De grondslag van het CDA

Het CDA streeft naar een maatschappij waarin gerechtigheid gestalte krijgt, de mens zijn vrijheid kan beleven, zijn verantwoordelijkheid kan nemen en het welzijn van iedereen wordt gediend. Wij werken elke dag opnieuw aan een samenleving die niet draait om “ieder voor zich”, maar om “zij aan zij”.

Wat ons bindt is het ideaal van de christendemocratie: de christelijk-personalistische visie op menselijke waardigheid combineren met democratisch burgerschap.

Met deze politieke overtuiging richt het CDA zich tot de gehele bevolking, zonder onderscheid en niemand uitgezonderd. Het CDA is een volkspartij, die vertegenwoordigers uit alle sectoren van de samenleving tot zijn aanhang mag rekenen. Het is niet de behartiger van de belangen van één bepaalde bevolkingsgroep, sociale klasse of godsdienst.

Rentmeesterschap

Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur. Moeder aarde horen we duurzaam te gebruiken; de gevolgen van ons gedrag mogen we niet afwentelen op toekomstige generaties. Rentmeesterschap vraagt om verder te kijken dan het eigen belang en de hedendaagse tijd, ook op financieel gebied. Om een betere samenleving achter te laten zijn creativiteit en innovatie nodig.

Gespreide verantwoordelijkheid

De overheid geeft al die mensen en organisaties het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. En de burger geeft de overheid het vertrouwen om te doen wat zij moet doen. Het CDA legt nadruk op de betekenis van maatschappelijke verbanden en instellingen waarin ruimte is om gespreide verantwoordelijkheid gestalte te geven. Met gespreide verantwoordelijkheid wil het CDA een inrichting van de samenleving dichterbij brengen waarin mensen zorgdragen voor elkaar.

Publieke gerechtigheid

De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. En, de overheid moet zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn. Daarmee is er een opdracht tot publieke gerechtigheid door de overheid.

Solidariteit

Solidariteit laat zien dat mensen boodschap hebben aan elkaar. Het CDA zet in op betrokken burgers om onderlinge verbondenheid te versterken.

Vragen? Stel ze hier

Uw gegevens

* Verplicht veld

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.