02 oktober 2023

CDA pleit voor adviserende Groencommissie met experts en inwoners

De gemeenteraad heeft het groen- en bomenbeleidsplan vastgesteld. In de beleidsplannen wordt uiteengezet hoe het groenonderhoud en bomenbeheer de komen jaren is. Hierbij spelen belangrijke ontwikkelingen, zoals het tegengaan van hittestress en het bevorderen van biodiversiteit, een grote rol. De impact van deze ontwikkelingen is groot. De CDA-fractie heeft er daarom voor gepleit om inwoners een duidelijke rol te geven in dit proces. Het CDA wil dat er een ‘Groencommissie’ ingesteld wordt die de gemeente (on)gevraagd kan adviseren over items die spelen ten aanzien van (de uitvoering van) groen- en bomenbeleid. In deze commissie moeten onder andere experts, ambtenaren, vertegenwoordigers vanuit de dorps- en wijkraden en (overige) inwoners plaatsnemen. Een motie die hiertoe oproept is aangenomen.

Een goede voorbereiding
Voordat de gemeenteraad het nieuwe groen- en bomenbeleidsplan ging bespreken, hebben zij zich uitgebreid laten informeren over dit onderwerp. In een zogenoemde ‘expertmeeting’ hebben verschillende experts hun licht laten schijnen op de ontwikkelingen en plannen ten aanzien van het openbaar groen en het bomenbestand. Voorafgaand werd de gemeenteraad tijdens een fietstocht meegenomen langs meerdere concrete voorbeelden. „Het was heel zinvol en nuttig om onszelf op deze wijze te laten informeren. Het geeft inzicht in de opgave, in de achtergronden en in de noodzaak.”, aldus CDA-raadslid Jacques van der Aa.

Openbaar groen
Het in stand houden van openbaar groen is belangrijk. De manier waarop het groen wordt onderhouden en beheerd is van belang voor bijvoorbeeld een brede biodiversiteit, de natuur, het milieu, de ecologie en gezondheid. CDA-raadslid Van der Aa: „Het is belangrijk om inwoners goed te informeren over waarom bepaalde keuzes gemaakt worden en over de gevolgen ervan.” Een ander belangrijk punt voor het CDA is ‘hittestress’. Een aantal plekken in de gemeente Dongen is hier gevoelig voor, zoals het centrum. „Toevoegen van openbaar en particulier groen op deze locaties kan hier een oplossing bieden. Echter, hele grote oplossingen zijn niet voorhanden door onder andere technische beperkingen. Gelukkig kunnen ook de burgers zelf hier actief zijn, denk aan geveltuintjes en vergroening van daken. Aan de gemeente om dit te stimuleren”, aldus Van der Aa in de raadsvergadering. Tot slot is het CDA blij met dat de onderhoud niveaus van de afgelopen jaren gehandhaafd blijven, en in het bijzonder langs de hoofdwegen.

Voldoende bomen(kwaliteit)
In de plannen wordt gesteld dat een groter aantal bomen niet per definitie bijdraagt aan meer groen. Er moet juist gekeken worden naar de kwantiteit van de bladmassa en daarmee de kwaliteit van het groen. Dit is bepalend voor de fotosynthese, verdamping, beperking van hittestress en het verbeteren van de biodiversiteit. „Het CDA heeft altijd gepleit voor een herplantplicht, maar begrijpt dat er meerdere factoren van invloed zijn op de ‘prestaties’ van bomen dan alleen het aantal bomen. Daarom is het zaak dat de gemeente dit goed communiceert richting de inwoners”, aldus het CDA-raadslid.

Groencommissie
Jacques van der Aa: „Juist omdat communiceren en participeren steeds belangrijker wordt, vinden wij het belangrijk dat inwoners ook ergens terecht kunnen met hun vragen, adviezen of problemen. Daarom hebben wij, samen met VPD, een motie ingediend om een Groencommissie in te stellen.” Een dergelijke Groencommissie moet onder andere bestaan uit experts, inwoners en vertegenwoordigers vanuit de dorps- en wijkraden. De Groencommissie kan (on)gevraagd de gemeente adviseren over vragen en de aanpak van groen- en bomenbeheer die, bijvoorbeeld, inwoners aankaarten. Momenteel kunnen inwoners formeel nergens terecht over groen- en bomenbeleid.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar [email protected] of appen naar 06 - 200 402 95.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.