13 juli 2023

CDA benadrukt belang van samenwerking in de komende jaren

Met de Kadernota 2024 bepaalt de gemeenteraad binnen welke kaders de begroting voor 2024 moeten opgesteld. In Kadernota worden de eerste ambities en plannen voor 2024 vastgelegd. Op 6 en 13 juli vergaderde de gemeenteraad over de Kadernota. Het CDA pleitte in haar Algemene Beschouwing voor een gemeente die met hulp van inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers het beleid vormgeeft en uitvoert. Het motto "ja, mits" past hier goed bij, wanneer de samenleving als dragende kracht wordt gezien.

Ambitieuze plannen: 100 flexwoningen
De Kadernota zit vol met ambitieuze plannen. Het CDA is blij dat de lat hoog wordt gelegd: „Op deze manier blijven we onszelf uitdagen om als gemeente te blijven ontwikkelen en nieuwe kansen te benutten”, aldus CDA-fractievoorzitter Stijn Sips. Het CDA is heel blij met enkele van de ambities. Zo wordt er voorgesteld om 100 flexwoningen te bouwen. „Wij hebben al jaren gepleit voor andere woonvormen in de gemeente. Dit is een mooi voorbeeld. Wij hopen dat de juiste doelgroepen, zoals met name de jongeren, hierin kunnen gaan wonen”, aldus Sips. Daarnaast wil het college een MBO-care opleiding in de gemeente. Het CDA ziet hier kansen om zorgaanbieders, scholieren en inwoners met elkaar te verbinden.

Nieuw beleid
Binnen het coalitieakkoord is gevraagd om een ouderenbeleid dat aangeeft hoe ouderen meer bij de samenleving te betrekken. In de Kadernota wordt aangegeven dat dit beleid vorm krijgt en leidt tot een actieprogramma. Ook heeft het CDA meermaals aangegeven om de mantelzorgers meer aandacht te geven. Met het herijken van het mantelzorg- en zorgvrijwilligersbeleid gaat dit nu ook echt gebeuren. Ook willen we voor de wijken West 1 en West 2 een aanpak ontwikkelen om de maatschappelijke functies te versterken. Hier wordt ook het onderwijs, met een nieuw IKC West bij betrokken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.