Economie

Lokaal ondernemerschap met lokale ondersteuning

Wij maken serieus werk van een economie met ruimte voor lokaal ondernemerschap. Het is meer dan terecht dat de gemeente met lokale ondernemers gezamenlijk optrekt in de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, werkgelegenheid en scholing. De gemeente moet afspraken maken met het bedrijfsleven op basis van wederkerigheid. De ondernemer moet meer ruimte krijgen om te ondernemen.

Dit bereiken we door:

 • Eén gemeentelijk aanspreekpunt voor ondernemers dat verantwoordelijk is voor het traject van vergunningsaanvragen en ondernemers ook helpt bij kansen en vragen.
 • Te kiezen voor een ondernemershuis mét een samenwerkend gemeentelijk ondernemersloket, dat zich richt op het versterken van economische activiteiten.
 • Leegstand in centrum en winkelstraten tegen te gaan door samenwerking met lokale partners en (lokale) vastgoedeigenaren.
 • Leegstaande winkels, bedrijfsgebouwen of overheidspanden in te zetten om startende en kleine ondernemers te huisvesten.
 • Met het bedrijfsleven, het onderwijs en andere organisaties, lokaal en regionaal, afspraken te maken op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen, investeringen in opleidingen, aanstellen van mensen met een beperking en het bieden van stage- en leerplekken.
 • De norm ‘betalen binnen dertig dagen’ toe te passen bij betalingen aan ondernemers.
 • Onderzoek te doen naar de mogelijke kansen voor een Ondernemersfonds in Dongen, in samenspraak met de organisaties van ondernemers.
 • Te overleggen met en gebruik te maken van de expertise van ondernemings-organisaties om zo doelen te realiseren.
 • Als gemeente mee te investeren in een goede lobby in de regio én een goede samenwerking tussen bedrijven te stimuleren.
 • In te zetten op het herstructureren, ofwel revitaliseren, van bestaande bedrijventerreinen in plaats van direct nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen.
 • Lokaal gewortelde bedrijven de ruimte te geven voor groei, zodat de werkgelegenheid en levensvatbaarheid behouden blijft.
 • Samenwerkingen op bedrijventerreinen om energieneutraal te worden te stimuleren, en onderzoeken, zoals energiescans en haalbaarheidsstudies, te bevorderen.
 • Organisaties van de ondernemers te ondersteunen die de beleving van de gemeente bevorderen, voor zowel de consumenten als ook voor (aspirant)ondernemers.
 • Jonge, startende ondernemers goed te adviseren, zoals via het ondernemershuis.

Werkgelegenheid

Werken geeft mensen levensvreugde. Door omstandigheden als ziekte of (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid is het, ondanks alle inspanningen, voor meerdere inwoners niet mogelijk een betaalde baan te verwerven of te behouden. Daarom zet het CDA in op het voorkomen van werkloosheid en het behouden van levensvreugde.

Dit bereiken we door:

 • Mensen die in de bijstand zitten professioneel te begeleiden naar betaald werk of een vrijwilligersbaan.
 • Kansen bieden tot verruiming van een woning, door aanbouw en/of uitbouw, voor inwoners die thuis werken met waar nodig een verruiming van de gebruiksregels en een aanpassing van de bepalingen in het bestemmingsplan.
 • De digitale infrastructuur te verbeteren in de gemeente Dongen, waaronder zeker ook in het buitengebied.
 • Inwoners met een beperking te ondersteunen naar de arbeidsmarkt door leerwerktrajecten, begeleiding en via de bestaande partner ”Dongen Werkt”.
 • Te onderzoeken hoe oudere werknemers hun kennis door kunnen geven aan de jongeren (in het beroepsonderwijs).

Arbeidsmigranten

De huisvesting van arbeidsmigranten moet menselijk en veilig zijn. Hier ligt een verantwoordelijkheid bij werkgevers en de uitzendbranche. Het CDA werkt toe naar het beperken van huisvesting voor arbeidsmigranten in wijken en dorpen. Aan de andere kant bevorderen we de sociale betrokkenheid en de activiteiten voor (tijdelijke) arbeidsmigranten.

Dit bereiken we door:

 • Huisvesting van arbeidsmigranten op het terrein van de werkgever te stimuleren door de vergunde periode aan te laten sluiten op de arbeidsbehoefte en -duur op het bedrijf.
 • Het aantal arbeidsmigranten in eengezinswoningen goed te regelen.
 • De mogelijkheid van kleinschalige concentraties van huisvesting van arbeidsmigranten buiten wijken en dorpen te onderzoeken.
 • In gesprek te gaan met werkgevers en uitzendorganisaties bij de ontwikkeling van (tijdelijke) woonruimte.
 • Bij concrete mogelijkheden van huisvestiging de buurt, wijk en kern in een vroeg stadium te informeren en te raadplegen.
 • Actief mee te werken aan initiatieven om de veiligheid voor arbeidsmigranten te waarborgen.
 • Arbeidsmigranten goed op de hoogte te laten zijn van het aanbod beschikbare taalcursussen, publieke voorzieningen en belangrijke regels die in Nederland gelden.

Landbouw

We willen een vitale agrarische sector stimuleren, die werkgelegenheid biedt, en zorg draagt voor een gezonde voedselproductie, sierteelt en het landschap. Ontwikkelingsmogelijkheden zijn nodig om te voldoen aan nieuwe regelgeving, om bedrijven te kunnen overdragen aan volgende generatie en vanwege veranderingen in de markt. Het CDA kiest voor een landbouw waarin kansen zijn voor nieuwe verdienmodellen en verbreding met nieuwe economische dragers. Wij noemen als nevenfuncties energieopwekking, verkoop aan huis, natuurontwikkeling, recreatie en toerisme, dierenpension, zorgboerderij en educatie.

Dit bereiken we door:

 • Voldoende goede ontwikkelingsmogelijkheden te bieden aan agrarische bedrijven in het buitengebied, en daarbij maatwerk toe te passen en rekening te houden met de omgeving.
 • Te werken aan maatwerk gericht op de eigen verantwoordelijkheid van onze eigen Dongense agrariërs.
 • Agrariërs te stimuleren ook zorg te dragen voor natuurbeheer, vanwege zijn of haar rol als eerste en belangrijkste beheerder van ons typerende landschap.
 • Als gemeente de positieve bijdrage van de agrarische sector op het gebied van klimaatoplossingen (water en CO2), alsmede beperking van stikstof-emissies, te ondersteunen en uit te dragen.

Recreatie en toerisme

De gemeente Dongen bestaat uit groene kernen. Voor zowel bewoners als toeristen en passanten moet de gemeente haar aantrekkelijkheid behouden, dan wel haar aantrekkingskracht vergroten. Met de recente invoer van de toeristenbelasting ziet het CDA financiële ruimte om stappen te zetten.

Dit bereiken we door:

 • Een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om een passantenhaven aan het Wilhelminakanaal te realiseren, een toeristische trekpleister met vaar- en fietsgelegenheden, horeca én levendigheid.
 • De opbrengsten die voortvloeien uit de toeristenbranche, middels de toeristenbelasting, expliciet te besteden ten behoeve van de recreatieve of toeristische kwaliteiten van de gemeente Dongen.
 • Samenwerking met de Hart van Brabant gemeenten te intensiveren.
 • Ruimte te geven aan particuliere initiatieven en de kernen te promoten, middels verrassende doch passende (nieuwe) activiteiten.
 • Het landelijk karakter van het buitengebied te behouden en waar mogelijk te versterken.
 • Recreatieve bedrijven de mogelijkheid te bieden hun positie te versterken, mits er rekening gehouden wordt met de omgeving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.