaande karakteristieken:

  • Midden in de samenleving: wij verbinden en overbruggen in de samenleving;
  • Volkspartij waarbij ieder mens meetelt: wij zoeken naar het algemeen belang, waarbij wat je bijdraagt aan de samenleving bepalend is;
  • Vaste waarden: wij bouwen op vorige generaties, maar moeten het leven en de aarde op de best mogelijke manier doorgeven aan volgende generaties;
  • Nieuwe wegen: wij vormen een agenda van vernieuwing en verfrissing.

Wij willen een nieuw en verfrissend geluid laten horen, uitgaande van de uitgangspunten en karakteristieken zoals bovenstaand genoemd. Een verkiezingsprogramma dat zich heeft gevormd doordat wij thuis zijn in wat er leeft in Dongen, ’s Gravenmoer, Klein-Dongen-Vaart. Maar ook doordat wij betrokken Dongenaren en onze lokale experts aan het woord hebben gelaten.

Met dit verkiezingsprogramma 2022 – 2026 spreken we de volgende ambities uit:

  • Wij kiezen voor duurzaamheid, zowel in hoe we omgaan met natuur en milieu, als in hoe we op onze portemonnee letten;
  • Wij kiezen voor een groot, kwalitatief, flexibel en duurzaam woonaanbod voor iedereen;
  • Wij kiezen voor behoud van onze leefbaarheid met onze evenementen, onze vrijwilligerscultuur, onze ondernemers, onze agrariërs, onze toeristenbranche, onze sport, onze cultuur en onze dorps- en wijkraden;
  • Wij kiezen zorg die voor iedereen laagdrempelig beschikbaar is en waarbij we altijd aandacht hebben voor de zwakkeren in de samenleving;
  • Wij kiezen voor een eerlijke en transparante bestuurscultuur waarin naar inwoners wordt geluisterd en lokale expertise wordt benut.

Verder onderschrijven we dat visies moeten leiden tot concrete plannen. Maar voordat je plannen kunt maken, moeten er wel voldoende financiële middelen zijn. Daarom zal het eerste thema dat wij bespreken in dit verkiezingsprogramma ‘Financiën’ zijn.

Voorafgaand aan ieder thema vindt u een infographic die onze speerpunten weergeeft voor het desbetreffende thema. U kunt hierboven ook direct naar de 'Korte, maar Krachtige' versie gaan.

Namens bestuur en leden van het CDA wens ik u veel leesplezier,
Stijn Sips
Lijsttrekker CDA Dongen – ‘s Gravenmoer


Overzicht programma (thema's Programmabegroting)

Dongen Leeft!

Het CDA staat voor een goede en prettige leefomgeving in Dongen, 's Gravenmoer, Klein Dongen en Dongen-Vaart, de wijken zijn gezinsvriendelijk en voelen zich gehoord en vertegenwoordigd binnen het gemeentebestuur.

Dongen Zorgt!

Niets heeft zoveel impact op een goede sociale integratie als onderwijs. Onderwijs vergroot de kansen van kinderen. Het CDA staat voor de keuzevrijheid van ouders als het om scholen gaat.De bevoegdheid van gemeenten op het gebied van onderwijs omvat vooral het realiseren van nieuwbouw voor het basisonderwijs. Veel scholen hebben de vrijheid en de plicht om zelf te bepalen hoe goed onderwijs inhoud moet krijgen. Gemeente en schoolbesturen trekken samen op om een zo optimaal mogelijke leeromgeving te creëren.

Veilig Dongen!

Een veilige gemeente is belangrijk voor een goede leefomgeving. Onveiligheid en gevoelens van onveiligheid moeten we samen als gemeenschap aanpakken. De gemeenteraad stelt de kaders van het beleid op het gebied van openbare orde en veiligheid, waarbij de burgemeester een eigenstandige taak en verantwoordelijkheid heeft.

Dongen Onderneemt!

Een samenleving waarin iedereen erbij hoort, heeft behoefte aan een gezonde economie en goede werkgelegenheid. Hoewel gemeenten slechts in beperkte mate de economische ontwikkeling kunnen beïnvloeden, zijn vooral het midden- en kleinbedrijf (MKB) en de agrarische sector afhankelijk van lokale keuzes. Zonder groei van de lokale economie komt er geen extra werkgelegenheid.

Dongen Dient!

Het CDA staat voor een lokaal bestuur en gemeentelijke organisatie die open en transparant zijnen zijn toegerust op haar taak en weten wat er leeft in de gemeente Dongen. We zijn dus voor een bestuur en organisatie die korte lijnen hebben met inwoners, bedrijven, instellingen en zeker ook met vrijwilligers. Burgerparticipatie in de brede zin vindt het CDA belangrijk voor de realisatie van beleidsdoelen. Het bestuur heeft de financiën op orde, nu en voor de toekomst.Grootschaligheid en streven naar een grote gemeente zijn voor het CDA geen oplossing voor de vragen die nu op gemeente afkomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.